Hotărârea nr. 21/2007

21/30.01.2007 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Ministerul Integrării şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului"
Hotararea Consiliului Local 21/30.01.2007
privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Ministerul Integrării şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 1029/19.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 356 din 27.09.2005 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 cu proiectul "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului" şi aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului";
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006;
În conformitate cu dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. b), d) şi e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Ministerul Integrării Europene şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului".

Art.2: Contractul de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006 constituie Anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ                                            PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                     dr. ing. Gheorghe CIUHANDU

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

SC2007-.....................................

REFERAT

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Ministerul Integrării Europene și Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timisoara in vederea dezvoltării turismului”

Cartierul Cetate, deține un amplu și valoros patrimoniu arhitectural. Majoritatea clădirilor sale formează astăzi un ansamblu cu o identitate inconfundabilă. Situl urban „Cetatea Timișoara” este cuprins în Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii si Cultelor fiind clasificat ca obiectiv de importanță națională (TM-II-s-A-06095);

Cartierul, considerat pe bună dreptate „inima orașului”, reprezintă un punct de atracție atât pentru locuitorii orașului cât și pentru turiștii care vizitează orașul;

Din nefericire, datorită vechimii lor și unei întrețineri inadecvate pe parcursul deceniilor trecute, majoritatea monumentelor și clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură.

Infrastructura tehnico-edilitara a cartierului se află de asemenea într-un stadiu avansat de degradare.

La toate acestea se mai adaugă aglomerarea si inconfortul pietonal datorat traficului rutier;

Timișoara se confruntă cu multe probleme și trebuie să-și echilibreze capacitatea de a răspunde la acestea, păstrând însă, in același timp, actualul nivel al serviciilor si infrastructurii în condițiile unor resurse financiare limitate. În acest context a devenit iminentă atragerea unor fonduri extrabugetare care să contribuie la realizarea unui proiecte prioritare pentru municipalitate.

Prin H.C.L. nr. 356 din 27.09.2005 a fost aprobat Studiul de fezabilitate precum și participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul programului PHARE 2004-2006 la implementarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara în vederea dezvoltării turismului”. A fost depusă cererea de finanțare iar în prezent proiectul se află pe lista de așteptare a proiectelor cuprinse in Programul PHARE 2004-2006 „Coeziune Economica și Sociala”, Componenta: Proiecte Mari de Infrastructura Regionala -înregistrat la Ministerul Integrării Europene cu indicativul VEST nr. 22 din data de 13.10.2005

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe și Ministerului Integrării Europene s-a convenit ca Proiectul mai sus menționat să fie dezvoltat și cuprins în cadrul Programului Operațional Regional în vederea atragerii de fonduri structurale.

Totodată s-a convenit și acordarea unei asistențe tehnice în valoare de 291.764,2 RON a cărei finanțare este asigurată de către M.I.E. pentru :

  • - Faza I - Revizuirea /actualizarea Studiului de fezabilitate;

  • - Faza II - Elaborarea/dezvoltarea Proiectului Tehnic, inclusiv Detaliile de Execuție;

În acest context a fost încheiat Contractul de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006.

În urma elaborării și finalizării celor două faze, proiectul dezvoltat va putea sta la baza elaborării Cererii de Finanțare pentru atragerea de Fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 - Dezvoltarea turismului regional și local.

Având în vedere cele mai sus menționate propunem Comisiilor I, II, III, IV și V ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Ministerul Integrării Europene și Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al orașului Timisoara in vederea dezvoltării turismului”

ȘEF SERVICIU                                            ÎNTOCMIT

arh. Aurelia JUNIE                                       arh. Carmen DOROGHI

AVIZAT JURIDIC

cons.jur. Mirela LASUSCHEVICI