Hotărârea nr. 227/2007

227/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective, instituţii şi servicii" Calea Sever Bocu nr. 31, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 227/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective, instituţii şi servicii" Calea Sever Bocu nr. 31, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-001455/13.03.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de Circulaţie cu numărul de înregistrare T92007-00062/15.02.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Locuinţe colective, instituţii şi servicii" Calea Sever Bocu nr. 31, Timişoara, având ca beneficiar pe Pop Cristian şi Pop Simona-Corina, SC Stitch SRL întocmit conform Proiectului nr. 13/2006, realizat de SC Studio 3D SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de S+P+6E+Er, Hcornişă maxim de 30,00 m, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto pe parcela se va face din strada Liniştei, pe o rampă de coborâre la subsol, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari în subsolul imobilului şi la sol, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 4,0, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 16226- Timişoara, având nr. cadastral 28146, fiind proprietatea lui Pop Cristian şi a Pop Simona-Corina.

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Pop Cristian şi Pop Simona - Corina;
-S.C.STITCH S.R.L;
-S.C. STUDIO 3D S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

P.U.D. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII CALEA SEVER BOCU NR. 31 TIMISOARA


LEGENDA

Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente Drum/Acces/Parcaj Spatii verzi de aliniament Zona locuinte P - P+2 existenta Zona locuinte peste P+2 servicii si comert existenta Zona locuinte peste P+2/ servicii si comert propusa Zona de implantare a constructiilor Regim maxim de inaltime


S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Proiect:     P.U.D. - LOCUINTE COLECTIVE,

COMERT SI SERVICII

Beneficiar: POP CRISTIAN, POP SIMONA, S.C. STITCH S.R.L.

Amplasament:TIMISOARA C. SEVER BOCU NR. 31

Proiect nr.:

13/2006

Faza: P.U.D

Sef Proiect

arh.Loredana Brihac

Scara:

1:500

Plansa:    REGLEMENTARI URBANISTICE

Plansa nr.: 03A

Proiectat

arh.Loredana Brihac

Desenat

arh.Loredana Brihac

Data:03.2007

P. U.D. LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII

CALEA SEVER BOCU NR. 31 TIMIȘOARA

■W)

:7:o.

) .A/

O) bM r b /

A

// ° /§

Go

¥■

7?

®7// //> /b & tz

07////

< S/ $

&

H '//pȘbU

.X/


• F •/

/•

■ •


/ ■ • r • w

• M •

CARACTERISTICILE SOLUTIEI PREZENTATE:


PARCAJE

5 locuri de parcare in subsol

14 locuri de parcare la sol

CONSTRUCȚII

Sparcaj=264,61mp

Sconstruita la sol comert/birouri=279,16mp

Sconstruita etaj 1 comert/birouri=273,97mp Sconstruita etaj2-etaj6 locuinte=273,97mp

Sconstruita etaj retras 7 locuinte=220,59mp

Sconstruita desfasurata=2408,18mp

INDICATORI PROPUSI


P. O.T.=46,14%

C.U.T.=3.98

Regim de inaltime - S+P+6E+Er

Subsol           - Parcaj

Parter - Etaj 1     - Comert, servicii

Etaj 2 - Etaj retras7 - 11 apartamente


S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Proiect:     P.U.D. - LOCUINTE COLECTIVE,

COMERT SI SERVICII

Beneficiar: POP CRISTIAN, POP SIMONA, S.C. STITCH S.R.L.

Amplasament:TIMISOARA C. SEVER BOCU NR. 31

Proiect nr.:

13/2006

Faza: P.U.D.

Sef Proiect

arh.Loredana Brihac

Scara:

1:200

Plansa:     POSIBILITATI DE MOBILARE

Plansa nr.:

06A

Proiectat

arh.Loredana Brihac

Desenat

arh.Loredana Brihac

Data:03.2007