Hotărârea nr. 209/2007

209/19.06.2007 privind darea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a Căminului pentru Persoane Vârstnice situat în Timişoara, str. I. Klein nr. 25-27-29
Hotararea Consiliului Local 209/19.06.2007
privind darea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a Căminului pentru Persoane Vârstnice situat în Timişoara, str. I. Klein nr. 25-27-29


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.34/05.04.2007 a Consiliului Judetean Timiş privind preluarea Căminului pentru Pensionari Timişoara în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulului Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.111/03.04.2007 privind încentarea finanţări Căminului pentru Pensionari Timişoara începând cu data de 1 ianuarie 2007 şi aprobarea Protocolului privind finanţarea Căminului pentru Pensionari Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă darea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a Căminului pentru Persoane Vârstnice situat în Timişoara, str. I. Klein nr.25-27-29, compus din cămin P+4E, centrală termică cu terenul aferent înscris în C.F. nr.17161, nr.top. 6439, 6440, 6441, 6442, care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara.
Art.2: Dreptul de administrare se transmite pe perioada finanţării Căminului pentru Persoane Vârstnice, de către Consiliul Judeţean Timiş.Odată cu transmiterea dreptului de administrare se transmit şi obligaţiile ce decurg din decizia nr.506/16.05.2005 a Guvernului României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, decizie Anexă la prezenta hotărâre.
Art. 3: Predarea imobilului se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire încheiat între Direcţa Patrimoniu- Serviciul Administrare Imobile şi Consiliul Judeţean Timiş.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

De acord, PRIMAR


Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. SC2007-

REFERAT

Privind darea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a Căminului pentru Persoane Vârstnice situat în Timișoara str. I. Klein nr. 25-27-29.

Căminul pentru Persoane Vârstnice situat in Timișoara str. I.Klein nr. 25-27-29 compus din construcții și teren înscris în C.F. nr.17161 nr. top 6439, 6440, 6441, 6442 , face parte din domeniul public al municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara.

Imobilul a fost revendicat în baza O.U.G. nr.94/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea 501/2002 de către Fundația Caritatea, revendicare soluționată prin decizia nr. 506/16.05.2005 a Guvernului României - Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România. Prin decizia amintită mai sus au fost retrocedate construcțiile C25, C27, A25 (clădiri vechi) evidențiate în anexa 1 care face parte din decizie, împreună cu terenul aferent, înscrise în C.F. nr.17161 situate pe parcelele cu nr. top 6439, 6441. Terenul aferent construcțiilor retrocedate urmând a-se stabili printr-o documentație de specialitate întocmită de titularul nudei proprietăți și utilizatorul actual Căminul pentru Persoane Vârstnice, documentație nefinalizată până în prezent, fapt pentru care Fundația Caritatea nu este proprietară tabulară asupra imobilului retrocedat.

După retrocedarea celor trei clădiri vechi, în domeniul public al municipiului Timișoara a mai rămas căminul de bătrâni P+ 4E și centrala termică,construcții edificate ulterior și nu au făcut obiectul retrocedări

În baza H.C.L.M.T. nr.111/03.04.2007 a încetat finanțarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din bugetul municipiului Timișoara , urmare a preluări acestuia în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș din cadrul Consiliului Județean Timiș, conform H.C.J.Timiș nr.34/05.04.2007.

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem:

1. Emiterea unei H.C.L. care să aprobe darea din administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a Căminului pentru Persoane Vârstnice situat in Timișoara str. I. Klein nr. 25-27-29, compus din cămin de bătrâni P+4E, centrală termică și terenul aferent înscris în C.F. nr.17161 cu nr. top 6439, 6440 6441,6442, aflat in domeniul public al municipiului Timișoara.

2. Dreptul de administrare se transmite pe perioada finanțări Căminului pentru Persoane Vârstnice, de către Consiliul Județean Timiș. Odată cu transmiterea dreptului de administrare se transmit și obligațiile ce decurg din decizia nr.506/16.05.2005 a Guvernului României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

VICEPRIMAR

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR

Ec. Nicușor C-tin Miuț

ptr. ȘEF SERVICIU

Ing. Călin Pîrva

ÎNTOCMIT

Sing. Ioana Ciucur

Avizat

SERVICIUL JURIDIC

Jr. Mirela Lasuschevici