Hotărârea nr. 222/2007

222/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Calea Bogdăneştilor nr. 12 şi 12A, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 222/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Calea Bogdăneştilor nr. 12 şi 12A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-000756/27.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei de Monumente din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor - Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional a judeţului Timiş, Comisia de Urbanism, Amenajare Teritoriu, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a Consiliului Judeţean Timiş, Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.( c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru locuinţe şi funcţiuni complementare" Calea Bogdăneştilor nr. 12 şi 12A, Timişoara, având ca beneficiar pe BARABAŞ LUDOVIC şi soţia BARABAŞ LIDIA MARIANA, întocmit conform Proiectului nr. 190/2006, elaborat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul maxim de înălţime S+P+5E pentru corpul A, sub rezerva dotării în mod obligatoriu cu lift, respectiv S+P+2E+Er pentru corpul B, procent de ocupare al terenului POT maxim = 55%, coeficient de utilizare al terenului CUT maxim = 3,5 şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente si pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru locuinţe şi funcţiuni complementare" Calea Bogdăneştilor nr. 12 şi 12A, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 1143 mp, este înscris în C.F. nr. 13615, nr. cadastral 1541-1542/1 având o suprafaţă de 962 mp şi C.F. nr. 13616, nr. cadastral 1541-1542/2 cu o suprafaţă de 181 mp, fiind proprietatea lui Barabaş Ludovic şi Barabaş Lidia Mariana.

Art.5 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru locuinţe şi funcţiuni complementare" Calea Bogdăneştilor nr. 12 şi 12A, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor BARABAŞ LUDOVIC şi BARABAŞ LIDIA MARIANA;
-Proiectantului S.C STUDIO ARCA SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

limita de proprietateBILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata teren

1143

1143

Suprafata ocupata cu cladiri pentru locuire si functiuni complementare

226.50

19.8

630

max 55

Spatii verzi

-

-

100

min

2 mp/ loc.

Parcari/ circulatii auto si pietonale

-

-

413

-


LEGENDA


-zona cu locuinte si functiuni complementare - servicii, comert (peste P+2E, max S+P+5E+Er)


P.U.D. - TIMIȘOARA, CALEA BOGDANESTILOR NR. 12, NR. 12/a

CLADIRE PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+5E+Etaj retras


SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA

DESENAT

arh. Silvia CRISAN

Sc. 1:500


PLAN

REGLEMENTARI URBANEROMANIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

U22007-000756/27.03.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuințe și funcțiuni complementare” Calea Bogdăneștilor nr. 12 și 12A, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U92007-001828/16.03.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Cladire pentru locuințe și funcțiuni complementare” - Calea Bogdăneștilor nr. 12 și 12A, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 4492 din 02.08.2006.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Cladire pentru locuințe și funcțiuni complementare” - Calea Bogdăneștilor nr. 12 și 12A, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarii BARABAȘ Ludovic și BARABAȘ Lidia Mariana și elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timișoara, proiect nr. 190/2006.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona Circumvalațiunii și face parte din UTR nr. 12 având destinația de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare, cu front la Calea Bogdăneștilor.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 1143 mp, aflat în proprietatea lui BARABAȘ Ludovic si a sotiei BARABAȘ Lidia Mariana este identificat prin C.F. nr. 13615, nr. cadastral 1541-1542/1 având o suprafață de 962 mp și C.F. nr. 13616, nr. cadastral 1541-1542/2 cu o suprafață de 181 mp. Pe cele două parcele sunt amplasate mai multe constructii cu regim P și Dp+P care urmeaza sa fie desființate in baza unei Autorizatie de desfiintare. Terenul este accesibil pietonal și auto de pe latura sa sudica dinspre Calea Bogdăneștilor.

Documentația are drept obiectiv realizarea unui ansamblu compus din 2 corpuri de cladire cu destinația de birouri, servicii și locuințe la etajele superioare. Regimul de înălțime propus este de S+P+5E+Er pentru corpul A și S+P+2E+Er pentru corpul B. Incinta se va amenaja cu spații verzi (min. 20% din suprafața terenului), platformă pentru colectarea deșeurilor menajere și parcaje ce vor deservi clădirea propusa (22 locuri).

Se vor păstra accesele pietonal și auto, existente pe parcela. Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere în curte) se va face de pe latura sudică traversând liniile de tramvai din fața imobilului și va permite accesul mașinilor de intervenție.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.

Construcția propusă corpul A va păstra aliniamentul generat de clădirile de pe Calea Bogdăneștilor iar corpul B va fi amplasat la o distanta de 19m respectiv 25m fata de limita posterioara a parcelei.

Se propune un procent de ocupare al terenului de max. 55,0% și un coeficient maxim de utilizare al terenului de 3,5.

Recomandarea Directiei de Urbanism privind regimul maxim de înălțime este

  • •  S+P+maxim 5E pentru corpul A și

  • •  S+P+2E+Er pentru corpul B.

Având în vedere regimul de înălțime propus, corpul A de clădire va fi prevăzut și dotat cu lift pentru accesul persoanelor, în conformitate cu normativele în vigoare.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru locuințe și funcțiuni complementare” - Calea Bogdăneștilor nr. 12 și 12A, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU

Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU


Red./Dact. P.L.

Dact.2exemplare