Hotărârea nr. 197/2007

197/19.06.2007 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea statului sau a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 197/19.06.2007
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea statului sau a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-13457/11.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/11.03.2004 privind prelungirea unor contracte de închiriere;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.310/28.03.2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp). practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale ale acestuia precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele de salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;
În conformitate cu prevederile Legii 114/1996 - Legea locuinţei, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.17 din Legea nr.215/2000 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea statului sau a Municipiului Timişoara aflate în curs de executare la data de 08.04.2007, la cererea chiriaşilor, până la 08.04.2009.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de repartizare a locuinţelor, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Intern;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

A p r o b a t: PRIMAR,


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr.                                         Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea statului sau a Primăriei Municipiului Timișoara

Prin O.U.G. nr.8/11.03.2004 privind prelungirea unor contracte de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României nr.278/30.04.2004, s-a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care au expirat la data de 08.04.2004. Astfel, contractele de închiriere pentru aceste garaje au fost prelungite la cererea chiriașilor până la 08.04.2007, dată până la care acestea s-au aflat în executare.

Prin H.G. nr.310/28.03.2007 s-a actualizat tariful lunar al chiriei în lei/mp. practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele de salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome, hotărâre prin care s-a actualizat inclusiv tariful de bază (lei/mp.) pentru suprafața garajelor.

Ca urmare a faptului că au fost actualizate aceste tarife s-a recalculat chiria aferentă pentru toate garajele aflate în proprietatea statului și administrarea Primăriei Municipiului Timișoara, întocmindu-se fișe de calcul ale chiriei conform noilor prevederi legale.

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se prelungească durata contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea statului sau a Primăriei Municipiului Timișoara, aflate în curs de executare la data de 08.04.2007, la cererea chiriașilor, până la 08.04.2009, dată până la care au fost prelungite contractele de închiriere privind suprafețele cu destinația de locuințe proprietatea statului sau a Primăriei Municipiului Timișoara.

Prezenta propunere este motivată de faptul că nu a fost emis până în prezent un alt act normativ care să prelungească durata contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de garaj.

V I C E P R I M A R,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț


Șef Serviciu Public de Administrare Locuințe și Utilități, Ing. Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC,

Jur. Mirela Lasuschevici