Hotărârea nr. 190/2007

190/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe individuale", strada Mircea cel Bătrân nr. 93 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 190/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe individuale", strada Mircea cel Bătrân nr. 93 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-001801/15.05.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) şi alin. 5 lit.( c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Construire locuinţe individuale", strada Mircea cel Bătrân nr. 93 Timişoara, având ca beneficiari pe Săvescu Costel şi Săvescu Maria , întocmit conform Proiectului nr.138/2006, realizat de S.C. "WH PROJECT" S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înalţime de P+1, P şi retrageri faţă de limitele laterale de proprietate raportate la cladirile vecine, accesul auto se face din strada Mircea cel Bătrân, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 34,7 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 0,465, spaţii verzi de minim 20 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe individuale", strada Mircea cel Bătrân nr. 93 Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 9763 Timişoara, având nr. cadastral 21226 cu suprafaţa de 736 mp şi nr. cadastral 21227 cu suprafaţa de 226 mp, fiind proprietatea lui SĂVESCU COSTEL şi SĂVESCU MARIA.

Art. 4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare
-Direcţiei Drumuri şi Transport;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor SĂVESCU COSTEL şi SĂVESCU MARIA;
-Proiectantului S.C. "WH PROJECT" S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U22006-001801/15.05.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuințe individuale”, strada Mircea cel Bătrân nr. 93, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-001801/27.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuințe individuale”, strada Mircea cel Bătrân nr. 93 Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 6124/16.10.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuințe individuale”, strada Mircea cel Bătrân nr. 93, Timișoara

Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. “WH PROJECT” S.R.L., proiect nr. 138/2006, la cererea beneficiarului SĂVESCU COSTEL și SĂVESCU MARIA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de nord-vest a orașului. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 962 mp și este proprietatea privată a lui SĂVESCU COSTEL și SĂVESCU MARIA, teren înscris în CF nr. 9763 Timișoara având nr. top 21227 casă și curte în suprafață de 226 mp și nr. top 21226 grădină în suprafață de 736 mp, în str. Mircea cel Bătrân nr. 93.

Documentația s-a întocmit pentru construirea a două locuințe individuale; clădirile vor adăposti funcțiuni de locuire pentru două familii cu spații annexe, care, funcțional vor îndeplini cerințele beneficiarului.

Soluția urbanistică a ținut cont de posibilitatea dezvoltării și densificării ulterioare a cvartalului delimitat de str. Mircea cel Bătrân 93, Moise Doboșan, Grigore Alexandrescu și str. Herta.

Accesul pe parcelă se va face din strada Mircea cel Bătrân, conform planșei anexă la Avizul Comisiei de Circulație nr. T92007-000060/01.03.2007.

S-au prevăzut spații verzi pe latura sudică a amplasamentului, spații verzi care asigură atât agrementarea terenului amenajat cât și o protecție vizuală față de vecinătăți, în proporție de minim 20%.

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 34,7 %

CUT maxim = 0,465

Regim maxim de înălțime P+1, P

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuințe individuale”, strada Mircea cel 9                                       7

Bătrân nr. 93 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

PT. ȘEF BIROU

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER,

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

BILANT TERITORIAL

Suprafata zonei studiate

4417,80 mp

Din care:

- in incinta unitatii

967.35 mp

Din care:

- circulatii interioare ( St )

266.55 mp

- retele ( Sr )

142.80 mp

- spatii verzi

222.05 mp

- constructii ( Sc )

335.95 mp

- in afara incintei

3449.50 mp

Din care:

- teren ce apartine domeniului privat

2862.40 mp

- teren ce apartine domeniului public

587.05 mp

POT = SC / ST x 100

34.7%

CUT = SD / ST

0.465


LEGENDA - REGLEMENTARI URBANISTICE

perimetrul zonei studiate

limita propusa a terenului

cladiri existente

zona afectata construirii

zona construibila in urma impunerii aliniamentului


zone parcari si circulatii interioare

regim de aliniere

platforme interioare

domeniu public

domeniu privat

imprejmuire


verificator verificator expert expert| C.U.I. R 13870345 J35/508/2001 WH PROJECT S.F.I. beneficiar

fi tel/fax:0256437120/0256436039 whproject tm@yahoo.com amplasament

sef proiect arh. WALDAR FACKELMANN

proiectat

arh. WALDAR FACKELMANN

desenat

arh. HOREA CIRCA

desenat

SC. 1:500

Decembrie

2006REGLEMENTARI URBANISTICE


SAVESCU COSTEL si MARIA

Timișoara, str. Mlrcea cel Batrin nr.93


CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE


REGLEMENTARI URBANISTICE


138 2006


P.U.D.


A 04