Hotărârea nr. 204/2007

204/19.06.2007 privind modificarea structurii organizatorice si aprobarea statului de funcţii la Filarmonica "Banatul" Timisoara
Hotararea Consiliului Local 204/19.06.2007
privind modificarea structurii organizatorice si aprobarea statului de funcţii la Filarmonica "Banatul" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007 - 11394 /17.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) si alin.(3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei si statul de funcţii la Filarmonica "Banatul" Timisoara, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica "Banatul" Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Filarmonicii ,,Banatul" Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

h-VRoiw

H <A R> a b'u. iHt               GtZrrMHbU


Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Filarmonica Banatul Timișoara V

Bv. C.D.Loga nr. 2                         Tel. : 0040 (0) 256 492521

RO - 300022 TIMIȘOARA               Tel. : 0040 (0) 256 495012

E-rnail:                                 Fax; 0040 (0) 256 499127

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea modificării și completării Organigramei și Statului de funcții al Filarmonicii „Banatul” Timișoara

Având în vedere ultimele modificări legislative care au impus reorganizarea în instituțiile publice, și în special intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 21/31.01.2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte și desfășurarea activității de impresariat artistic, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1792/13.12.2006 privind transmiterea din domeniul privat al Statului Român și din administrarea R.A. de Distribuție și Exploatare a Filmului „România Film” în domeniul public al Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local Timișoara, și atribuit în folosință gratuită Filarmonicii „Banatul” Timișoara, a imobilului situat în Timișoara, Bv. C.D.Loga nr. 2, au condus la necesitatea unei noi organizări a activității manageriale, în cadrul Filarmonicii „Banatul” Timișoara.

Filarmonica „Banatul” Timișoara solicită aprobarea unui număr de 189 salariați, structurați pe compartimente și birouri în funcție de activitatea desfășurată în instituție.

Față de Organigrama și Statul de funcții aprobate prin H.C.L./2006, se solicită majorarea cu 15,5 posturi pe total instituție, numărul actual de personal fiind de 173,5.

Se solicită suplimentarea personalului cu următoarele posturi:

 • > Economist                                                1 post

 • > Contabil                                                    1 post

 • >  Organizatori                                                  2 posturi

 • > Secretar muzical                                            1 post

 • >  Solist instrumentist                                              1 post

 • >  Plasator - îngrijitor                                              2 posturi

 • > Paznic                                                     3 posturi

 • >  Muncitori calificați                                            4 posturi

Considerăm că această solicitare de suplimentare va determina în timp, reașezarea colectivului artistic pe noi coordonate în ceea ce privește calitatea actului artistic, competiția fiind noua perspectivă căreia trebuie să i se facă față, cu prioritate, în noua dimensiune europeană.


 • > Economist                                                   1 post

 • > Contabil                                                       1 post

Din cauza numărului redus de posturi în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate,sunt situații de suprapunere a atribuțiilor în ceea ce privește activitatea de întocmire a documentelor fmanciar-contabile și activitatea de verificare a formei și conținutului acestor documente, ca atare solicităm suplimentarea numărului de posturi cu două și anume o persoană de specialitate economică, cu studii superioare, care să exercite controlul contabil și să coordoneze activitatea de achiziții publice a instituției și o persoană de specialitate economică, cu studii medii, care să se ocupe de inițierea angajamentelor bugetare.

 • > Referent organizare marketing                                  2 posturi

Postul de referent organizare marketing este imperios necesar în vederea promovării imaginii instituției și studiului concurenței, dezvoltării de proiecte bine construite și argumentate, de aceea avem nevoie de persoane capabile să elaboreze și să deruleze proiecte.

 • > Muncitor calificat                                                4 posturi

 • > Plasator-îngrijitor                                              2posturi

 • > Paznic                                                         3 posturi

Având în vedere preluarea clădirii Capitol, apare necesitatea asigurării pazei acesteia, precum și realizarea unor activități de întreținere curentă, motiv pentru care solicităm trei posturi de paznic și un post de muncitor calificat.

Deoarece sala de spectacole este una din cele mai mari din oraș, apare necesitatea creșterii numărului de plasatoare, în vederea asigurării unei mai bune fluidități a publicului spectator, motiv pentru care solicităm două posturi de plasator-îngrijitor.

De asemenea, ca urmare a creșterii complexității și volumului de muncă, dar mai ales a necesității elaborării și actualizării documentelor cu caracter juridic și nu numai, propunem transformarea postului consilierului juridic al instituției din consilier juridic cu x/i normă în consilier juridic cu normă întreagă.

Pentru aceste considerente, propunem analizarea și aprobarea formei actuale a Organigramei și Statului de funcții, al Filarmonicii „Banatul” Timișoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL TIMIȘOARA

FILARMONICA”BANATUL'’TIMISOARA

ANEXA NR. 1 LA HCL NR.3

ORGANIGRAMA
I                                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1


DIRECTOR ADJUNCT

1


BIROU ORGANIZARE MARKETING

5

5

SERVICIU AUXILIAR

SCENA

11

11


COMPARTIMENT

4

SERVICIU

10

RESURSE

FUNCȚII

UMANE, JURIDIC, S

ARTISTICE

10

ECRETARIAT,

4


CONTABIL SEF

1

1

SERVICIUL

7

FINANCIAR-

CONTABILITATE

7


ORCHESTRA

92

92


COR

59

59


Total, din care:

191

conducere

3

execuție

177

deservire

11


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


FILARMONICA” BANATUL” TIMIȘOARA

ANEXA NR.2 LA HCL NR.

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Denumirea funcției gradul profesional

Nivel studii

Nr. posturi propuse

Grad/Treapta

I. Conducere

1

Director General

S

1

IA

2

Director adjunct

s

1

IA

3

Contabil sef-Economist

s

1

IA

TOTAL

3

IL Funcții Artistice

4

Dirijor orchestra

S

1

IA

5

Dirijor orchestra

S

1

I

6

Dirijor cor

s

1

I

7

Consultant artistic

s

1

I

8

Consultant artistic

s

1

III

9

Solist concertist

s

4

IA

10

Bibliotecar

M

1

IA

TOTAL

10

IILOrcbestra

11

Concert maestru

S

2

IA

12

Artisr instrumentist

s

31

IA

13

Artisr instrumentist

s

25

I

14

Artisr instrumentist

s

10

II

15

Artisr instrumentist

s

9

m

16

Artisr instrumentist

s

4

IV

17

Artisr instrumentist

s

5

V

18

Instrumentist

M

3

I

19

Instrumentist

M

3

III

TOTAL

92

IV. Cor

20

Artist liric

s

26

I

21

Artist liric

s

12

II

22

Artist liric

s

9

m

23

Corist

M

5

i

24

Corist

M

7

iii

TOTAL

59

Nr. crt

Denumirea funcției gradul profesional

Nivel studii

Nr. posturi

Structura postului

V.Serviciul Financiar -Contabil

25

Economist

S

2

IA

26

Economist

s

I

I

27

Referent

M

2

IA

28

Casier

M

1

I

29

Curier

M

1

I

TOTAL

7

VI.Compartiment Resurse Umane, Juridic, Secretariat

30

Analist programator

S

1

IA

31

Consilier juridic

s

1

III

32

Referent

M

2

IA

TOTAL

4

VII Birou Organizare-Marketing

33

Referent

S

3

I

34

Referent

s

2

II

TOTAL

5

VIII. Serviciul Auxiliar

35

Muncitor calificat

M

7

I

36

Garderobier

G

1

I

37

Plasator

G

3

I

TOTAL

11

TOTAL GENERAL

191


Compartiment Resurse UmaneNr.total de posturi din care:

191

F-ctii de conducere

3

de execuție

177

muncitori

11