Hotărârea nr. 193/2007

193/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe P+5E+M " str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel ( Borzeşti ), nr. 35, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 193/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe P+5E+M " str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel ( Borzeşti ), nr. 35, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32006 - 004919/18.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă , învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Potrivit art. 25 alin. 1 şi Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată ;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe P+5E+M " str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel ( Borzeşti ), nr. 35, Timişoara, având ca beneficiari pe Schuldesz Marius Ioan şi Schuldesz Carmen Walraud, întocmit conform Proiectului nr. 13/2006, realizat de SC Studio Artplan SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire : regimul de înălţime de P+5E+M, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a cladirii cu lift, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 45,41%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim =2,455, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.135576 - Timişoara, cu nr. cadastral 29914/2, în suprafaţă de 330 mp., fiind proprietatea lui Schuldesz Marius Ioan şi teren destinat locurilor de parcare înscris în C.F. nr. 142844 Timişoara cu nr. cadastral 29921/VII fiind proprietatea lui Schuldesz Marius Ioan şi Schuldesz Carmen Walraud.

Art. 4: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Schuldesz Marius Ioan şi Schuldesz Carmen Walraud
-S.C. STUDIO ARTPLAN S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI