Hotărârea nr. 200/2007

200/19.06.2007 privind ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis asupra imobilului din Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1
Hotararea Consiliului Local 200/19.06.2007
privind ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis asupra imobilului din Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 13127/06.06.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. D82007 - 002395/28.05.2007 din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis , in cartea funciara nr. 62391 top nr. 297 Timisoara, asupra imobilului compus din casa cu 2 etaje si curte situat in Timisoara str. V. Alecsandri nr.1;
Art. 2: Imobilul va fi preluat in evidentele municipiului Timisoara dupa incheierea unui protocol de predare primire intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis si Primaria municipiului Timisoara;
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu , Serviciul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Serviciului de Carte Funciara Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

DE ACORD, PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR.

REFERAT privind ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis asupra imobilului situat in Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1

Imobilul situat in Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1 compus din casa cu 2 etaje si curte este inscris in cartea funciara nr. 62391 top nr. 297 Timisoara in propietatea Primariei municipiului cu titlul de posesor la localizare , cumparare , expropriere , unificare si schimb cu drept de administrare operativa in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis .

Avind in vedere adresa înregistrata cu nr. D82007 - 002395 / 28.05.2007 de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis prin care ne comunica intentia de renuntare la dreptul de administrare operativa asupra imobilului situat in Timiosoara str. V. Alecsandri nr. 1.

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotariri de Consiliu Local prin care :

  • 1.  Se aproba ridicarea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis , in cartea funciara nr. 62391 top= 297 Timisoara , asupra imobilului situat in Timisoara str. V. Alecsandri nr. 1

  • 2. Preluarea imobilului in evidentele municipiului Timisoara dupa incheierea unui protocol de predare primire incheiat intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis si Primaria municipiului Timisoara.

    DIRECTOR


VICEPRIMAR,

ING. ADRIAN ORZA


Ec. NICUSOR C-TIN MIUT


p. SEF SERVICIU

ing. CALIN. N. PIRVA

SERVICIUL JURIDIC

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI