Hotărârea nr. 198/2007

198/19.06.2007 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Amforei nr. 6
Hotararea Consiliului Local 198/19.06.2007
privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Amforei nr. 6


Consiliul Local al Municipiului TimisoaraAvând în vedere Referatul nr. D72007 - 1018/09.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere procesul verbal al sedintei din 13.03.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2. lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Amforei nr. 6 situat la parterul imobilului, compus din 3 incaperi si W.C., inscris in C.F. nr. 49325- Timisoara, nr. top. 26169/1/1/1/1/1/1 sub denumirea cladire parter in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, prin edificare, cu suprafata utila totala de 50,61 m.p., pe o perioada de 5 ani cu destinatia de birouri sau prestari servicii

Art.2 : Se aprobă Caietul de Sarcini privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiului menţionat la art.1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU S.A.D.

NR. D72007 - 1018/09.05.2007

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Amforei nr. 6 situat la parterul imobilului, compus din 3 incaperi si W.C., cu suprafata utila totala de 50,61 m.p., este inscris in C.F. nr. 49325 Timisoara nr. top. 26169/1/1/1/1/1/1 Timisoara sub denumirea cladire parter in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, prin edificare.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 13.03.2007 s-a aprobat inchirierea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Amforei nr. 6 cu prevederea in caietul de sarcini a obligatiei adjudecatorului de a elibera spatiul pe perioada in care Primaria Municipiului Timisoara are nevoie de folosinta acestuia ( de exemplu pentru amenajarea sectiei de votare ).

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Amforei nr. 6 situat la parterul imobilului, compus din 3 incaperi si W.C., inscris in C.F. nr. 49325 Timisoara nr. top. 26169/1/1/1/1/1/1 Timisoara sub denumirea cladire parter in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, prin edificare, cu suprafata utila totala de 50,61 m.p.., pe o perioada de 5 ani cu destinatia de birouri sau prestari servicii.

Conditiile inchirierii vor fi cuprinse in caietul de sarcini care va face parte integranta din contractul de inchiriere.

DIRECTOR

SEF BIROU

ing. Voicu Marius


ec. Miut Nicusor Constantin

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici

REFERENT SPEC.

sing. Dragoi Gheorghe

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                  ANEXA LA

HOTARAREA NR. DIN_______________________

CAIET DE SARCINI

  • 1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Spațiul situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Amforei nr. 6 ( fatada principala -partea stanga ), incaperile Birou 1, Birou 2, Birou 3 si W.C.-ul in suprafata totala de 50,61 m.p. poate fi inchiriat prin licitatie publica deschisa cu destinatia de birouri sau prestari servicii.

Spatiul in discutie este inscris in C.F. nr. 49325 Timisoara nr. top. 26169/1/1/1/1/1/1 Timisoara sub denumirea cladire parter in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, prin edificare.

  • 2. DURATA INCHIRIERII

Spatiul se inchiriaza prin licitatie publica deschisa pe o perioada de 5 ani.

  • 3. CONSIDERAȚII TEHNICE

Suprafata totala ce urmeaza a se inchiria este de 50,61 m.p.

Suprafata situata la parterul imobilului poate fi inchiriata pentru activitatea de birouri sau prestari servicii, fiind amplasat intr-o zona intens circulata - Zona Circumvalatiunii, avand un bun vad comercial.

Spatiul este folosit ocazional pentru necesitatile Primariei Municipiului Timisoara ( ex: amenajare sectie de votare ), astfel ca adjudecatarul licitatiei se obliga sa elibereze spatiul si sa-l puna la dispozitia Primariei Municipiului Timisoara pe perioada in care acesta va fi folosit pentru necesitatile Primariei.

Solicitarea de eliberare si predare a spatiului si perioada pentru care se va preda spatiul va fi comunicata in scris adjudecatarului care are obligatia sa se conformeze. Pe perioada in care adjudecatarul nu va functiona in spatiu nu se acorda scutire de chirie daca perioada este mai mica de 15 zile calendaristice.

Suprafatele ce se inchiriaza sunt cuprinse in releveul cladirii ( anexat ), fiind intr-o stare tehnica buna.

La predarea spatiului catre adjudecatarul licitatiei se vor verifica si stabili de comun acord lucrarile care sunt necesare a se realiza pentru amenajare in vederea functionarii in bune conditii a activitatii pentru care este inchiriat precum si intretinerea cladirii.

Costul lucrarilor de amenajare - intretinere in vederea bunei exploatari, cad in sarcina chiriasului si nu se deduc din valoarea chiriei.

  • 4. GARANTIA SI TAXA DE PARTICIPARE

Pentru participare la licitatie, solicitantii sunt obligati sa depuna la organizator o garantie de participare de lei si o taxa de participare de lei.

  • 5. ELEMENTE DE PRET

Pretul de pornire a licitatiei este de 6,36 lei/m.p./luna stabilit conform H.C.L.M.T. nr.

17/2007 privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, zona C, cat. 11.

Pasul de supralicitare este de lei/m.p./luna.

Pretul licitat al inchirierii va fi cel putin egal cu pretul de pornire al licitatiei si va fi indexat cu rata inflatiei.

Plata chiriei se achita incepand cu data incheierii contractului.

Plata chiriei si clauzele contractuale se stabilesc prin contractul de inchiriere.

  • 6. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative in vigoare.

  • 7. DATA LICITAȚIEI

Licitatia va avea loc in data de ora la

sediul.

DIRECTOR

ec. Nicusor Constantin Miut

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius