Hotărârea nr. 216/2007

216/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire" str. Felix nr. 4/a, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 216/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire" str. Felix nr. 4/a, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007 - 003301/31.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. T92007-00087/01.03.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire" str. Felix nr. 4/a, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. Archimedes International S.R.L., întocmit conform Proiectului nr.35PCC/2006, realizat de S.C. Arhi 3D S.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire recomandate: regimul de înălţime S+P+3E+M, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 39,97 %, accesul auto se va realiza din str. Nicolae Table , iar accesul pietonal din str. Felix si str. Nicolae Table, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 2.65, cu un procent minim de 20 % spaţiu verde, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 131528 -Timisoara, având nr. cadastral 23228/2-3/1/2- 23228/2-3/20- 29562/2/1, teren intravilan în suprafaţă de 863 mp, având ca proprietar pe S.C.Archimedes International S.R.L.

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C.Archimedes International S.R.L.;
- Proiectantului S.C. Arhi 3D S.A;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚULTIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ

Nr. U92007-003301/31.05.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Constructii pentru locuinte si servicii

- Construire clădire” str. Felix nr. 4/a , Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 ;

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu numărul U32006 -006576/05.12.2006 si completata cu U92007-003301 din 17.05.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire” str. Felix nr. 4/a, Timișoara;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 3284/09.06.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Detaliu „Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire” str. Felix nr. 4/a, Timișoara;

Documentația a fost inițiată la cererea beneficiarului S.C. Archimedes International S.R.L. și elaborată de S.C. Arhi 3D S.A., proiect nr. 35PCC./2006;

Terenul studiat în cadrul PUD este situat, în partea de nord a municipiului Timișoara, destinația actuală a amplasamentului este de locuire.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Parcela studiata, în suprafață totală de 863 mp, este înscris în CF-ul nr. 131528 a municipiului Timișoara, nr. top. 23228/2-3/1/2- 23228/2-3/20- 29562/2/1; teren intravilan si casa P+1E+M partial in str. Felix nr. 4/a.

Lucrarile rutiere se vor rezuma la un acces auto pe parcela aflata in discutie care va fi racordat cu strada Nicolae Table si va avea latimea de 5,5m , precum si amenajarea a 10 locuri de parcare supraterane si a 11 locuri de parcare dispuse la subsolul cladirii

Prin prezenta documentație se propune sistematizarea zonei studiate, realizarea unui ansamblu rezidential. Amplasamentul se află în teritoriul intravilan, în nordul municipiului Timișoara pe arealul cuprins între Calea Aradului si Calea Torontalului.

Pe parcela se afla deja construita o casa familiala avand regimul de inaltime P+1E+M si se doreste construirea unei cladiri de locuinte avand regimul de inaltime de S+P+3E+M.

Indicii de construibilitate propuși prin documentatie sunt:

POT maxim = 39,97 %

CUT maxim = 2,65

Amplasare construcțiilor față de limitele laterale și față de aliniament se va face cu respectare Regulamentului General de Urbanism și a Regulamentului Loacal de Urbansim aferent Planului Urbanistic General.

Se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilități și ale organismelor abilitate.

Rețelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, conform avizelor anexate la dosar, pe cheltuiala beneficiarilor documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Plan Urbanistic Detaliu „Constructii pentru locuinte si servicii - Construire cladire” str. Felix nr. 4/a, Timișoara; se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER,

Ing. Daniela CARABAS

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU