Hotărârea nr. 196/2007

196/19.06.2007 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Ştrandul Tineretului Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune a acestora
Hotararea Consiliului Local 196/19.06.2007
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Ştrandul Tineretului Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune a acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-12313/29.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,modificată ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor , care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş , precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune , casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale , republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 217/14.10.2003 , a Contractul de Concesiune nr. 27/01.04.2004 şi a procesului-verbal de predare-primire a obiectivului Ştrandul Tineretului, nr. SC2004-7087/21.04.2004 , încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi SC "R&M CONNECT" SRL Timişoara ;
Având în vedere Procesul Verbal din data de 30.11.2006 al Comisiei de Inventariere nr. 6, numită prin Dispoziţia nr. 2458/10.10.2006 , a Procesului Verbal al Comisiei Centrale de Inventariere nr. SC2006-25426/13.12.2006 şi a Procesului Verbal de Valorificare a Inventarului pe anul 2006 , privind mijloace fixe aferente domeniului public, aflate în proprietatea Consiliului Local al municipiului Timişoara şi propunerea acestora de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare, precum şi trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a unor mijloace fixe în vederea casării ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara , a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în incinta "Ştrandului Tineretului" şi concesionate către SC "R&M CONNECT" S.R.L. Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi, după caz, valorificării acestora .

Art.2: Procedura de scoatere din funcţiune, casare şi după caz valorificarea mijloacelor fixe aflate în concesiune şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre, va fi pusă în aplicare de către o comisie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Art.3: Cu aducerea l aîndeplinire a prezentei hotărâri se încredinâează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic ;
- Direcţiei Economice ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Urbanism ;
- Direcţiei Patrimoniu ;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- - SC "R&M CONNECT" SRL ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul ADMINISTRARE SPAȚII Nr. SC2007-12313/29.05.2007

Aprobat Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Ștrandul Tineretului Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune a acestora

Urmare Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, au fost înregistrate în evidența contabilă a mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara bunuri care au fost date în administrarea S.C. „R&M CONNECT” S.R.L. Timișoara, ca urmare a Contractului de Concesiune nr. 27 / 01.04.2004 , încheiat în baza HCL nr. 217/14.10.2003 și a Procesului - Verbal de Predare - Primire a obiectivului „Ștrandul Tineretului,, cu nr. SC2004-7087 / 21.04.2004 , încheiat între S.C. „R&M CONNECT” S.R.L. Timișoara și Primăria Municipiului Timișoara , împreună cu bunurile cuprinse în lista de inventar ce face parte integrantă din procesul -verbal de predare - primire, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. „R&M CONNECT” S.R.L .

În urma inventarierii anuale pe anul 2006 , a mijloacelor fixe aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara, concesionate la S.C. „R&M CONNECT” S.R.L. Timișoara, Comisia de inventariere a constatat existența unor mijloace fixe, aflate în stare avansată de degradare, nefuncționale , care nu mai pot fi reabilitate , propunând casarea acestora .

Pentru a putea fi valorificate și, după caz , casate , este necesară trecerea acestor mijloace fixe din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, art.2, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale.

Față de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unui HCL care să aprobe:

1. Trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa, aflate în incinta „Ștrandul Tineretului,, și concesionate către S.C.„ R&M CONNECT ” S.R.L. Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casare și, după caz, valorificarea acestora.

2. Procedura de scoatere din funcțiune, casare și după caz valorificare a mijloacelor fixe aflate în concesiune și cuprinse în Anexa la prezentul referat, va fi pusă în aplicare de către o comisie constituită la nivelul Primăriei Municipiului. Timișoara, iar sumele încasate în cazul valorificării mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Viceprimar,

Ing. Adrian Orza


Director,

Ec. Nicușor Constantin Miuț

Șef Serviciu,

Ing. Călin Pîrva

AVIZAT ,

Direcția Economică Director ,

Ec. Smaranda Haracicu


Serviciul juridic Șef Serviciu ,

Jr. Mirela Lasuschevici


Red.AMS

Ex.2


ANEXA nr.

Lista privind mijloacele fixe aparținând Primăriei Municipiului Timișoara și aflate în administrarea S.C. „R&M CONNECT „ SRL propuse pentru casare

Nr.

crt.

Denumirea mijlocului fix

Nr.

inventar

Valoare de inventar

Cod de clasificare

Observații

1.

fântână arteziană

22454

32,52

1.8.1.

propus casare 2004

2.

fântână arteziană

22455

32,51

1.8.1.

propus casare 2004

3.

fântână arteziană

22484

39,72

1.8.1.

propus casare 2004

4.

fântână forată

23394

38,50

1.8.1.

propus casare 2004

5.

fântână forată

23395

39,01

1.8.1.

propus casare 2004

6.

fântână forată

23396

39,19

1.8.1.

propus casare 2004

7.

fântână forată

23411

5,46

1.8.1.

propus casare 2004

8.

încălzitor electric apă

93896

9,40

3.4.

propus casare 2004

9.

încălzitor electric apă

93897

9,40

3.4.

propus casare 2004

10.

cadă baie

93830

20,00

3.4.

propus casare 2005

11.

centrală termică

22456

421,43

1.5.1.

propus casare 2006

12.

podeț ștrand

23412

1,10

1.3.17.1.

propus casare 2006

13.

podeț ștrand

23413

0,59

1.3.17.2.

propus casare 2006

14.

set gimnastică

93832

4,77

6.4.

propus casare 2006

TOTAL GENERAL :

687,14

ȘEF SERVICIU ,

ÎNTOCMIT ,


Ing. Călin Pîrva


Ec. Adriana Mădălina Sandu

ANEXA nr.

Lista privind mijloacele fixe aparținând Primăriei Municipiului Timișoara și aflate în administrarea S.C. „R&M CONNECT „ SRL propuse pentru casare

Nr.

crt.

Denumirea mijlocului fix

Nr.

inventar

Valoare de inventar

Cod de clasificare

Observații

1.

fântână arteziană

22454

32,52

1.8.1.

propus casare 2004

2.

fântână arteziană

22455

32,51

1.8.1.

propus casare 2004

3.

fântână arteziană

22484

39,72

1.8.1.

propus casare 2004

4.

fântână forată

23394

38,50

1.8.1.

propus casare 2004

5.

fântână forată

23395

39,01

1.8.1.

propus casare 2004

6.

fântână forată

23396

39,19

1.8.1.

propus casare 2004

7.

fântână forată

23411

5,46

1.8.1.

propus casare 2004

8.

încălzitor electric apă

93896

9,40

3.4.

propus casare 2004

9.

încălzitor electric apă

93897

9,40

3.4.

propus casare 2004

10.

cadă baie

93830

20,00

3.4.

propus casare 2005

11.

centrală termică

22456

421,43

1.5.1.

propus casare 2006

12.

podeț ștrand

23412

1,10

1.3.17.1.

propus casare 2006

13.

podeț ștrand

23413

0,59

1.3.17.2.

propus casare 2006

14.

set gimnastică

93832

4,77

6.4.

propus casare 2006

TOTAL GENERAL :

687,14

ȘEF SERVICIU ,

ÎNTOCMIT ,


Ing. Călin Pîrva


Ec. Adriana Mădălina Sandu