Hotărârea nr. 219/2007

219/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Grigore Alexandrescu (nr. cad. 2102/1/2/3, 2102/1/2/1), Timişoara
Hotararea Consiliului Local 219/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Grigore Alexandrescu (nr. cad. 2102/1/2/3, 2102/1/2/1), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-002019/08.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000788/08.03.2007
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Grigore Alexandrescu (nr. cad. 2102/1/2/3, 2102/1/2/1), Timişoara, având ca beneficiari pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., Lupaştean Marcel şi a soţiei Lupaştean Elvira, întocmit conform Proiectului nr. 197/2007, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de D+P+8E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 49%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 145551 Timişoara, nr. cadastral 2102/1/2/3 având suprafaţa de 6506 mp, cu servitute de trecere în C.F. 14336 in proprietatea firmei SC BANU CONSTRUCT SRL si C.F. nr. 145550 Timişoara, nr. cadastral 2102/1/2/1, cu suprafaţa de 3000 mp, cu servitute de trecere în CF nr. 14336, in proprietatea lui Lupaştean Marcel şi a soţiei Lupaştean Elvira.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC BANU CONSTRUCT SRL si LUPASTEAN MARCEL si sotia LUPASTEAN ELVIRA;
- Proiectantului SC STUDIO ARCA SRL
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

i

/


2 89

a

—nz r-<£>


PARCELA 1 (NORD)

C.F. 145551, nr. cad 2102/1/2/3

Suprafata totala amplasament

= 6506 mp

Suprafata totala teren

= 6288 mp

Suprafata construita maxim propunere

= 1880 mp

P.O.T. maxim propus

= 40 %

C.U.T. maxim propus

= 3.2

Regim de inaltime maxim propus

= D+P+8E


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata amplasament

6506

6506

Zona locuinte si functiuni complementare

0

0

6288

96,65

Zona rezervata pt. drum secundar

-

-

218

3,35


parcare - 6 locuri


,0

•i


985

0

o

CO

UD

TEREN


279

a

CT r-<£>


PARCELA 2 (SUD)

C.F. 145550, nr. cad 2102/1/2/1

Suprafata totala amplasament

= 3000 mp

Suprafata totala teren

= 2796 mp

Suprafata construita maxima propunere

= 1270 mp

P.O.T.maxim propus

= 49 %

C.U.T.maxim propus

= 3.5

Regim de inaltime maxim propus

= D+P+5E+ER


SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

Sc. 1:500

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA

DESENAT

Razvan CARSTOI

FEB. 2007

plansa


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata teren

6506

6288

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

-

-

1880

max.40

Spatii verzi

-

-

640

min.2mp/ locuitor

Parcari/ circulatii auto si pietonale

-

-

3768


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata amplasament

3000

3000

Zona locuinte si functiuni complementare

0

0

2796

93,20

Zona rezervata pt. drum secundar

-

-

204

6,80


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata teren

3000

2796

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

-

-

1270

max.49

Spatii verzi

-

-

272

min.2mp/ locuitor

Parcari/ circulatii auto si pietonale

-

-

1254


PLAN - REGLEMENTARI URBANE
TEREN PROP

PART


985

0

if) lO (£)


985

0

o

<£>

CO

TEREN PROPRIETATE


9f©

0

/LT7

/ / <-°


990

0

—o r-\<£>


985

0 1

U J r-<o


980

0

LJ

CO


980

0

if)

(£)970

0

GJ

(£)


SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

Sc. 1:500

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA

DESENAT

Razvan CARSTOI

FEB. 2007

plansa


PLAN - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE