Hotărârea nr. 214/2007

214/19.06.2007 privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparaţiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 214/19.06.2007
privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparaţiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 013425/ 08.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 2 alin (1) şi (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1273 din 18 octombrie 2005 - pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşuri de cult - centre spirituale ale comunităţii"
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit. a) şi alin. (6) lit. c) din Legea 215/2001privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local cap.67.02 "Cultură, recreare şi religie", pentru reparaţiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timişoara.

Art.2: Suma alocată va fi utilizată pentru cheltuielile reparaţiei clopotelor şi orologiului Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mitropoliei Banatului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice

SC2007- 013425/ 08.06.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

Privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparațiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timișoara

Prin adresa nr. SC 2007- 013425/ 08.06.2007, Mitropolia Banatului prin persoana consilierului Diacon Valentin Boancheș din încredințarea Înalt Prea Sfinției Sale Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului, solicită sprijin financiar în vederea efectuării unor lucrări de reparație la Clopotele și la orologiul Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

În temeiul art. 2 alin (1) și (2) din Hotărârii de Guvern nr. 1273 din 18 octombrie 2005 -pentru aprobarea Programului național „Lăcașuri de cult - centre spirituale ale comunității” ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acțiuni prevăzute la art. 1 alin 2 lit. b (reabilitarea și consolidarea clădirilor lăcașurilor de cult) din hotărâre, care vor fi aprobate de consiliile locale și vor fi finanțate și de la bugetele locale.

Menționăm că la capitolul bugetar 67.02 "Cultură, recreare și religie” există o rezervă pentru situații deosebite.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 110.700 lei de la bugetul local pentru aceste reparații.

Violeta Mihalache Director

Adrian Bragea

Șef birou


Smaranda Haracicu

Director economic


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. A:B.

2.ex.