Hotărârea nr. 191/2007

191/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinţe cu funcţiuni complementare" Bv. Cetăţii nr. 10, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 191/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinţe cu funcţiuni complementare" Bv. Cetăţii nr. 10, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001422/12.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi actualizată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 05/04.04.2007 având Nr. CS.2007 - 008828/17.04.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinţe cu funcţiuni complementare" Bv. Cetăţii nr. 10, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. INVEST FAS S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 6009/2006, elaborat de S.C. SIREGON S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: în aliniamentul generat de clădirile de pe bv. Cetăţii şi strada Hamlet, regimul maxim de înălţime S+P+6E, retragere faţă de limitele laterale de proprietate învecinate cu cel puţin o tramă, deoarece clădirile cu care se învecinează sunt construite în regim de înălţime P, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a cladirii cu lift, procent de ocupare al terenului POT maxim = 50 %, coeficient de utilizare al terenului CUT maxim = 4,5 şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar;

Art. 3: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente si pe cheltuiala beneficiarului.
Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinţe cu funcţiuni complementare" Bv. Cetăţii nr. 10, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 17931, nr. cadastral 1522, casă cu 1 etaj şi curte, în suprafaţă de 979 mp, având ca proprietar S.C. INVEST FAS S.R.L.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Consiliere Cetăţeni;
- Beneficiarului S.C. INVEST FAS S.R.L.;
- Proiectantului S.C. SIREGON S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

U22007-001422/12.04.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare” Bv. Cetății nr. 10, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-001422/12.03.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuinte cu functiuni complementare” - Bv. Cetății nr. 10, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 6380 din 27.10.2007.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”- Bv. Cetății nr. 10, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarul S.C. INVEST FAS S.R.L. și elaborată de S.C. SIREGON GRUP S.R.L. Timișoara, proiect nr. 6009/2006.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Timișoara și face parte din careul delimitat de str. Hamlet, proprietăți private cu constructii și Bv. Cetății (inel III de circulatie).

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 979 mp, aflat în proprietatea lui S.C. INVEST FAS S.R.L. este identificat prin C.F. nr. 17931, nr. cadastral 1522 casă cu 1 etaj și curte, în Bd. Cetății nr. 10.

Bv. Cetății este o arteră importantă, cu profil transversal de 34m, Inelul III de circulație ce leagă mai multe artere importante ale orașului - Cl. Torontalului, Bv. Gh. Lazăr, Cl. Bogdăneștilor. Tendința actuală este de reconversie a zonei, din zonă de locuințe individuale, cu regim mic de înălțime, în zonă pentru instituții publice și servicii de interes general. Documentația are drept obiectiv realizarea unei clădiri pentru birouri, comerț și locuire cu regimul maxim de înălțime propus de S+P+6E. Incinta se va amenaja cu spații verzi și parcaje ce vor deservi clădirea propusă.

Construcțiile existente pe teren se vor demola în baza unei autorizații de desființare.

Prin documentație se propune realizarea unui imobil, în aliniamentul generat de clădirile de pe bv. Cetății și strada Hamlet, cu regimul de înălțime maxim S+P+6E la Bd. Cetății. Se dorește construirea unei clădiri multietajate cu funcțiuni publice și locuire.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație:

POT - 50%

CUT - 4,5

Regim de înălțime - S+P+6E+M din limită în limită

Recomandare privind regimul de inaltime:

Direcția de Urbanism recomandă REDUCEREA regimului de înălțime a clădirii de la S+P+6EM la maxim S+P+6E și Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și de urbanism și recomamdă pentru nivelurile superioare de peste P+2E retrageri față de limitele laterale de proprietate învecinate cu cel puțin o tramă, deoarece clădirile cu care se învecinează sunt construite în regim de înălțime P.

Se vor respecta toate celelalte condiții impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, Amplasare locuinte cu functiuni complementare-Bv. Cetății nr. 10, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU


AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI


Red./Dact. P.L.

Dact.lexemplare