Hotărârea nr. 185/2007

185/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+2E+M pentru locuinţe colective", strada Lorena nr. 94, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 185/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+2E+M pentru locuinţe colective", strada Lorena nr. 94, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32006-001454/23.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Construire imobil P+ 2E+M pentru locuinte colective", având ca beneficiar pe Balu Dorin si Simon Lucian, întocmit conform Proiectului nr.148/12 / 2006, realizat de S.C. Vest Arhitect S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condiţiile de construire : regimul de înalţime de P+2E+M, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, accesul se va realiza din strada Lorena, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 40 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 1,75.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu " Construire imobil P+ 2E+M pentru locuinte colective", strada Lorena nr. 94, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3727 - Timişoara, având nr. cadastral 4987 cu suprafaţa de 492 mp si nr. cadastral 4988 cu suprafata de 310 mp, fiind proprietatea lui Balu Dorin si Simon Lucian.

Art. 4: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Balu Dorin si Simon Lucian;
-Proiectantului SC Vest Arhitect SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI