Hotărârea nr. 189/2007

189/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil pentru servicii şi locuinţe colective D+P+3E+M", Calea Dorobanţilor nr. 88, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 189/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil pentru servicii şi locuinţe colective D+P+3E+M", Calea Dorobanţilor nr. 88, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32007 -001453/11.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Imobil pentru servicii şi locuinţe colective D+P+3E +M", Calea Dorobanţilor nr. 88, Timişoara , având ca beneficiar pe Seifert Iosif şi Seifert Lucia, întocmit conform Proiectului nr. 149/12/2006 , realizat de S.C. Vest Arhitect S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: demolare casa parter, regimul de inaltime de D+P+3E+M , sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a cladirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela detinuta de beneficiari, accesul auto pe percelă din Calea Dorobanţilor, procentul de ocupare al terenului POT maxim de 60% , coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,0, spaţii verzi minim 20% din suprafaţa totala a terenului.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3638 - Timişoara, având nr. cadastral 3591, fiind proprietatea lui Seifert Iosif şi Seifert Lucia.

Art. 4 : Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Seifert Iosif şi Seifert Lucia,;
-Proiectantului SC Vest Arhitect SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI