Hotărârea nr. 208/2007

208/19.06.2007 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
Hotararea Consiliului Local 208/19.06.2007
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 13418/08.06.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ ,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/27.09.2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.80/27.03.2007 privind Criteriile -Cadru - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.589/19.12.2006 privind Criteriile de ierarhizarestabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.131/2007 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 80 de solicitanţi de locuinţă.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

ANEXA 1

LA H.C.L. NR. ________/______________

LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L. SITUATE ÎN STR. MILOIA - ETAPA III A

Nr. crt.

Nume prenume solicitant/ data nașterii solicitantului

Numărul și data cererii

Opțiune

Numărul membrilor

familiei/ handicap

1

BERDEIU SIMONA CLAUDIA 24.09.1977

D82004-1650/ 16.03.2004

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.7

2 camere + dependințe

3

2

TIUCA LUCIAN

04.06.1977

D82003-4822/ 09.07.2003

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.10

2 camere + dependințe

2

3

HAMZA LAZĂR

06.04.1973

D82003-3549/ 02.06.2003

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.11

2 camere + dependințe

3

4

TUFIȘ ROXANA

10.09.1978

D72004-435/ 23.01.2004

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.14

2 camere + dependințe

3

5

GĂVRUȚĂ CĂLINA

DANIELA

30.10.1971

D72003-2655/ 19.05.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.10

2 camere + dependințe

4

6

NOVAC ZSOLT

26.07.1980

D82003-7468/ 16.09.2003

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.12

1 cameră + dependințe

1

7

PETROVICI LAURENȚIU 14.03.1983

D82003-8906/ 10.11.2003

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.8

1 cameră + dependințe

1

8

ILINA RĂZVAN

ȘTEFAN

14.06.1971

D72004-752/ 29.01.2004

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.6

2 camere + dependințe

4

9

GHIOCEL ANDREI

ALIN

10.091976

D82003-3198/ 26.05.2003

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.10

2 camere + dependințe

3

10

BÎTCĂ BLANCA

07.07.1974

D82003-3518/ 30.05.2003

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.7

2 camere + dependințe

2

11

BARBU RAMONA

03.12.1977

D82003-3522/ 30.05.2003

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.6

2 camere + dependințe

3

12

OSOEANUION

22.12.1973

D82003-4253/ 18.06.2003

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.6

2 camere + dependințe

3

13

MARIONI COSTICĂ

03.04.1976

D82003-5674/ 30.07.2003

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.7

2 camere + dependințe

2

14

DANILIȘ NATALIA

14.03.1975

D82003-6216/ 14.08.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.11

2 camere + dependințe

3

15

MAER EUGENIA

CRISTINA

12.01.1983

D82003-9136/ 21.11.2003

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.10

2 camere + dependințe

3

16

PARALESCU CORINA

12.05.1976

D82003-9277/ 27.11.2003

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.11

2 camere + dependințe

4

17

BELICI MIODRAG

30.04.1981

D72003-4381/ 10.12.2003

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.11

2 camere + dependințe

3

18

STOIN DANIELA

01.06.1975

SC2004-137/ 06.01.2004

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.15

2 camere + dependințe

2

19

MORARU MARCEL

23.06.1977

SC2004-126/ 06.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.11

2 camere + dependințe

2

20

IONESCU LILIANA

23.01.1979

SC2004-212/ 08.01.2004

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.15

2 camere + dependințe

2

21

STAICU DUMITRU

21.09.1972

D72004-200/ 15.01.2004

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.6

2 camere + dependințe

2

22

DIDUȘCĂ RADU DAN

23.07.1972

D82003-311/ 26.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.10

2 camere + dependințe

4

23

DUCEAG PETRU

MARIUS

02.09.1975

D82004-592/ 29.01.2004

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.7

