Hotărârea nr. 194/2007

194/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective" Calea Urseni nr. 14, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 194/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective" Calea Urseni nr. 14, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001618/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara, republicată;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.210/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Timişoara - Calea Urseni";
În conformitate cu art. 25 alin. 1 şi Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinţe colective" Calea Urseni nr. 14, Timişoara, având ca beneficiari pe Nicolcescu Corina şi Nicolcescu Ion, întocmit conform Proiectului nr. 25/2007, realizat de S.C. Right Hand S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de S/D+P+2E faţă de limitele laterale ale parcelelor vecine şi S/D+P+3E+M/Er pentru frontul la Calea Urseni, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a cladirii cu lift, amplasarea construcţiei în conformitate cu condiţiile impuse prin cap. 7.1 din Planul Urbanistic Zonal Calea Urseni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.210/1999, retragere minim 3 m faţă de aliniamentul stradal de la Calea Urseni, 3,00 m faţă de limitele de proprietate şi minim 6,00 m faţă de limita posteroară a lotului; acces pietonal şi auto din Calea Urseni şi strada Rapsodiei, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 55 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 3, spaţii verzi de minim 20 % din suprafaţa totala a parcelei.

Art. 3 : Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 113653 - Timişoara, având nr. cadastral 14223/3 în suprafaţă de 974 mp, fiind proprietatea lui Nicolcescu Corina şi Nicolcescu Ion.

Art. 4 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5 : Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Nicolcescu Corina şi Nicolcescu Ion;
-Proiectantului SC Right Hand SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA                                SE APROBA,

JUDETULTIMIS                         PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

CONSILIUL LOCAL

U22007-001618/17.05.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective”, Calea Urseni, nr. 14, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-001618/19.03.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective”, Calea Urseni, nr. 14, Timișoara.

Având în vedere cerințele C.U. nr. 6935 din 21.11.2006, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective”, Calea Urseni, nr. 14, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarii NICOLCESCU Ion și NICOLCESCU Corina și elaborată de S.C. RIGHT HAND S.R.L. Timișoara, pr. nr. 11/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Timișoara și face parte din careul delimitat de Calea Urseni, str. Tosca și str. Rapsodiei. Pentru aceasta zonă este stabilită funcțiunea de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime de P - P+2E, zonă reglementată prin documentația de PUZ, Zona Lidia - Muzicescu - Martirilor - Urseni, HCL 91/1998 și PUZ - Calea Urseni, HCL 210/1999.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 974 mp, aflat în proprietatea lui NICOLCESCU Ion și soția NICOLCESCU Corina, este identificat prin C.F. nr. 113653, nr. cadastral 14223/3 casă și curte în Calea Urseni nr. 14. Pe teren este amplasată o construcție în regim P într-o stare avansată de degradare care urmeaza să fie demolată în baza unei Autorizații de Desființare.

Calea Urseni este o arteră importantă, actual cu două benzi de circulație și lățime de 7m, prevăzută prin PUZ - Calea Urseni, aprobat prin HCL 210/1999 la redimensionarea la 4 benzi și linie de tramvai în carosabil prin prelungirea liniei de la giratoriul din Calea Buziașului. Această arteră se încadrează în strategia de dezvoltare și renovare urbană, astfel că nu se impune acordul vecinilor pentru această fază. Pentru faza PAC va fi solicitat acordul vecinilor dacă clădirea se găsește într-una din situațiile prevăzute de normele la Legea 50/1991. Obținerea Acordului de la vecini dacă este necesar pentru faza PAC, cade în sarcina beneficiarului documentației în conformitate cu Declarația din documentație.

Parcela studiată este o parcelă de colț accesibilă pietonal și auto atât de pe Calea Urseni cât și din str. Rapsodiei. Prin documentație se propune realizarea unui imobil destinat locuințelor colective (funcțiune permisă prin PUZ - Calea Urseni, HCL nr. 210/1999), cu posibilitatea realizării de spații comerciale la parteru imobilului, în regim de S/D+P+3E+M/E retras. Amplasarea construcției pe parcelă s-a făcut în conformitate cu condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor stabilite prin documentația anterioară (cap. 7.4 - din PUZ Calea Urseni aprobat prin HCL nr. 210/1999), și anume: retragere minim 3 m față de aliniamentul stradal de la Calea Urseni, 3m față de limitele laterale de proprietate și minim 6 m față de limita posterioară a lotului.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max. = 55%

CUT max. = 3

Regim de înălțime = D+P+4E

Recomandarea Direcției de Urbanism este:

Reducerea regimului de înălțime la maxim S/D+P+2E față de limitele laterale ale parcelelor cu care se învecinează terenul și S/D+P+3E+M/Eretras pentru frontul de la Calea Urseni, pentru respectarea prevederilor din documentațiile aprobate anterior.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice. Clădirea va fi prevăzută cu lift în conformitate cu reglementările în vigoare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective”, Calea Urseni, nr. 14, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. S.P.

Dact.1exemplare