Hotărârea nr. 206/2007

206/19.06.2007 Privind aprobarea înscrierii Filarmonicii Banatul din Timişoara în categoria instituţiilor de concerte de repertoriu
Hotararea Consiliului Local 206/19.06.2007
Privind aprobarea înscrierii Filarmonicii Banatul din Timişoara în categoria instituţiilor de concerte de repertoriu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 013143/ 06.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi cultedin cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În concordanţă cu dispoziţiile art. 51, alin 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea 215/2001privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă înscrierea Filarmonicii Banatul din Timişoara în categoria instituţiilor de concerte de repertoriu.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica Banatul din Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Filarmonicii Banatul din Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA BIROUL RELAȚII PUBLICE

SC2007- 013143/ 06.06.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea înscrierii Filarmonicii Banatul din Timișoara în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu

Potrivit prevederilor art. 8 alin (1) și (2) din Ordonanța 21/ 31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, instituțiile existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, precum și cele nou-înființate vor fi înscrise în Registrul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, la solicitarea autorităților administrației publice centrale și locale în subordinea cărora funcționează. Încadrarea instituțiilor de spectacole sau concerte existente se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorității administrației publice locale ori centrale în subordinea căreia funcționează.

Filarmonica Banatul din Timișoara îndeplinește condițiile necesare încadrării în categoria instituțiilor de concerte de repertoriu conform art. 5 alin (2) din Ordonanța 21/ 31.01.2007.

Alăturat sunt anexate: organigrama, statul de funcții, ROF, Sinteza activității pe anul 2006 și Bugetul alocat pentru anul 2007.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara va sta la baza înscrierii Filarmonicii Banatul în Registrul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte care este administrat de un compartiment de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.

Prin urmare, la solicitarea conducerii Filarmonicii Banatul din Timișoara propunem aprobarea efectuării acestui demers.

Violeta Mihalache Director

AdrianBragea

Șef birou


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. A.B.

Ex.2.