2 camere + dependințe

3

24

DEGĂU ALINA

23.10.1977

D82004-747/ 30.01.2004

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.14

2 camere + dependințe

4

25

CAPEȚEAN LEONTIN

MINODOR

25.02.1974

D82004-2634/ 05.05.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.6

2 camere + dependințe

3

26

GRECU LAURENȚIU

04.01.1979

D82004-3568/ 04.06.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.7

2 camere + dependințe

3

27

MIEREA MARIUS

12.12.1974

D82004-6462/ 11.10.2004

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.15

2 camere + dependințe

3

28

BOCIU ADRIAN

RAFAEL

20.05.1980

D82004-6471/ 12.10.2004

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.14

2 camere + dependințe

3

29

HÎNCIU MIHAELA

CORINA

16.07.1975

D72004-7491/ 15.12.2004

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.14

2 camere + dependințe

3

30

HANEȘ LILIANA

ROXANA

18.06.1981

D82003-3230/ 27.05.2003

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.15

2 camere + dependințe

2

31

RĂDUCU DUMITRU

04.10.1979

D82003-3500/ 30.05.2003

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.14

2 camere + dependințe

3

32

HORABALAGA

NICOLAE MARINEL

07.12.1975

D82003-3670/ 04.06.2003

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.5

1 cameră + dependințe

2

33

MICLEA LENUȚA

MARIA

15.08.1977

D82003-2964/ 01.07.2003

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.9

1 cameră + dependințe

1

34

RĂDOI MUGUREL

19.06.1976

D82003-8279/ 08.10.2003

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.5

1 cameră + dependințe

1

35

RUSU DARIAN

12.05.1978

D72003-4198/ 28.11.2003

Miloia Bloc B3 Etaj I Ap.5

1 cameră + dependințe

1

36

POPOVICI MIHAELA

12.06.1973

D82003-9414/ 04.12.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.9

1 cameră + dependințe

1

37

MIȘA ALEXANDRU

RĂZVAN

05.11.1973

D72003-4285/ 05.12.2003

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.13

1 cameră + dependințe

2

38

JURJ MARIN FLORIN

08.01.1973

D82003-9509/ 10.12.2003

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.9

1 cameră + dependințe

2

39

BLAGOEV DRAGAN

18.12.1977

D82003-9528/ 10.12.2003

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.8

1 cameră + dependințe

2

40

MIHĂILESCU

ADRIANA

24.08.1979

SC2003-22398/ 18.12.2003

Miloia Bloc B4 Etaj II Ap.12

1 cameră + dependințe

2

41

CAREBA NICOLETA

20.03.1979

SC2003-22465/ 19.12.2003

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.16

1 cameră + dependințe

1

42

URECHIATU ROMEO

ANTONIU

23.09.1971

D82004-372/ 27.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.8

1 cameră + dependințe

2

43

STOICHESCU ION

16.10.1976

D72004-627/ 28.01.2004

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.15

1 cameră + dependințe

4

44

COVACI LEONARDO

18.01.1975

D72004-625/ 28.01.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.3

1 cameră + dependințe

1

45

ADAMOVICI SILVANA

BILIANA

26.11.1981

D82004-449/ 28.01.2004

Miloia Bloc B3 Etaj II Ap.9

1 cameră + dependințe

1

46

CURUȚ CARMEN

ILINCA

24.04.1972

D82004-500/ 29.01.2004

Miloia Bloc B5 Mansardă Ap.16

1 cameră + dependințe

1

47

CHISS OANA ANCA

26.09.1977

D72004-776/ 29.01.2004

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.13

1 cameră + dependințe

2

48

BOCICU ANA

CLAUDIA

28.03.1974

D82004-607/ 29.01.2004

Miloia Bloc B6 Etaj II Ap.12

1 cameră + dependințe

2

49

STRATON FLORIN

RADU

10.01.1974

D72004-673/ 29.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.12

1 cameră + dependințe

2

50

TRANCĂ CIPRIAN DAN

06.03.1977

D82004-520/ 29.01.2004

Miloia Bloc B3 Mansardă Ap.13

1 cameră + dependințe

2

51

FRĂȚILĂ MIHAELA

31.10.1978

D82004-521/ 29.01.2004

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.16

1 cameră + dependințe

2

52

MALIȘ ANIELA

29.04.1977

D82004-560/ 29.01.2004

Miloia Bloc B5 Etaj II Ap.12

1 cameră + dependințe

2

53

LUPEAN SANDA

AURELIA

17.12.1980

D72004-840/ 30.01.2004

Miloia Bloc B4 Mansardă Ap.13

1 cameră + dependințe

2

54

MĂRGUȘ COSMIN

GEORGE

05.11.1977

D72004-1252/ 12.02.2004

Miloia Bloc B4 Etaj I Ap.5

