Hotărârea nr. 226/2007

226/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinţe cu spaţii comerciale la parter-Modificare regim de înălţime"-Calea Torontalului nr. 72, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 226/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinţe cu spaţii comerciale la parter-Modificare regim de înălţime"-Calea Torontalului nr. 72, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-001843/12.06.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinţe cu spaţii comerciale la parter-Modificare regim de înălţime"-Calea Torontalului nr. 72, Timişoara, având ca beneficiar pe SC Uitrai SRL, întocmit conform Proiectului nr. 40/TOR-1/05, realizat de SC. Atelierele Arhitech SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+8E+M spre Calea Torontalului şi S+P+6E+E retras inspre partea din spate, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare in numar de 33 exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 3, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 114218/ Timişoara, având nr. cadastral 29653/2/2/2, teren în suprafaţă de 513 mp, şi CF nr. 16253, având nr. cadastral 29653/1, casă şi curte în suprafaţă de 792 mp., fiind proprietatea SC Uitrai SRL.

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. UITRAI S.R.L.;
- s.c. ATELIERELE ARHITECH s.r.l.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

Nr. U92007 - 001843/12.06.2007

SE APROBA, P R I M A R

Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter - Modificare regim de inaltime” - Calea Torontalului nr. 72, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu nr. U92007-001843/19.03.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu - „Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter - Modificare regim de inaltime”- Calea Torontalului nr. 72, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 4554 din 02.08.2006.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu - „Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter - Modificare regim de inaltime ”- Calea Torontalului nr. 72, Timișoara.

Documentația este inițiată de proprietarul terenului SC UITRAI SRL și este elaborată de S.C. “Atelierele Arhitech” srl, arh. Eugen Filip, proiect nr. 40/TOR-1/05.

Terenul studiat în cadrul PUD se află situat în zona de nord a municipiului Timișoara, pe Calea Torontalului la nr. 72, între strada Liege și strada Felix. In conformitate cu PUG Timișoara zona este cuprinsă în intravilanul municipiului Timișoara, încadrată în UTR 19, având destinația de zonă de locuințe și funcțiuni complementare.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timișoara.

Parcela studiată în cadrul P.U.D., în suprafață totală de 1305 mp, este în proprietatea firmei SC UITRAI SRL, conform CF nr. 114218, nr. top 29653/2/2/2, teren în suprafață de 513 mp și CF nr. 16253, nr. top 29653/1, casă și curte în suprafață de 792 mp pe Calea Torontalului nr.72.

Zona studiată este caracterizată de construcții de locuințe colective și funcțiuni complementare, în regim de înălțime de P+4E, situate atât în partea de nord cât și în partea de estică și sudică, iar în partea de vest se găsește Calea Torontalului.

Obiectivul nou propus este modificarea regimului de înălțime la corpul din spate, ansamblu de locuințe colective aprobat prin documentația PUD „Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter” - Calea Torontalului nr.72, documentație aprobată prin HCL nr. 402/2005 în vederea construirii unui bloc de locuințe cu apartamente destinate vănzării.

Actualmente pe terenul studiat se găsește o locuință în regim de înălțime S+P+8E+M la stradă, spre Calea Torontalului, și S+P+6E+Eretras înspre partea din spate. În vederea aprobării modificării regimului de înălțime, și a intrării în legalitate a construcției realizată înainte de obținerea Autorizației de Construire pentru acest regim s-a solicitat și s-a obținut ACORDUL nOtarial.

Împrejmuirea amplasamentului se va realiza cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General. Totodată, se va asigura necesarul de minim 20% spațiu verde, conform normativelor, prin realizarea de parcări înierbate sau prin alte soluții cât și numărul de locuri de parcare necesare funcțiunii pentru care s-a elaborat această documentație, conform Anexei 2 din R.G.U.(La 26 apartamente se asigura un nr. de 33 locuri de parcare pe parcelă). Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 40% iar coeficientul de utilizare a terenului de maxim 3.

Construcția va fi amplasată retrasă față de limitele laterale de proprietate, conform reglementărilor propuse în această documentație.

La realizarea costrucțiilor se vor respecta condițiile impuse de avizatori. Se va realiza branșarea la rețeaua de alimentare cu apă și la rețeaua de canalizare pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentații.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu - „Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter -Modificare regim de inaltime”- Calea Torontalului nr. 72, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, Ing. Dorel Borza


CONSILIER, Ing. Gabriela POPA


DIRECTOR,

Arh.Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela Lasuschevici

Red/Dact.: G.L.

Exemplare: 2