Hotărârea nr. 220/2007

220/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru birouri, comert si locuire in regim S+P+3E-E retras" str. 1 Decembrie nr. 60, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 220/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru birouri, comert si locuire in regim S+P+3E-E retras" str. 1 Decembrie nr. 60, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007 -1830/28.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
Văzând Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000788/08.03.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c ) şi alin. 5 lit.( c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru birouri, comert si locuire in regim S+P+3E-E retras" str. 1 Decembrie nr. 60, Timisoara , având ca beneficiari pe Barabas Ludovic si Barabas Lidia Mariana, întocmit conform Proiectului nr. 196/2006, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+3E+Eretras, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 65%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spaţii verzi de min. 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 6198- Timisoara, având nr.cadastral 10138, în suprafaţă de 390mp, fiind proprietatea lui Barabas Lidia Mariana si Barabas Ludovic.

Art. 4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente si pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Barabas Lidia Mariana si Barabas Ludovic;
-Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL U92007-001830/28.03.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu: „Clădire pentru birouri, comerț și locuire in regim S+P+3E-Eretras”str. 1 Decembrie nr. 60, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U92007-001830/16.03.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru birouri, servicii și locuire in regim S+P+3E+Er” - strada 1 Decembrie nr. 60, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 319 din 16.01.2007.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Cladire pentru birouri, servicii și locuire in regim S+P+3E+Eretras”- strada 1 Decembrie nr. 60, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarii BARABAȘ Ludovic și BARABAȘ Lidia Mariana și elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timișoara, pr. nr. 196/2006.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilan și face parte din careul delimitat de str. Severin, str. Memorandului, str. Sava Petrovici și front pe str. 1 Decembrie.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații face parte din ansamblul istoric TM-II-a-B-06099 pentru care s-a obținut avizul Consiliului Județean Timiș nr. 45/16.05.2007 și Avizul Comisiei de Monumente nr. 38/U/06.03.2007.

Avand in vedere specificul documentatiei de urbanism depuse, respectiv „ Cladire pentru birouri, comerț și locuire ” si impactul asupra vecinatatilor deja construite se impune prezentarea acordului notarial , conform reglementarilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Anexa 2. lit. b.4.

Avand in vedere specificul documentatiei de urbanism depuse, respectiv „ imobil locuinte colective” si impactul asupra vecinatatilor deja construite se impune prezentarea acordului notarial , conform reglementarilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Anexa 2. lit. b.4.

In cadrul PUG Timisoara s-a stabilit ca aceasta zona este destinata locuirii si functiunilor complementare cu regim de inaltime P - P+2E și o zonă de locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime de peste P - P+2E.

Terenul aflat în proprietatea lui BARABAȘ Ludovic și a soției BARABAȘ Lidia Mariana este identificat prin C.F. nr. 6198, nr. cadastral 10138 având o suprafață de 390 mp. Pe teren este amplasata o construcție cu regim D+P care urmeaza să fie desființata pe baza Autorizației de Demolare. Terenul este accesibil pietonal de pe latura sa nordica (str. 1 Decembrie) si accesibil auto de pe latura sa estică (strada cu caracter secundar pentru acces case invecinate).

Documentația are drept obiectiv realizarea unei clădiri pentru birouri, servicii și locuire cu regimul de înălțime S+P+3E+Eretras. Incinta se va amenaja cu spații verzi (min. 10% din suprafata terenului), platformă pentru colectarea deseurilor menajere și parcaje ce vor deservi clădirea propusa (6 locuri).

Se vor păstra accesele pe parcela existente (pietonal și auto). Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere în curte) se va face de pe latura estică și va permite accesul mașinilor de intervenție.

Construcția propusă va păstra aliniamentul generat de clădirile de pe str. 1 Decembrie și va avea regimul de înălțime maxim S+P+3E+Eretras, în conformitate cu Avizul Comisiei de Monumente eliberat pentru această documentație. Se propune o clădire multietajată cu funcțiuni publice la parter si la etajele 1,2,3 (servicii și birouri), iar la etajul retras locuire.

Se propune un procent de ocupare al terenului de max. 65,0% și un coeficient maxim de utilizare al terenului de 3,5.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „ Clădire pentru birouri, servicii și locuire în regim S+P+3E+Eretras”- str. 1 Decembrie nr. 60, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Dact.2exemplare