Hotărârea nr. 195/2007

195/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex Hotelier Continental", str. Circumvalaţiunii nr. 4, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 195/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Complex Hotelier Continental", str. Circumvalaţiunii nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-001914/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin.5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Complex Hotelier Continental", str. Circumvalaţiunii nr. 4, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. CONTINENTAL HOTEL S.A., întocmit conform Proiectului nr. 279/2006, elaborat de S.C. BUCUREŞTI INTERNAŢIONAL PROIECT S.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime 3S+P+M+11E+T, cu înălţimea maximă a corpului cel mai înalt - 54m şi un corp de clădire pentru Hotelul Ibis cu regim maxim de înălţime de 3S+P+M+9E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a cladirilor cu lifturi, realizarea subsolului nu va afecta porţiunea de teren ce urmează a deservi domeniului public al Municipiului Timisoara, accesul auto se va realiza direct din strada Circumvalaţiunii prin două accese, în conformitate cu planul avizat de către Comisia de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara cu avizul nr. 17.350 / 01.09.2006, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 4 şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente si pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 140605, nr. cadastral 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/3/1, teren cu construcţii în strada Circumvalaţiunii nr. 4, în suprafaţă de 4225 mp, având ca proprietar S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.

Art.5: Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform Declaraţiei de Consimţământ din 05.04.2007 ce face parte integrantă din documentaţie .

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Complex Hotelier Continental" str. Circumvalaţiunii nr. 4, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. CONTINENTAL HOTEL S.A.;
-Proiectantului S.C. BUCUREŞTI INTERNAŢIONAL PROIECT S.A.;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


U92007-001914/11.04.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex Hotelier Continental” str. Circumvalațiunii, nr. 4, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U92007-001914/03.21.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Complex Hotelier Continental” str. Circumvalațiunii, nr. 4, Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 5034 din 23.08.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Complex Hotelier Continental” str. Circumvalațiunii, nr. 4, Timișoara.

Documentația este inițiată de proprietarul terenului S.C. CONTINENTAL HOTEL S.A. și elaborată de S.C. București Internațional Proiect S.R.L., proiect nr. 279/2006.

Terenul propus pentru construire este situat într-o zonă centrală a municipiului Timișoara, în intravilan, fiind încadrat în UTR 13 - subzonă de instituții publice și servicii de interes general propuse prin reconversia funcțională a zonelor industriale existente. Se înregistrează un proces continuu, de modificare a țesutului original industrial și introducerea unui țesut cu funcțiuni comerciale și de servicii, din care face parte și propunerea din PUD.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul aflat în proprietatea S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A. este identificat prin C.F. nr. 140605 Timișoara, nr. cadastral 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/3/1, teren cu construcții în strada Circumvalațiunii nr. 4, în suprafață de 4225 mp. În conformitate cu extrasul de CF apare „teren cu construcții”. În fapt, construcțiile se referă la platforme de beton ce vor fi demolate în baza unei autorizații de demolare.

De asemenea, se înregistrează un proces continuu, din care face parte și propunerea din documentație, de modificare a țesutului original industrial care este un țesut vulnerabil în 2007 pentru zona centrală a orașului și introducerea unui țesut cu funcțiuni comerciale și de servicii.

Documentația are drept obiectiv realizarea Complexului Hotelier Continental Timișoara și propune mobilarea urbană a terenului cu un complex hotelier cu 326 camere ce cuprinde un corp de cazare HOTEL IBIS - 186 camere și un corp de cazare HOTEL CONTINENTAL - 140 camere, cu funcțiunile aferente, sală de conferințe, recepție, restaurante, baruri și anexele necesare. Pe teren beneficiarului se propune amplasarea unui ansamblu de hoteluri, restaurante, săli de conferințe și parcajele aferente, format dintr-un corp de clădire pentru Hotelul CONTINENTAL cu regim maxim de înălțime propus de 3S+P+M+11E+T și un corp de clădire pentru Hotelul IBIS cu regim maxim de înălțime de 3S+P+M+9E cu dotarea obligatorie a cladirilor cu lifturi.

Accesul auto și pietonal se propune a se realiza direct din str. Circumvalațiunii prin două accese, unul de pe o stradă nou creată și unul direct lângă ieșirea din stația de benzină existentă în zonă, în conformitate cu planul avizat de către Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara cu avizul nr 17.350 din 01.09.06. Prin prevederile viitoare cuprinse în acest studiu de circulație s-a prezăzut crearea unei străzi publice lată de 12m, ce va deservi noile construcții din zonă pentru care există la documentație o Declarație de Consimțământ /05.04.2007 pentru suprafața de teren afectată de drum. Realizarea subsolului nu va afecta porțiunea de teren ce urmează a deveni domeniu public al municipiului Timișoara.

Indicii de construibilitate propuși sunt:

POT max = 55%

CUT max = 4

Regim maxim de înălțime 3S+P+M+11E+T

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea limitelor față de limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism aferent PUG-ului și cu Regulamentul Local de Urbanism.

Locurile de parcare necesare funcțiunii propuse se vor asigura exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, conform Anexei 2 din R.L.U. aferent P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002.

Autorizația de construire se va elibera numai după ce drumurile vor fi domeniu public.

Pentru faza de Plan Urbanistic de Detaliu, conform legisalției, nu este necesar Avizul MTCT cerut prin Certificatul de Urbanism nr. 5034 din 23.08.2006. Acesta va fi necesar pentru obținerea Autorizației de Construire.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Complex Hotelier Continental” str. Circumvalațiunii nr. 4 Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT ȘEF,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

pt. ȘEF BIROU,

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Cristina CODREANU


Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. S.P.

Dact.2exemplare

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.