1 cameră + dependințe

3

55

DRAGOTĂ PAUL ALIN

16.03.1976

D82004-3280/ 27.05.2004

Miloia Bloc B5 Etaj I Ap.8

1 cameră + dependințe

4

56

RUS DANIEL

30.01.1979

D72003-3163/ 11.07.2003

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.16

1 cameră + dependințe

3

57

NEDESCU CAMELIA

MIHAELA

04.04.1979

D82003-9318/ 29.11.2003

Miloia Bloc B6 Etaj I Ap.8

1 cameră + dependințe

2

58

POPA IULIANA SIMONA 21.01.1978

SC2003-22246/ 17.12.2003

Miloia Bloc B6 Mansardă Ap.16

1 cameră + dependințe

3

59

VIZITEU BENONE

24.10.1971

D72004-330/ 20.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj I Ap.5

1 cameră + dependințe

2

60

TOTOESCU ALINA ELEONORA 31.05.1974

D72004-440/ 23.01.2004

Miloia Bloc B5 Parter Ap.4

1 cameră + dependințe

2

handicap

61

BĂRBIERU EUGENIA

CRISTIANA

22.01.1975

D72004-538/ 27.01.2004

Miloia Bloc B5 Parter Ap.3

1 cameră + dependințe

3

62

BOT TIBIANA

13.04.1975

D82004-543/ 29.01.2004

Miloia Bloc B7 Etaj II Ap.9

1 cameră + dependințe

2

63

ALBU GABRIELA

CAMELIA

12.05.1976

D82004.732/ 30.01.2004

Miloia Bloc B7 Mansardă Ap.13

1 cameră + dependințe

2

64

ARDELEAN MIRELA

15.02.1976

D82004-645/ 30.01.2004

Miloia Bloc B6 Parter Ap.1

1 cameră + dependințe

3

65

MILOSAV MIHAELA

DORINA

16.03.1977

D82004-632/ 30.01.2004

Miloia Bloc B3 Parter Ap.1

1 cameră + dependințe

2

66

VUȚAN ANA MARIA

04.01.1979

D82004-1078/ 18.02.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.1

1 cameră + dependințe

2

67

DOMOKOS MARTIN

PETRU

27.03.1973

D72004-2381/ 29.03.2004

Miloia Bloc B6 Parter Ap.3

1 cameră + dependințe

2

68

BURTIC ANTONELA

06.04.1979

D72004-357/ 16.04.2004

Miloia Bloc B6 Parter Ap.4

1 cameră + dependințe

2

69

CUMPĂNAȘU ILIUȚĂ

19.02.1978

D82004-3467/ 31.05.2004

Miloia Bloc B5 Parter Ap.2

1 cameră + dependințe

3

70

TINCU OANA CORINA

26.05.1978

D82004-4664/ 26.07.2004

Miloia Bloc B4 Parter Ap.2

1 cameră + dependințe

2

71

DIACONU DANA

MARIA

19.08.1974

D82004-5475/ 23.08.2004

Miloia Bloc B4 Parter Ap.3

1 cameră + dependințe

3

72

BELEI CRISTIAN

PETRU

29.05.1975

D82004-7403/ 09.12.2004

Miloia Bloc B3 Parter Ap.3

1 cameră + dependințe

3

73

CRISTIAN GABRIEL

OCTAVIAN

07.10.1976

D82004-7475/ 14.12.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.4

1 cameră + dependințe

2

74

DAMIAN IONICA

GIANINA

12.10.1978

D82004-7467/ 14.12.2004

Miloia Bloc B7 Parter Ap.2

1 cameră + dependințe

2

75

MUNTEANU RAMONA

ELENA

12.04.1975

D72004-7595/ 17.12.2004

76

HONGU CIPRIAN

24.05.1972

D82003-3484/ 30.05.2003

77

ILINCA SORIN DANIEL

13.05.1974

D82003-3458/ 30.05.2003

78

SULEA MIRCEA ALIN

26.08.1980

D82003-4245/ 18.06.2003

79

ZOICAȘ OLIMPIA

ANCUȚA

D72003-3134/ 10.07.2003

80

MIȘCU TRAIAN

10.09.1975

D82003-5141/ 17.07.2003

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza

Miloia Bloc B6 Parter Ap.2

1 cameră + dependințe

3

Miloia Bloc B3 Parter Ap.2

1 cameră + dependințe

1

Miloia Bloc B3 Parter Ap.4

1 cameră + dependințe

4

Miloia Bloc B4 Parter Ap.4

1 cameră + dependințe

1

Miloia Bloc B4 Parter Ap.1

1 cameră + dependințe

1

Miloia Bloc B5 Parter Ap.1

1 cameră + dependințe

1

DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI,

Ing. Otilia Sîrca

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

A p r o b a t: P R I M A R,

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr. _______________________________

R E F E R A T

privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.962/27.09.2001 - actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv art.15 din prezenta, se impune a se supune aprobării Consiliului Local lista de repartizare a locuințelor construite în etapa III A str. Miloia, realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Având în vedere prevederile art.15 alin.5 din actul normativ mai sus amintit, s-a procedat la invitarea primilor 80 de solicitanți înscriși pe lista de priorități ANL întocmită pentru anul 2007, aprobată prin HCLMT nr.131/24.04.2007, deoarece lista de repartizare a locuințelor se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate aprobată de către Consiliul Local pentru anul 2007.

În data de 31.05.2007 s-a prezentat oferta pentru blocurile de locuințe realizate în etapa III A - str. Miloia compusă din 80 de apartamente din care :

  • - 50 apartamente cu 1 cameră + dependințe,

  • - 30 apartamente cu 2 camere + dependințe,

Apartamentele sunt situate în cadrul blocului după cum urmează:

- Bloc B 3

Apartamente cu o cameră și dependințe:    Parter- ap.1, 2, 3, 4

Etaj I- ap.5, 8

Etaj II- ap.9, 12

Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere și dependințe:    Etaj I- ap.6, 7

Etaj II- ap.10, 11

Mansardă- ap.14, 15

- Bloc B4

Apartamente cu o cameră și dependințe:

Parter- ap.1, 2, 3, 4

Etaj I- ap.5, 8

Etaj II- ap.9, 12

Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere și dependințe:

Etaj I- ap.6, 7

Etaj II- ap.10, 11

Mansardă- ap.14, 15

- Bloc B5

Apartamente cu o cameră și dependințe:

Parter- ap.1, 2, 3, 4

Etaj I- ap.5, 8

Etaj II- ap.9, 12

Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere și dependințe:

Etaj I- ap.6, 7

Etaj II- ap.10, 11

Mansardă- ap.14, 15

- Bloc B6

Apartamente cu o cameră și dependințe:

Parter- ap.1, 2, 3, 4

Etaj I- ap.5, 8

Etaj II- ap.9, 12

Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere și dependințe:

Etaj I- ap.6, 7

Etaj II- ap.10, 11

Mansardă- ap.14, 15

- Bloc B7

Apartamente cu o cameră și dependințe:

Parter- ap.1, 2, 3, 4

Etaj I- ap.5, 8

Etaj II- ap.9, 12

Mansardă- ap.13, 16

Apartamente cu 2 camere și dependințe:

Etaj I- ap.6, 7

Etaj II- ap.10, 11

Mansardă- ap.14, 15

Pentru locuințele realizate în etapa III A -Miloia, compusă din 80 de unități locative, solicitanții înscriși pe lista de priorități aprobată prin H.C.L.M.T. nr.131/2007 au putut să-și exprime opțiunea în ordinea de prioritate, după ce aceștia au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în conformitate cu art.14 din H.G. nr.962/2001 actualizată la 29.05.2006.

Din primii 80 de solicitanți de pe lista aprobată conform HCLMT nr.131/2007 au fost prezenți 77 de solicitanți, iar numitul Balace Silviu Constantin a renunțat prin cererea nr. D72007-002720/31.05.2007 la atribuirea unei locuințe construite în cadrul acestui program deoarece a devenit proprietar iar numiții Popescu Claudia și Jurji Ioan au fost absenți.

Cele 80 de persoane au fost invitate în ordine pentru a prezenta actele necesare în vederea reconfirmării criteriilor de acces la locuință, iar după constatarea faptului că le îndeplinesc au fost invitați să-și exprime opțiunea asupra unui apartament, avându-se în vedere respectarea prevederilor art.15 alin.5 din H.G. nr.962/2001, urmărindu-se asigurarea spațiului locative la care au dreptul solicitanții de locuință, evitându-se repartizarea unor spații excedentare.

În prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a fost întocmit la data de 31.05.2007 un proces-verbal, iar pentru celelalte 3 locuințe rămase disponibile ca urmare a primei redistribuiri s-a întocmit acest proces-verbal la data de 08.06.2007. Aceste procese verbale, care fac parte integrantă din prezentul referat, cuprind lista cu persoanele îndreptățite să fie beneficiare a unei locuințe construite prin ANL destinate închirierii, construite în etapa III A - Miloia, listă care cuprinde un număr de 80 de solicitanți de locuință și care au fost ordonați în funcție de punctajul acumulat, calculat pe baza actelor depuse de către aceștia în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.589/2006 și și-au exprimat opțiunea luând în considerare planurile de arhitectură ale blocurilor care le-au fost prezentate.

Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea listei de repartizare pentru anul 2007, a locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 la prezentul referat.

V I C E P R I M A R,

DIRECTOR,


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor C-tin Miuț

Șef Serviciu Public de Administrare Locuințe și Utilități,

Ing. Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC,

Jur. Mirela Lasuschevici