Hotărârea nr. 20/2007

20/30.01.2007 privind indexarea pentru anul 2007 a tarifului serviciului de coşerit cu rata inflaţiei stabilită pe anul 2006, activitate preluată de către Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Direcţia Patrimoniu, Primăria Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 20/30.01.2007
privind indexarea pentru anul 2007 a tarifului serviciului de coşerit cu rata inflaţiei stabilită pe anul 2006, activitate preluată de către Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Direcţia Patrimoniu, Primăria Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr.SC2007 - 1131/23.01.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/12.11.2002 privind preluarea unor activităţi de către Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.29/31.01.2006 privind indexarea cu rata inflaţiei a tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.(4) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă majorarea tarifului de coşerit pentru anul 2007, cu 6,56% reprezentând rata de inflaţie a anului 2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Relaţii Publice;
-Biroului Control Intern;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Serviciului Public de Administrare Locuinţe si Utilităţi;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la H.C.L.nr./

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru taxa de coșerit

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului

U.M.

Tarif actual

Tarif calculat conform ratei inflației pentru anul 2006 (6,56%) ’

Tarif rotunjit

1.

Taxă coșerit

Lei/coș/lună

1,3

1,385

1,39

Viceprimar


Director


Ing. Adrian Orza


ec. Nicușor C-tin Miuț


Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități ing. Otilia Sîrca


Compartimentul Cimitire și Coșerit ing. Nicolae Cacuci


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI                             Aprobat

Nr.                             P R I M A R

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea tarifului pentru coserit practicat în Municipiului Timișoara aprobate prin H.C.L. nr. 29/31.01.2006 prin indexare pentru anul 2007 cu rata inflației stabilită pe anul 2006

Pentru anul 2007 se impune modificarea tarifului serviciului de coserit aparținând Serviciului Public de Administrare Locuințe si Utilitati ,Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, prin indexarea cu rata inflației stabilită pentru anul 2006 adica 6,56%.Mentionam ca rata inflatiei ne-a fost comunicata de catre Institutul National de Statistica -Directia Regionala de Statistica Timis.

Precizăm că tarifele pentru coserit sunt aprobate prin hotărâre de Consiliu Local.

Anexam nota de fundamentare a tarifului serviciului de coserit cu rata inflatiei aferente anului 2006, respectiv 6,56%, tarif care urmeaza a fi practicat incepand cu anul 2007.

VICEPRIMAR

Ing.Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicusor C-tin Miut

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI, Ing. Otilia Sîrca

COMPARTIMENT CIMITIRE SI COSERIT

Ing. Nicolae Cacuci

Avizat Juridic, Jur. Mirela Lasuschievici