Hotărârea nr. 223/2007

223/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie imobil locuinţe colective D+P+2E+M", Moise Dobosan nr. 5, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 223/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţie imobil locuinţe colective D+P+2E+M", Moise Dobosan nr. 5, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001725 / 07.06.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere avizul Comisiei de Circulaţie cu număr de înregistrare TH2007-000137 / 01.02.2007
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Construcţie imobil locuinţe colective D+P+2E+M", Moise Dobosan nr. 5, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C Prime Proprietaţi S.R.L Iaşi, întocmit conform Proiectului nr. 01 / 2007, realizat de S.C Arhistyle SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+2E+M, acces auto şi pietonal se realizează dinspre latura nordică de pe strada Moise Dobosan, realizarea a 20 locuri de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari şi două locuri de parcare pe domeniu public, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,6, spaţii verzi de 32 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 38669 - Timişoara, având nr. cadastral 21088 cu o suprafaţă de 137 mp - gradină, nr. cadastral 21089 cu o suprafaţă de 260 mp- casă şi curte , nr. cadastral 21090 cu o suprafaţă de 578 mp- gradină, fiind proprietatea S.C Prime Proprietaţi S.R.L Iaşi.

Art. 4 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern;
-Beneficiarulu S.C. Prime proprietăţi S.R.L. Iaşii;
-Proiectantului S.C. Arhistyle S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

U22007-001725/07.06.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Constructie imobil locuinte colective D+P+2E+M” Str. Moise Dobosan nr. 5, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-001725/26.03.2007 si completata cu nr. U22007 - 002615, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „ Constructie imobil locuinte colective D+P+2E+M” - Str. Moise Dobosan nr. 5, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 3799 din 07.07.2006.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „ Constructie imobil locuinte colective D+P+2E+M” Str. Moise Dobosan nr. 5, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarii S.C. PRIME PROPRIETATI S.R.L. și elaborată de S.C. ARHISTYLE S.R.L. Timișoara, proiect nr. 01/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în PARTEA NORD - VESTICA A ORAȘULUI, IN CARTIERUL Mehala II, in vecinatatea zonei Mircea cel Batran, pe strada Moise Dobosan. Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002, amplasamentul studiat se gaseste in UTR 11 - subzona LMa - subzona rezidentiala cu cladiri in regim P, P+1E, P+2E destinata locuirii si functiunilor complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 975 mp, aflat în proprietatea lui S.C. PRIME PROPRIETATI S.R.L. IASI este identificat prin C.F. nr. 38669 / Timișoara, nr. cadastral 21088 având o suprafață de 137 mp, nr. cadastral 21089 având o suprafață de 260 mp si nr. cadastral 21090 având o suprafață de 578 mp. Terenul este accesibil pietonal și auto de pe latura sa nordica de pe strada Moise Dobosan in apropierea intersectiei cu strada Macilor.

Documentația are drept obiectiv realizarea unui imobil locuinte colective in regim de inaltime D+P+2E+M. In interior se vor organiza circa 18 apartamente. In interiorul parcelei se vor organiza spatii verzi si locuri de joaca pentru copii si o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare a deseurilor menajere.

Accesele pietonal și auto, se realizeaza dinspre latura nordica de pe strada Moise Dobosan. Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei se intr-un singur sens de parcurgere pe langa cladirea propusa, in partea vestica a acesteia. Numarul locurilor de parcare propuse pentru amenajare este de 22 din care 18 locuri (1loc/apartament) in garajul subteran comun, doua locuri in incinta cu acces direct din strada si doua locuri de parcare pe domeniul public. Accesele pietonale se vor realiza pe fatadele nordica, vestica si estica.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.

P.O.T maxim propus = 50%

C.U.T maxim propus = 2.6

SPATII VERZI = 32%

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „ Construcție imobil locuințe colective D+P+2E+M” Str. Moise Dobosan nr. 5, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact.G.P.

Dact.2exemplare