Hotărârea nr. 239/2007

239/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara pe anul 2007
Hotararea Consiliului Local 239/31.07.2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-11504 din 18.05.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
Având în vedere prevederile Legii nr.486/27.12.2006 a bugetului de Stat pe anul 2007;
Având în vedere prevederile art.4 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2007 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se va limita la maximum 110%.

Art.4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi S.C. "HORTICULTURA" SA Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
Primarului Municipiului Timişoara;
Direcţiei Economice;
Direcţiei de Mediu;
Direcţiei Fiscale;
Direcţiei Patrimoniu;
Direcţiei Edilitare;
Direcţiei Urbanism;
Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
Direcţiei Comunicare;
Direcţiei de Dezvoltare;
Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
Serviciului Juridic;
S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUN.TIMISOARA

S.C. HORTICULTURA S.A.

TIMISOARA

Str. Avram Imbroane nr.66

CIF RO 1816890

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2007

- RON -

INDICATORI

Nr. Rd.

BVC Aprobat 2006

Prevederi An 2007

Procent

%

(col.3/col.2)

0

1

2

3

4

I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)

01

3.210.000

4.076.873

127

I.Venituri din exploatare, din care:

02

3.188.400

4.059.873

127

a) Venituri din activitatea de baza

03

3.038.400

3.889.873

128

b) Venituri din alte activitati, productie neterminata

04

150.000

170.000

113

c)Venituri din surse bugetare din care:

05

-

-

-

- subventii de produse si activitati

06

-

-

-

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07

- transferuri

08

- prime acordate de la bugetul statului

09

- alte sume primite de la bugetul de stat*

10

d) Venituri din fonduri speciale*

11

2. Venituri financiare

12

12.000

10.000

0,83

3.Venituri exceptionale

13

9.600

7.000

0,73

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd.15 + rd.35+rd.36)

14

3.178.800

4.030.473

126

1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care

15

3.163.600

4.014.473

126

a) Cheltuieli materiale

16

1.000.000

1.337.558

133

b) Cheltuieli cu personalul,din care:

17

1.700.000

2.444.915

143

- salarii brute

18

1.273.200

1.917.580

150

- contribuție asigurări sociale de stat

19

271.000

373.928

138

- ajutor somaj

20

57.700

38.352

0,66

- contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997

21

98.100

115.055

117

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

-

-

- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999

23

-

-

-

- fond special de sustinere a invatamintului de stat, conform O.G. nr.75/1999

24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

130.000

80.000

0,61

b) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:

26

- transferuri sau subventii**

27

-

-

-

c) Cheltuieli de protocol

28

2.500

1.000

0,40

f) Cheltuieli reclama si publicitate

29

1.500

800

0,53

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

500

200

0,40

h) Tichete de masa

31

100.000

150.000

150

i) Alte cheltuieli, din care:

32

-

-

-

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

-

-

-

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

-

-

-

2.Cheltuieli financiare

35

4.500

5.000

111

3. Cheltuieli exceptionale

36

10.700

11.000

102

III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)

37

31.200

46.400

148

IV.ALTE   SUME   DEDUCTIBILE   STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

38

-

-

-

- fond de rezerva***

39

-

-

-

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

40

-

-

-

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

5.000

7.424

148

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG.nr.64/2001) din care:

42

26.200

38.976

148

a) Rezerve legale

43

23.580

35.078

148

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44

-

-

-

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente, profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitatilot fiscale la impozitul pe profit

45

d) Alte repartizari prevazute de lege*

46

-

-

-

e) Pina la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

2.620

3.898

148

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48

g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)

49

-

-

-

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

50

-

-

-

I.Surse proprii

51

23.580

35.078

148

2.Alocatii de la buget

52

3.Credite bancare

53

- interne

54

- externe

55

4.Alte surse*

56

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

57

I.Investitii, inclusiv investiții in curs la finele anului

58

2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

59

- interne

60

- externe

61

X. REZERVE, din care:

62

I. Rezerve legale

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve****

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

3.210.000

4.076.873

127

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

3.178.800

4.076.409

128

3. Nr. Prognozat de personal la finele anului

69

172

190

110

4. Nr. Mediu personal total, din care:

70

172

190

110

5.Fond de salarii, din care:

71

1.273.200

1.917.580

150

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

-

-

-

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

73

65.000

65.000

100

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74

16.500

16.500

100

- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

33.000

2.750

0,97

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

1.273.200

1.917.580

150

6.Cistigul mediu lunar pe salariat *****

77

700

841

120

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente

78

18.600

21.457

115

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) -in preturi comparabile

79

-

-

-

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

80

-

-

-

10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

81

99.100

99.988

101

- cheltuieli totale x 1000 venituri totale

99.100

99.988

101

10.Plati restante - total ******

82

-

-

-

- preturi curente

83

-

-

-

- preturi comparabile

(rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

84

-

-

-

11 .Creante restante - total ******

85

-

-

-

 • - preturi curente

 • - preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

86

87

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind si:

- suma de 44.064 lei reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + cenzori;

- suma de 65.000 lei reprezentind drepturile banesti ale directorului general.

- suma de - lei, reprezentind drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii:

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU VASILE CIUPA

ROMÂNIA

Se aprobă, Primar, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU

Serviciul Spații Verzi

Nr. _________________

REFERAT

Cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, criteriile și obiectivele de performanță a SC HORTICULTURA SA Timișoara pentru anul 2007

Având în vedere adresa SC HORTICULTURA SA Timișoara, cu nr.RE2006 -001001/17 mai 2007, prin care se înaintează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007, criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2007 a SC HORTICULTURA SA aprobate în ședința Consiliului de administrație al S.C. HORTICULTURA S.A., din data de 14 mai 2007.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.616/04.05.2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar,

supunem atenției Consiliului Local al municipiului Timișoara și propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a următoarelor documente:

 • 1.            Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara;

 • 2.             Criteriile și obiectivele de performanță pe anul 2007 ale S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara precum și formulele de calcul ale Criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2007.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

CONSILIER,

DOINA MĂESCU


ANEXA 2

CRITERII PERFORMANTA ALE SC HORTICULTURA SA 2007

1. Rentabilitatea în funcție de cheltuieli totale

 • 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

 • 3. Productivitatea muncii

 • 4. Ponderea chelt.

Cu salariile in


% min. 5%


0,15


% mii lei/pers.


100,43


0,15


91


0,15


Nr. Denumirea     UN Prevederi

Realizări     Grad de

Coef.de

Grad de

Crt. criteriului de

îndeplinire

ponderare

îndeplinire

Performanță

ponderat a

%

criteriilor

Chelt. Exploatare

%

58%

0,15

5.Indicele de crestere

Venituri raportat la

chelt.

min

. 1,04

0,15

6. Solvabilitate

patrimoniala

%

min.

50%

0,05

7. Grad indatorare

%

max

. 100%

0,05

8. Per.recup. creante

zile

30

0,05

9. Per.ramburs.datorii

zile

30

0,05

10. Lichiditate

%

min.

15%

0,05

Grad global de indeplinire a criteriilor de performantă

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

OBIECTIVE DE PERFORMANTA ALE SC HORTICULTURA SA 2007

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de

performanta

U.M.

Prevederi

Realizari

Grad de indeplinire

(%)

Coeficient de pondere

Grad de indeplinire a criteriilor

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gradul de îndeplinire a crit. de performanta

%

100

0,35

2.

Achitarea obligațiilor in termenele legale

%

100

0,10

3.

Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate

%

100

0,30

4.

Repararea defectiunilor Constatate in perioada de gratie

%

100

0,25

Grad

ul de indeplinire a obiectivelor

de performanta

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

ANEXA 3


FORMULE DE CALCUL

ALE CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ SC HORTICULTURA SA


1. Rentabilitate în funcție de cheltuielile totale


R=


Pr ofit ..net

Cheltuieli..totale


X 100


2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

Venituri..proprii

G.acop. =----------------x 100

Cheltuieli..totale


3. Productivitatea muncii


În unități monetare Wm =


Cifra..de..afaceri

Nr.Salariati


X100


Privită ca și ritm anual de creștere.

4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

Cheltuieli..cu..salariile

=----------------------------X 100

Total..cheltuieli..de.. exp loatare


5. Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli


IVt / Ct =---x

V0


Ch0

Ch1


V1 = veniturile perioadei realizate

V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate

Sau

IVt/Ct =


V1 - V 0

Cht1 - Cht 0


Ch1 = cheltuielile perioadei analizate

Ch0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate

6. Solvabilitate patrimonială

Capital..propriu(Capital..social + Re zer var e)

d = —-----—----—------------------ X 100

Capital.. propriu + Total..credite

7. Grad de îndatorare

Datorii..totale

G.md =------------x 100

Total..active

8.


Creante

Perioada de recuperare a creanțelor =--------x nr.zile

Venit

9.


Perioada de rambursare a datoriilor


Datorii

---------x nr.de.zile

Venit


10. Lichiditate

Total..active..circulante- Stocuri..materiale

L =--------------------------------------------x 100

Total. .datorii. . pe. .termen. .scurt(mai. .mici. .de. .un. .an)

FORMULE DE CALCUL ALE OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ

 • 1.  Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță.

 • 2.  Achitarea în termen a obligațiilor legale

Majorari.. si.. penalitati

Achitarea obligațiilor =---------------------------------------------------x 100

Total..obligatii.. fata..de..bugete..si. fonduri..speciale

 • 3. Îmbunătățirea calității serviciilor prestate

Nr.receptii.. fara..obiectiuni

Îmbunătățirea calității serviciilor prestate =-----------------------------x 100

Nr.total..receptii

 • 4. Repararea defecțiunilor constatate în perioada de garanție

  Reparare defecțiuni =


Nr.lucrari.. fara. .defectiuni. .in. . perioada. .de. .garantie Nr.total..de..lucrari

x100


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA