Hotărârea nr. 19/2007

19/30.01.2007 privind indexarea pentru anul 2007 a tarifelor pentru serviciile funerare , a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 19/30.01.2007
privind indexarea pentru anul 2007 a tarifelor pentru serviciile funerare , a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 1130/23.01.2007 Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.91/2002 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al cimitirelor si al crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timisoara, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.312/24.05.2005;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.84/2003 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie, lucrărilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din calea Lipovei, Cimitirul din strada Stuparilor, Cimitirul din Calea Buziaşului, Cimitirul din Calea Şagului şi Cimitirul din strada Rusu Şirianu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.28/31.01.2006 privind indexarea cu rata inflaţiei a tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/2002 privind preluarea de la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a unor activităţi de către Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.4 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, modificatăşi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba majorarea pentru anul 2007 a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, cu 6,56% reprezentând rata de inflaţie stabilită pentru anul 2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Fac excepţie de la articolul 1, majorarea tarifelor conform creşterii salariale serviciile funerare care privesc inhumarea persoanelor neidentificate şi fără aparţinători.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi .

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Secretarului Municipiului Timisoara;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Relaţii Publice;
-Biroului Control Intern;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Serviciul Public de Administrare Locuinţe si Utilităţi;
-S.C. Consimpex S.R.L.;
-S.C. DenisAlex S.R.L.;
-S.C. Vanatorul S.R.L.;
-Mass-media locala.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la H.C.L.nr./

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru tarifele pentru serviciile funerare, permisele de lucru amenajare locuri noi

pentru construcții funerare si tarife locuri de veci în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului funerar și/sau

Defalcare pe nr.locuri de veci (pentru permise de lucru)

U.M.

Tarif actual (aprobat în anul 2006 prin H.C.L. 28/31.01.2006)

Procent tarif calculat conform ratei inflației pentru anul 2006 (6,56%)

Procent tarif calculat conform creșterii salariului minim pt. anumite servicii funerare (18,2%)

Total tarif

1.

Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/groapă

118

7.74

21,48

147,22

2.

Săpat groapă înhumare copil

(pînă la 14 ani-inclusiv)

(inclusiv pentru înhumarea persoanelor   fără

reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/groapă

60

3,94

10,92

74,86

3.

Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor   fără

reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

103

6,76

18,75

128,51

4.

Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) (inclusiv pentru înhumarea persoanelor   fără

reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

52

3,41

9,46

64,87

5.

Depunere capelă

Lei/sicriu/zi

44

2,89

46,89

6.

Închiriat masă catafalc

Lei/zi

15

0,98

15,98

7.

Catafalcare

Lei/sicriu

44

2,89

46,89

8.

Ridicat și remontat capac

Lei/pisanie

59

3,87

10,74

73,61

9.

Deschidere-închidere cavou

Lei/cavou

256

16,79

46,59

319,38

10.

Tarif exhumare după 7 ani

Lei/cadavru

469

30,77

85,36

585,13

11.

Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an

Lei/cadavru

971

63,7

176,72

1211,42

12.

Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani

Lei/oseminte

97

6,36

17,65

121,01

13.

Tarif groapă zidită simplă suprapusă

Lei/groapă

236

15,48

42,95

294,43

14.

Tarif groapă zidită dublă suprapusă

Lei/groapă

471

30,9

85,72

587,62

15.

Ladă pentru depunere cadavru adult - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

119

7,81

126,81

16.

Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

59

3,87

62,87

17.

Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

23

1,51

24,51

18.

Plăcuță de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

11

0,72

11,72

19.

Transport cadavru (de la morgă la cimitir) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/cadavru

26

1,71

27,71

20.

Tarif de reînhumare a osemintelor - în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/oseminte

24

1,57

25,57

21.

Permis de lucru amenajare locuri noi 1 loc pentru construcții funerare

Lei/lucrare/lună

57

3,74

60,74

22.

Permis de lucru amenajare locuri noi 2 locuri pentru construcții funerare

Lei/lucrare/lună

88

5,77

93,77

23.

Permis de lucru amenajare locuri noi 3 locuri pentru construcții funerare

Lei/lucrare/lună

122

8

130

24.

Permis de lucru amenajare locuri noi 4 locuri pentru construcții funerare

Lei/lucrare/lună

154

10,1

164,10

25.

Permis de lucru amenajare capelă 4-8 locuri

Lei/lucrare/trim.

360

23,62

383,62

26.

Permis de lucru amenajare capelă 8-12 locuri

Lei/lucrare/trim.

719

47,17

766,17

27.

Permis de lucru amenajare capelă peste 12 locuri

Lei/lucrare/trim.

1079

70,78

1149,78

28.

Concesionare loc de veci

Lei/loc/7 ani

65

4,26

69,26

Director

Viceprimar

Ing. Adrian Orza


Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități ing. Otilia Sîrca


Compartimentul Cimitire și Coșerit ing. Nicolae Cacuci


ec. Nicușor C-tin Miuț


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

serviCiul PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI                             Aprobat

Nr.                             P R I M A R

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea tarifelor pentru serviciile funerare si modificarea tarifelor permiselor de lucru și locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara aprobate prin H.C.L. nr.28/31.01.2006 si H.C.L. nr.301/

2002 prin indexare pentru anul 2007 cu rata inflației pe anul 2006

Serviciile funerare, de curățenie, lucrărilor și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara au fost concesionate prin licitație publică, în baza H.C.L.M.T. nr.84/22.04.2003 și H.C.L.M.T. nr.266/28.06.2005 unor firme pe o perioadă de 10 ani, respectiv următoarelor societăți : S.C. Vînătorul S.R.L., S.C. Consimpex S.R.L. și S.C. DenisAlex S.R.L.

Precizăm că în conformitate cu Regulamentul de funcționare a cimitirelor și a crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara H.C.L.nr.231/24.05.2005, tarifele aferente lucrărilor și serviciilor funerare precum si tarifele permiselor de lucru sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local.

Astfel, prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 28/31.01.2006 s-au aprobat tarifele pentru serviciile funerare practicate în cimitirele apartinand Primariei Municipiului Timisoara pentru anul 2006, fiind indexate cu o rată a inflației corespunzătoare anului 2005.

În luna Ianuarie 2007 s-a indexat cu rata inflației, corespunzătoare anului 2006 taxa de concesiune, respectiv redevența pe care societățile concesionare o au de achitat la bugetul local.

Astfel, se impune modificarea tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara aprobate prin H.C.L. nr. 28/31.01.2006, prin indexarea cu rata inflației stabilită pentru anul 2006 adica 6,56%.De asemenea se impune majorarea tarifelor permiselor de lucru și locurilor de veci cu acelasi procent de 6,56%, care ne-a fost comunicat de catre Institutul National de Statistica -Directia Regionala de Statistica Timiș.Tarifele locurilor de veci nu au fost actualizate din 2003, fiind preluate de la S.C. A.D.P. S.A. de catre Serviciul Public de Administrare Locuinte si Utilitati odata cu preluarea unor activitati conform H.C.L.301/2002.

Prezentul referat a fost întocmit și ca urmare a adresei nr. D82007-000062/23.01.2007 a Societății Comerciale DENISALEX S.R.L., prin care solicită majorarea unor servicii funerare avand in vedere modificarea salarului minim pe economie de la 330 lei/angajat la 390 lei/angajat cu toate impozitele aferente pe care aceste societati concesionare sunt obligate a le onora.

Anexam nota de fundamentare a tarifelor serviciilor funerare si tarifelor permiselor de lucru și locurilor de veci modificate cu rata inflatiei aferente anului 2006, respectiv 6,56% si cu modificarea salariului minim pe economie in cazul tarifelor serviciilor funerare, tarife care urmeaza a fi practicate in cimitirele apartinand Primariei Municipiului Timișoara in anul 2007 .

VICEPRIMAR

Ing.Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicusor C-tin Miut

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI, Ing. Otilia Sîrca

COMPARTIMENT CIMITIRE SI COSERIT Ing. Nicolae Cacuci

Avizat Juridic, Jur. Mirela Lasuschievici