Hotărârea nr. 213/2007

213/19.06.2007 privind aprobarea unui numar estimativ de 4249 abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, pentru luna iulie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Hotararea Consiliului Local 213/19.06.2007
privind aprobarea unui numar estimativ de 4249 abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, pentru luna iulie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.28801/11.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art.21 alin.1 şi alin.2 lit. a). - d). şi alin.4 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 cu rata inflaţiei a anului 2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) şi (d) şi alin.6 lit.(a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna iulie 2007,pentru un numar estimativ de 4249 persoane beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Listelor Anexa, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna iulie 2007 eliberate la persoanele mentionate la art.1 se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 169.960 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna iulie 2007 pentru persoanele mentionate la art. 1 se face pe baza dispozitiei primarului, a centralizatorului si a unui exemplar al listelor nominale intocmite de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art. 4: Persoanelor prevazute la art.1 carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii iulie 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 6 : Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara
-Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
-Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDEȚUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA                      APROBAT

Direcția de Asistenta Sociala Comunitara a Mun.Timisoara           PRIMAR

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.28938/18.06.2007

REFERAT

Privind aprobarea pentru luna iulie 2007 a listelor suplimentare cu un numar de 77 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Prin referatul nr.28801/11.06.2007 s-au aprobat listele cu abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna iulie 2007 unui numar de 4172 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 ca urmare a efectuarii anchetelor sociale de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pana la data de 11.06.2007.

Avand in vedere propunerile Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local de a aproba listele suplimentare pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali carora li se efectueaza anchetele sociale, pentru perioada 11.06.2007-15.06.2007, mentionam ca Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pentru perioada precizata a efectuat pentru un numar de 77 persoane, anchete sociale de transport urban.

Fata de cele precizate mai sus

PROPUNEM

Art.1 Suplimentarea pentru luna iulie 2007 a listelor cu un numar de 77 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun, conform Legii 448/06.12.2006, in valoare estimativa de 3.080 lei.

Art.2 Majorarea pentru luna iulie 2007 a numarului de beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara de la 4172 persoane in valoare estimativa de166.880 lei la 4249 persoane, in valoare estimativa de 169.960 lei.

Sef Serviciu Daniela Lung


Consilier Juridic

Marilena Loredana Muntiu


Inspector de Specialitate Elisabeta Bunget


Sef Sericiu Juridic Mirela Lasuschevici

Red/Ed.2 ex.

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006 CARORA LI S-AU EFECTUAT ANCHETE SOCIALE IN PERIOADA 11.06.200715.06.2007 Pentru luna iulie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

37

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

16

3.

Asistenti personali

24

4.

TOTAL

77

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec.Elisabeta Bunget

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna iulie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport

Nr. de abonamente

1.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti

2406

2.

Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori

199

3.

Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali

775

4.

Asociatia Armonia

185

5.

Asociatia Speranta

137

6.

Asociatia Handicapatilor Locomotori

470

7.

Liste suplimentare

77

TOTAL

4249

SEF SERVICIU Ec. Lung Daniela


INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Elisabeta Bunget