Hotărârea nr. 186/2007

186/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru locuire P+2E+M", str. Timocului nr. 25, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 186/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire pentru locuire P+2E+M", str. Timocului nr. 25, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32006-006702/19.03.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş nr. 318 / Z /07.12.2006 şi Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 26/16.04.2007
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru locuire P+2E+M ", având ca beneficiar pe Iordache Stan si Iordache Dorica, întocmit conform Proiectului nr.29 /2006, realizat de S.C. Studio Artplan S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire : regimul de înalţime de P+2E+M, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, accesul se va realiza din strada Timocului prin intrare uscată, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 65 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 3.0.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu " Clădire pentru locuire P+2E+M ", strada Timocului nr. 25, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 136568. Timişoara, având nr. cadastral 5803 cu suprafaţa de 297 mp , fiind proprietatea lui Iordache Stan si Iordache Dorica.

Art. 4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Iordache Stan si Iordache Dorica;
-Proiectantului SC Studio Artplan SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ȘI PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL A _ f    JUDEȚULUI TIMIȘ, Str. Episcop Augustin Pacha Nr. 8, Timișoara

nr-           /ĂĂȚ:ÎN

APROBAT,;    "Ă.y

''                     Director Șxeriițiv' f

Prof. univ. dr. ^îofea ZOîvTt u

Către,

IORDACHE STAN ȘI IORDACHE DORICA

Str. Timocului Nr. 23, Timișoara

Spre știință: Primăria Municipiului Timișoara - Direcția de Urbanism

Ministerul Culturii și Cultelor - Serviciul Monumente Istorice

AVIZ NR. 318/ Z / 07.12. 2006

?S

Privind : P.U.D. - Construire clădire pentru locuințe în str. Timocului nr. 25, Timișoara

Obiectivul : Imobil, cuprins în Zone de Protecție Istorică conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara,

Localitatea      : Timișoara, str. Timocului, nr.25,

Proiect         : Plan Urbanistic de Detaliu -Construire clădire pentru locuințe P+2E+M,

Faza             : P.U.D.,

Proiectant : S.C.” STUDIO A7?TPL.4jV”^rR.L., Bd. C. D. Loga , nr.40A, Timișoara,

Beneficiar : Iordache Stan și Iordache Dorica , str. Timocului, nr.23, Timișoara, Finanțator : Regie Proprie.            J

Documentația este înregistrată la D.C.C.P.C.N.J. Timiș cu nr. 2846/ 29. 11. 2006, și în urma completărilor cuprinde:

piese scrise: memorn:-arhitectură, extras C.F., C.U., anexe.

piese desenate: plan de încadrare în zonă; Funcțiuni - situația existentă-reglementări urbanistice; Circulații, Circulația terenurilor, Desfășurare stradală existent- propus; Funcțiuni : existent-propuneri parter, etaj curent, învelitoare, Secțiune caracteristică -propunere.

Se propune: -construirea unei locuințe colective în regim de înălțime P-r2E+M, care va fi amplasată în formă de L cu o latură la aliniamentul stradal și cea din adâncimea lotului spre vecinătatea din dreapta (nr.27), la limita de proprietate,-parterul se propune comercial spre stradă în interior prevede locuri de parcare sub zona construită, parterul fiind liber,-la etajele 1 și 2 și mansardă se propun apartamente,-mansarda se retrage cu min 1,50 m față de fațada stradală a clădirii pentru a păstra o înălțime de cornișă spre stradă la -r8,40m față de cota trotuarului, -înălțimea la coamă se propune de 11, 20m,-accesul în incintă și cel auto se va face printr-o intrare uscată specifică tipologiei de construire din zonă și nu numai.

în baza Legii 422/2001, Titlul III, Cap. II. Art. 36 alin. 5 și în urma analizării documentației, în Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice -7 din data de 07.12.2006, se acordă :

AVIZ FAVORABIL,

Pentru: Faza P.U.D. -Construire clădire pentru locuințe P+2E+M, în str. Timocului, nr.25, Timișoara, cu condiția revenirii cu documentația la fazele următoare de proiectare pentru analizarea în CZMI- 7 și obținerea avizului de specialitate a DCCPCNJ Timiș.


CONSILIER,

arh.


Doina AriTONVv

Taxa de avizare în valoare de .Î777.....RON a fost achitată conform (TEmLA......7TT„..........din.......nU...................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de(usrinA<.6.A;LT-însoțit de.. AU..exemplare din documentația tehnică, vizată spre neschimbate.

Consiliul Județean Timiș ARHITECT ȘEF S 0256 - 406428

AVIZ

Nr. 26 din 16.04.2007

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 4315 din 27. 03. 2007, adresate de IORDACHE STAN, privind avizarea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU “ CLĂDIRE DE LOCUIT CU COMERȚ SI SERVICII LA PARTER, in regim de inaltime P + 2E + M “ str. Timocului nr. 25, Timișoara, județul Timiș, pe teren înscris în CF nr. 136458 Timișoara, nr. top 5803;

în baza prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată cu Ordonanța de Urgență nr. 122/24.11.2004;

în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000,

în conformitate cu Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

Având în vedere următoarele avize preliminare obținute: Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a județului Timiș, Autoritatea de Sanatate Publica Timiș, Primăria Timișoara - Direcția de Urbanism, S. C. Romtelecom S. A., R. A. Transport Timișoara - Servicial Tehnic, R. A. Aquatim, E - On Gaz Romania, Enel Electrica Banat, S. C. Colterm S. A., Primăria Timișoara - Comisia de Circulație, Primăria Timișoara - Direcția Edilitara, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta “ Banat “ al jud. Timiș,

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului , lucrări publice și protecția mediului a Consiliului Județean Timiș,

AVIZE AZ A

Documentația proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU CLĂDIRE DE LOCUIT CU COMERȚ SI SERVICII LA PARTER, in regim de inaltime P + 2E + M Timișoara, str. Timocului nr. 25

Proiect nr. 29/2006

Proiectant: S. C. STUDIO ARTPLAN S.R.L. Timișoara

Bd. C. D. Loga nr. 40A

Planșele: Reglementari urbanistice - 02, Circulația terenurilor - 09, vizate spre neschimbare, fac parte integrantă din prezentul aviz.

Achitat taxă 66,00 RON cu chitanța nr. 7219965 din 27.03.2007.

AROMÂNIA

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U32006-006702/19.03.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuire P+2E+M”, Str.

Timocului, nr. 25, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32006-006702/08.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuire P+2E+M”, Str. Timocului, nr. 25 Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5103/29.08.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuire P+2E+M”, Str. Timocului, nr. 25 Timișoara;

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care s-a obținut avizul Avizul Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Timis nr. 318/Z/07.12.2006 si avizul Consiliului Județean Timiș nr. 26 din 16.04.2007.

Documentația Plan Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuire P+2E+M”, Str. Timocului, nr. 25 Timișoara a fost elaborată de firma de proiectare S.C. STUDIO ARTPLAN S.R.L., proiect nr. 29/2006, la cererea beneficiarilor IORDACHE STAN și soția IORDACHE DORICA.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuire P+2E+M”, Str. Timocului, nr. 25 Timișoara este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de est a orașului. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 297 mp. și este proprietatea privată a IORDACHE STAN și soția IORDACHE DORICA., având nr. top 5803, înscris în CF nr. 136458 Timișoara.

Prin documentația prezentă se propune realizarea unei clădiri de locuințe colective în regim de P+2E+M cu spații comerciale la parterul construcției.

Parcela studiată se află pe o fâșie de parcele ce se desfășoară de-a lungul str. Timocului și Canalul Bega, care se intinde de la Podul Dacilor până la Podul Sarmisegetuza și este constituită din parcele de 2 tipuri: adânci și mărunte destinate locuințelor colective și parcele mari și aerisite, destinate funcțiunilor cu caracter industrial.

Se propune realizarea de 6 apartamente, câte 2 pe nivel, iar parterul, în suprafață de 55 mp va fi destinat comerțului și serviciilor. Accesul pe parcelă se va realiza din strada Timocului printr-o intrare uscată.

Locurile de parcare, în nr. de 6, sunt asigurate în conformitate cu Anexa 2 din RGU, pe parcela beneficiarilor.

Indicii propuși:

POT max = 65%

CUT max = 3

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse.

La realizarea investiției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire pentru locuire P+2E+M”, Str. Timocului, nr. 25 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

CONSILIER

Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI