Hotărârea nr. 231/2007

231/31.07.2007 privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului MUGUR ISĂRESCU
Hotararea Consiliului Local 231/31.07.2007
privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului MUGUR ISĂRESCU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedera Referatul nr. SC2007 - 16490/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timşoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.8 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului MUGUR ISĂRESCU, pentru întreaga activitate.
Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

birouL relații publice, învățământ, cultură și sport

Nr. SC2007 -    ’     / 18.07.2007


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: 0040256 - 408.300, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului MUGUR ISĂRESCU în atenția Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

Domnul Mugur Isărescu s-a născut în 1 august 1949 la Drăgășani, jud. Vâlcea. A absolvit în 1971 Academia de Studii Economice din București, apoi a lucrat la Institutul de Economie Internațională pentru următorii 19 ani. Este doctor în științe economice.

După Revoluția din Decembrie 1989 a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României din Statele Unite, iar din septembrie 1990 a fost Guvernatorul Băncii Naționale.

Pe 16 decembrie 1999 a devenit Prim Ministru al României, iar după noiembrie 2000 s-a întors la Banca Națională a României.

Este autorul unui plan economic care a condus la redresarea României printr-o politică monetară inteligentă, pusă în aplicare atât în perioada mandatului său de prim ministru, cât și în perioada mandatelor sale de guvernator al Băncii Naționale. Poziția sa este comparabilă (mutatis mutandis) cu rolul jucat de Leszcek Balcerowicz in implementarea reformelor din Polonia.

în anul 2001 a fost ales ca membru corespondent al Academiei Române, devenind în anul 2006 membru titular al acestui prestigios for științific al României.

A deținut și deține poziții importante în organisme internaționale: guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, viceguvernator pentru România în cadrul Consiliul Guvernatorilor Băncii Mondiale, viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor BERD, președinte al Clubului Guvernatorilor Băncilor Centrale din Zona Mării Negre, Balcani și Asia Centrală, membru al Clubului de la Roma și președinte al Asociației Române pentru Clubul de la Roma.

Domnul Mugur Isărescu este Doctor Honoris Causa al Universităților din Pitești, Craiova și Baia Mare. Este membru fondator al Societății Române de Economie - SOREC, Vicepreședinte al Asociației Generale a Economiștilor din România - AGER, membru al Asociației Numismatice Române, vicepreședinte al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale - ADIRI.

Cele peste 300 de lucrări științifice al cărui autor este vin sa completeze această biografie impresionantă. Principala lucrare de sinteză a contribuțiilor științifice personale este trilogia "Reflecții economice". Amintim de asemenea o serie de dizertații pe tema politicii monetare susținute în cadrul unor universități din România. Domnul Mugur Isărescu este, de asemenea, autorul unor comunicări și contribuții la reuniuni financiar - bancare interne și internaționale.

Ca o recunoaștere a tuturor meritelor deosebite ale acestei personalități de marcă a României stau numeroasele ordine, diplome distincții și premii din care amintim doar câteva: Ordinul Mare Ofițer al Crucii Sudului - 1999, distincție braziliană acordată străinilor și Ordinul Marea Cruce a Sudului, cea mai înaltă distincție braziliană acordată străinilor - 2000; Guvernatorul anului 2001, titlu acordat de revista The Banker, componentă a grupului Financial Times; premiul Fundației Forum Universal Crans Montana - 2006; Premiul pentru performanțe economice, Top business -2002; Bancherul anului 2002, Bancherul deceniului și lista ar putea continua.

Este o onoare pentru Timișoara și un real câștig în a-l avea ca membru printre cetățenii de Onoare ai orașului pe domnul Mugur Isărescu.

Propunem să se acorde domnului Mugur Isărescu titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Menționăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Mugur Isărescu a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la inițiativa domnului consilier Valentin Moldovan, iar referatul a fost întocmit de Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură și Sport, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timișoarei

Violeta Mihalache


Alina Pintilie


Mirela Lasuschevici


Director


Șef Birou


Șef Serviciu Juridic


Red. A.M / 2 ex.