Hotărârea nr. 202/2007

202/19.06.2007 Privind aprobarea colaborării între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara privind stabilirea condiţiilor şi a modalităţilor de finanţare necesare furnizării de servicii sociale de interes local
Hotararea Consiliului Local 202/19.06.2007
Privind aprobarea colaborării între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara privind stabilirea condiţiilor şi a modalităţilor de finanţare necesare furnizării de servicii sociale de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 1404/15.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, , ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Decizia nr.9/14.12.2005 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiş privind acreditarea Federaţiei Caritas pentru tipul de serviciu- Azil de noapte;
Având în vedere Decizia nr.98/20.12.2006 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiş privind acreditarea Federaţiei Caritas pentru tipul de serviciu- îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu;
Având în vedere Decizia nr.99/20.12.2006 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiş privind acreditarea Federaţiei Caritas pentru tipul de serviciu- îngrijire paleativă Hospice;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.e) şi alin (7), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă colaborarea, începând cu data de 01.01.2008, dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara privind stabilirea condiţiilor şi a modalităţilor de finanţare necesare furnizării de servicii sociale de interes local, conform Convenţiei care constituie Anexă şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

Aprobat,

PRIMAR


GHEORGHE CIUHANDU


Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Nr. 1404/15.05.2007

privind propunerea de aprobare a convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Federația Caritas a Diecezei Timișoara pentru susținerea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Timișoara

Federația Caritas a Diecezei Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Corbului nr. 2, funcționează din anul 1993, fără scop patrimonial, acordând servicii sociale primare și specializate, persoanelor aflate în situație de nevoie socială.

Prin adresa nr. SC2007-006862/22.03.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Federația Caritas solicită finanțare pentru activitățile de asistență socială, desfășurate în municipiul Timișoara. Ulterior, s-a revenit cu o completare, înregistrată sub nr. 1077/11.04.2007, la Direcția de Asistență Socială Comunitară, prin care se solicită susținere financiară pentru servicii sociale adresate persoanelor fără adăpost și persoanelor vârstnice și anume:

 • 1. Azilul de noapte pentru persoane fără adăpost, situat în Timișoara, str. Brâncoveanu, nr.50 (proprietate a Federației) care funcționează din anul 2004 și are o capacitate de 96 persoane. Serviciile sociale furnizate se referă în principal la găzduire, servirea mesei, primire și îngrijire în situații de urgență, reinserție socială.

 • 2. Centrul de îngrijire paleativă Hospice, situat în Timișoara, str. Memorandului, nr.84 (proprietate a Federației) care funcționează din anul 2006. Aici sunt îngrijite temporar persoane vârstnice care se află în stadiul terminal al bolilor cronice avansate și progresive de care suferă.

 • 3. Centrul de îngrijire medicală la domiciliu, situat în Timișoara, str. Căpitan Damșescu, nr.3 (proprietate a Federației), funcționează din anul 1994. Serviciile furnizate pot fi acordate unui număr de aproximativ 80 de persoane vârstnice.

Serviciile sociale acordate de Federația Caritas nu sunt furnizate de alți furnizori acreditați de servicii sociale din municipiul Timișoara și completează activitatea serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială Comunitară.

De asemenea, Primăria Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară, au avut o colaborare strânsă cu Federația Caritas, în anul 2004, cu ocazia desfășurării acțiunii de prevenire și combatere a fenomenelor stradale antisociale, deoarece la Azilul de noapte s-a desfășurat acțiunea destinată persoanelor adulte fără adăpost.

Este important de amintit, că Direcția de Asistență Socială Comunitară a continuat colaborarea cu Federația Caritas și după încetarea acestei acțiuni, în acest sens au fost încheiate convenții de parteneriat (din anul 2005) cu Federația Caritas pentru toate serviciile acesteia, care activează la nivelul municipiului Timișoara.

Federația Caritas a dispus de capacitatea de a susține efortul financiar pentru finanțarea serviciilor, însă începând cu anul 2007, finanțatorii externi au redus considerabil fondurile destinate acestor servicii, deoarece acestea au fost direcționate pentru susținerea proiectelor din țările care nu fac parte din Uniunea

Europeană. În acest context, există posibilitatea reducerii ariei de activitate a Federației Caritas, prin încetarea furnizării anumitor servicii sociale

Precizăm că în structura Federației Caritas, pe lângă serviciile menționate, mai funcționează și alte servicii sociale și anume: Biroul de asistență și consiliere pentru persoane cu handicap, Cantina Socială și Adăpostul pentru femei victime ale violenței în familie, etc. finanțate de către Federația Caritas.

Luând în considerare cele menționate, în temeiul art.33, lit.(d) din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială și în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, propunem:

 • -   aprobarea încheierii unei convenții de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Federația Caritas a Diecezei Timișoara, pentru o perioadă de 5 ani;

 • -   susținerea financiară a serviciilor sociale amintite, respectiv asigurarea din bugetul local al contravalorii salariilor unui număr de 9 persoane angajate ( 4 asistenți sociali, 3 asistenți medicali, un psiholog și un muncitor calificat), în sumă 113.292 lei Ron, anual, estimativ.

Alăturat anexăm următoarele:

 • -   copie după solicitarea Federației Caritas nr. 1077 din data de 11.04.2007;


VICEPRIMAR Director executiv,

Adrian Orza                                          Direcția Economică


Smaranda Haracicu


Director executiv,


Secretar executiv,


Direcția de Asistență Socială Comunitară Maria Stoianov


Federația Caritas Herbert Grun


Șef Serviciu Juridic,


Primăria Municipiului Timișoara Mirela Lasuschevici


Consilier juridic,

Direcția de Asistență Socială Comunitară Mariana Sărac


Anexă la HCLMT nr...............

CONVENȚIE

1. Părțile contractante:

9

 • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga

nr.1, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

și

 • 1.2 Federația Caritas a Diecezei Timișoara- persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, str. Corbului nr.2, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 5016482fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr.26 din 21.06.1993 a Tribunalului Timiș, reprezentată prin domnul Herbert Grun -secretar executiv,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, ale OG nr.68/2003, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.47/2006 privind sistemul de asistență socială și ale altor acte normative privind protecția socială ;

În considerarea scopului Federației Caritas a Diecezei Timișoara prevăzut în actele sale constitutive și ale activității acesteia de la înființare până în prezent, constând în furnizarea unor servicii sociale pentru persoane fără adăpost și persoane vârstnice;

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara;

Convin următoarele:

2. Obiectul convenției:

9

 • 2.1.  Obiectul    convenției constă în susținerea financiară a următoarelor servicii

sociale:găzduirea persoanelor fără adăpost, îngrijire medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice și îngrijire paleativă pentru persoanele vârstnice aflate în stadiu terminal al unei boli.

 • 2.2. Susținerea financiară a serviciilor prevăzute la pct.2.1. se face prin plata salariilor unui număr de 9 angajați la nivelul de salarizare asigurat angajaților din cadrul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara după cum urmează : 4 posturi asistent social , 3 posturi asistent medical, 1 post psiholog și 1 post muncitor calificat.

3. Durata convenției:

9

 • 3.1. Durata convenției este de 5ani, începând cu data de 01.01.2008.

 • 3.2. Prezenta convenție poate fi prelungită prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

4. Drepturile și obligațiile părților:

4.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara are următoarele drepturi și obligații:

 • a) asigură mijloacele financiare pentru susținerea plății salariilor unui număr de 9 angajați, conform obiectului prezentei convenții;

 • b) realizează controlul financiar asupra utilizării fondurilor alocate ;

 • c) asigură activitatea de monitorizare pentru acordarea serviciilor sociale care constituie obiectul prezentei convenții prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara ;

 • 4.2. Federația Caritas a Diecezei Timișoara are următoarele drepturi și obligații :

 • a) primirea mijloacelor financiare pentru susținerea plății salariilor unui număr de 9 angajați, conform obiectului prezentei convenții ;

 • b) angajarea personalului calificat pentru acordarea serviciilor sociale prevăzute ca obiect al prezentei convenții;

 • c) furnizarea serviciilor sociale acreditate, care constituie obiectul prezentei convenții, cu respectarea standardelor generale de calitate și a tuturor reglementărilor legale în vigoare;

 • d) întocmirea semestrială a rapoartelor de monitorizare ale activității care face obiectul prezentei convenții, rapoarte pe care le prezintă Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

 • e) menționarea pe actele și documentele elaborate de Federație, în realizarea obiectului prezentei convenții, a sprijinului acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • f) coparticiparea Federației Caritas pentru realizarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentei convenții prin:

 • - asigurarea spațiilor, proprietate a Federației Caritas, pentru furnizarea serviciilor sociale :

Azilul de noapte pentru persoane fără adăpost este situat în str. C. Brâncoveanu nr.50, Timișoara;

Centrul de îngrijire și asistență socială la domiciliu este situat în str. Căpitan Damșescu nr.3, Timișoara;

Centrul de îngrijire paleativă Hospice este situat în str.Memorandului nr.84, Timișoara;

 • - suportarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a spațiilor menționate pentru furnizarea serviciilor sociale ;

 • - suportarea din fonduri proprii a cheltuielilor de personal necesare pentru ceilalți angajați implicați în furnizarea serviciilor sociale menționate .

5. Rezilierea convenției:

9

Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele:

 • a) nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una dintre părți;

 • b) încălcarea de către Federația Caritas a Diecezei Timișoara a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale;

 • c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației de funcționare sau acreditării Federației Caritas a Diecezei Timișoara;

 • d) schimbarea obiectului de activitate a Federației Caritas a Diecezei Timișoara.

6. Încetarea convenției:

9

Constituie motiv de încetare a convenției :

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat convenția, cu excepția situației în care aceasta este prelungită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • b) acordul părților privind încetarea convenției;

 • c) obiectul convenției a fost atins;

 • d) hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • e) încetarea activității Federației Caritas a Diecezei Timișoara prin desființare, lichidare, dizolvare;

 • f) forța majoră, dacă este invocată.

7. Soluționarea litigiilor :

 • 7.1. - Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei convenții.

 • 7.2. - Limba care guvernează convenția este limba română.

 • 7.3. - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 7.4. - Convenția va fi interpretată conform legilor din România.

 • 7.5. - Prezenta convenție se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara                                 Federația Caritas a Diecezei

Timișoara


Primar

Secretar executiv

Herbert Grun


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU