Hotărârea nr. 188/2007

188/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru birouri, comerţ şi locuire", Bd. Cetăţii nr. 19 şi strada Horia nr. 2A, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 188/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru birouri, comerţ şi locuire", Bd. Cetăţii nr. 19 şi strada Horia nr. 2A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-001829/12.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor ;i Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin, 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru birouri, comerţ şi locuire", Bd. Cetăţii nr. 19 şi strada Horia nr. 2A, Timişoara, având ca beneficiar pe Barabaş Ludovic şi soţia Barabaş Lidia Mariana, întocmit conform Proiectului nr. 191/2006, elaborat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regim de înălţime maxim S+P+6E sub rezerva dotării clădirii cu lift, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 4 şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art. 3: Prezentul Planul Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru birouri, comerţ şi locuire" Bd. Cetăţii nr. 19 şi strada Horia nr. 2A, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 827,75 mp, este înscris în C.F. nr. 134927, nr. cadastral 21733/1/1/1/a-21733/1/2/b casă, curte şi grădină în Bd. Cetăţii nr. 19, în suprafaţă de 617,75 mp şi C.F. nr. 134928, nr. cadastral 21733/1/1/2 casă şi curte în str. Horia nr. 2/a, în suprafaţă de 210 mp, fiind proprietatea lui Barabaş Ludovic şi Barabaş Lidia Mariana.

Art.4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente si pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru birouri, comerţ şi locuire", Bd. Cetăţii nr. 19 şi strada Horia nr. 2A, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu
-Direcţiei de Mediu
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Biroului Relaţii Publice;
-Beneficiarului Barabaş Ludovic şi Barabaş Lidia Mariana;
-Proiectantului S.C STUDIO ARCA S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI