Hotărârea nr. 210/2007

210/19.06.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5 catre S.C. HORTICULTURA S.A.
Hotararea Consiliului Local 210/19.06.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5 catre S.C. HORTICULTURA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007 - 2240/24.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 201/1997 privind reorganizareaRegiei Autonome de Horticultura ca societate pe actiuni S.C. "HORTICULTURA" S.A.;
Având în vedere cererea S.C. "HORTICULTURA" S.A,. inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 2240/21.04.2007;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 15.05.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5 situat la parterul si subsolul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada, inscris in C.F. nr. 111 Timisoara, nr. top. 230, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, compus din 10 incaperi cu suprafata utila totala de 226,33 m.p., catre S.C. HORTICULTURA S.A. cu destinatia de sediu.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. HORTICULTURA S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU S.A.D.

NR. SC2005 - 6854/18.04.2005                              dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Ungureanu nr. 5 situat la parterul si subsolul imobilului, avand intrarea din strada, este inscris in C.F. nr. 111 Timișoara, nr. top. 230, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara si este compus din 10 incaperi cu suprafata utila totala de 226,33 m.p..

Spatiul a fost inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1473/2005, prin licitatie publica, la S.C. CEVES OBIECTE MEDICALE S.R.L., care prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 1505/12.04.2007 renunta la folosinta spatiului.

S.C. HORTICULTURA S.A., societate comerciala cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara, solicita prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 2240/21.05.2007 atribuirea spatiului din str. Ungureanu nr. 5 cu destinatia de sediu, motivat de faptul ca fostul sediu a fost retrocedat noilor proprietari.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 15.05.2007 analizandu-se situatia spatiului din Timisoara, Ungureanu nr.5 s-a hotarat sapropunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara un proiect de hotarare de atribuire catre S.C. HORTICULTURA S.A.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5 situat la parterul si subsolul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada, inscris in C.F. nr. 111 Timisoara, nr. top. 230, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, compus din 10 incaperi cu suprafata utila totala de 226,33 m.p.., catre S.C. HORTICULTURA S.A. cu destinatia de sediu.

VICEPRIMAR

Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici

SEF BIROU

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Dragoi Gheorghe