Hotărârea nr. 217/2007

217/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective", str. Lacului nr. 1 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 217/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective", str. Lacului nr. 1 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-001283/14.05.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În temeiul art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000847/08.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 492/ 20.12.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parcelare teren", strada Lacului, nr.1, Timişoara;
În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.( c) si alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Imobil locuinţe colective", str. Lacului nr.1 Timişoara, având ca beneficiar pe Szaszu Cristian-Bela, întocmit conform Proiectului nr. 31/2006, realizat de S.C. Conicform S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire recomandate : regimul de înalţime de P+3E+M cu retrageri faţă de limitele laterale de proprietate, realizarea a 40 de locuri de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, accesul auto şi pietonal pe parcelă din strada nou creata conform Hotărârii Consiliului Local nr. 492/2005, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 38 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 1,9, spaţii verzi minim 20 % din suprafaţa totala a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective", str. Lacului nr. 1, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 2993 - Chişoda, având nr. cadastral 642/b/5/10 cu suprafaţa de 1436 mp , fiind proprietatea lui Szaszu Cristian-Bela.

Art. 4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Directia de Mediu;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Szaszu Cristian-Bela;
-Proiectantului SC Conicform SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U22007-001283/14.05.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective P+3E+M”, Str. Lacului, nr. 1, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General AL Municipiului Timisoara si strategia de dezvoltare si renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr.U22007-001283/06.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective P+3E+M”, Str. Lacului nr. 1 Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 217/11.01.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective P+3E+M”, Str. Lacului, nr. 1 Timișoara;

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Avand in vedere specificul documentatiei de urbanism depuse, respectiv „ imobil locuinte colective” si impactul asupra vecinatatilor deja construite se impune prezentarea acordului notarial , conform reglementarilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Anexa 2. lit. b.4.

Documentația Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective P+3E+M”Str. Lacului nr. 1, Timișoara a fost elaborată de firma de proiectare S.C. CONICFORM S.R.L., proiect nr. 31/2006, la cererea beneficiarului SZASZU CRISTIAN BELA.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective P+3E+M, Str. Lacului, nr. 1 Timișoara este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud - vest a orașului, în zona Vasia Vasilescu - Lacului.

Prin P.U.G. Timișoara acest amplasament este destinat locuințelor și funcțiunilor complementare, cuprinsă în UTR nr. 52 pentru care s-a întocmit în anul 2005 o documentație de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren, strada Lacului nr. 1, aprobată prin HCL nr. 492 din 20.12.2005 pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 1436 mp. și este proprietatea privată a lui Szaszu Cristian Bela, înscrisă în CF nr. 2993 / Chisoda, nr. cadastral 642/b/5/10.

Prin documentația prezentă se propune realizarea unei clădiri de locuințe colective în regim de P+3E+M.

Se propune realizarea unei clădiri în regim de P+3E+M destinată locuirii colective cu 2 case de scara, ce asigura 40 de apartamente (cu 2 camere si cu o camera) cu 40 parcaje exterioare, pe parcela (8 parcaje simple si 16 parcaje suprapuse). Accesul auto și pietonal pe parcelă se va realiza din strada nou creată prin documentația de urbanism aprobată anterioar cu HCL nr. 492/2005.

Incinta se va amenaja cu spații verzi (min. 20% din suprafața terenului). Locurile de parcare în nr. de 40, sunt asigurate în conformitate cu Anexa 2 din RGU, aprobată prin HCL 157/2002 pe parcela beneficiarilor.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. '157/05.08.2002.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max = 38 %

CUT max = 1,9

Regim de inaltime - P+3E+M

Recomandarea Direcției de Urbanism este:

- REDUCEREA regimului de înălțime a clădirii de la D+P+3E+M la maxim D+P+2E+M și retrageri față de limitele laterale de proprietate deoarece clădirile cu care se învecinează sunt construite în regim de înălțime P- P+2E iar strada de pe care se accede are un profil transversal de 9 m, propusă prin PUD „Parcelare teren str. Lacului nr. 1, Timișoara” aprobat prin HCL nr. 492/2005 pentru parcelarea unui teren proprietate privata, rezultand 10 parcele in vederea construirii de locuinte individuale cu Hmax = D+P+2E, POTmax = 40%; CUT = 1.5;

La realizarea investiției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

.

Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinte colective P+3E+M”, Str. Lacului nr. 1 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER,

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. G.P.