Hotărârea nr. 182/2007

182/29.05.2007 privind atribuirea de denumiri la treisprezece străzi fără nume din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 182/29.05.2007
privind atribuirea de denumiri la treisprezece străzi fără nume din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-11113/14.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 - privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003;
Având în vedere propunerile Comisiei constituită cu Dispoziţia Primarului nr.1777/26.06.2006;
În baza Hotărârii nr. 4/18.04.2007 a Comisiei Judeţene Timiş pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi alin.5 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie denumiri la 13 străzi fără nume din Municipiul Timişoara din Zona Calea Şagului-Bacalbaşa( Freidorf), Zona Torontal-Gr.Alexandrescu, Zona Mureş-Musicescu, Zona Rudolf Walter-Bistrei-Câmpului( Plopi), Zona Ciarda Roşie şi Zona Mehala, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA ANEXA NR.1 JUDETUL TIMIS LA HCL NR.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

LISTA CU DENUMIRILE STRADALE

PENTRU 13 STRĂZI FĂRĂ NUME DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

În ședința din data de 25.07.2006, cu completările ulterioare din data de

08.02.2007, s-a propus ca denumirile străzilor fără nume din Municipiul Timișoara, să fie următoarele:

ZONA CALEA SAGULUI-BACALBASA (FREIDORF)

TRONSONUL 1    STR. KARL BROCKY - pictor, n.22 mai 1807 la

Timișoara-1855,

Stradă paralelă cu str. Bacalbașa și perpendiculară pe str.Alma Cornea Ionescu TRONSONUL 2    STR. NICOLESCU VASILE- , învățător patriot ,

n.1833-1908 Sânicolaul Mare Timiș;Învățător situat în fruntea mișcării naționale și sociale alături de Vasile Brediceanu și Coriolan Brediceanu

Stradă paralelă cu str.C.Bacalbașa, poziționată după tronsonul 1.

TRONSONUL 3    STR. KARL KERENYI - istoric, n.1897 la Timișoara -

m.1977 renumit istoric al religiilor de faimă internațională       , mai ales în cercetarea mitologiei

grecești antice.

Stradă perpendiculară pe str.N.Andreescu înante de nr.13.

TRONSONUL 4 STR.BELA LUGOSI - actor n.1883 -m.1956, actor de talie mondială a creat personajul Dracula.

Stradă cuprinsă între str.N.Filimon( nr.25) și str.Daniel Constantin (nr.24 B).

ZONA TORONTAL - GRIGORE ALEXANDRESCU

TRONSONUL 5    STR.LOICHIȚĂ VASILE- profesor, n.1881 la Jebel-

m.1958-profesor de teologie și publicist

Stradă paralelă cu C.Torontalului (nr.cadastral pt drum Cc 527/1/2-3/2)

ZONA MURES- MUSICESCU

TRONSONUL 6    STR. GROZDAN DORIAN -scriitor bănățean ,n.1912

la Gherteniș-Caraș Severin-m.1991, Timișoara, poet, publicist, dramaturg, prozator

Stradă perpendiculară pe str Mureș în dreptul numărului poștal 133

TRONSONUL 7 STR.FLORIN MEDELEȚ - istoric , n.1943 la

Timișoara-m.2005-istoric, istoriograf, poet, arheolog și muzeograf s-a dedicat cu devotament muncii de cercetare arheologică a Banatului, a fost directorul Muzeului Banatului și s-a ocupat de modernizarea și dezvoltarea instituției.

Stradă paralelă cu str.Boema și se intersectează cu str.Mareșal C.Prezan înainte de nr.136.

TRONSONUL 8   STR.PREOT ALEXANDRU BĂLAS

Stradă perpendiculară pe str.Mureș (CF 5204 Timișoara, nr.topo 14323-14324/1 S=2179 mp)

Preotul Alexandru Bălaș n.1918 la Timișoara-m.1986, a slujit credincioșii și biserica din Parohia Freidorf timp de 27 ani, apoi Parohia din Elisabetin până în anul 1981.În anul 1973 a fost ridicat la rangul de ICONOM.

ZONA RUDOLF WALTER-BISTREI-CÂMPULUKPlop) TRONSONUL 9   STR. DELINEȘTI

Tronson care se ramifică din strada Bistrei și se continuă cu strada Delinești

S-a propus schimbarea denumirii tronsonului 6 din str.Bistrei în str.Delinești deoarece acestă porțiune de stradă este o ramificație aflată la mijlocul străzii Bistrei iar numerotarea poștală este continuarea celei din str.Delinești.

TRONSONUL 10   INTR. DIPLICH HANS- poet bănățean, n.1909 la

Comloșul Mare-m.1990;poet, traducător

Intrare vis-a-vis de Fundația Rudolf Walter( CF 4052 Timișoara topo 8059/2/a-c/3 cu S=345 mp)

TRONSONUL 11 STR.TEMPEA LIVIU- , muzician, n.1860 la Lugoj, m.1946-muzician, a organizat un cor bărbătesc care s-a unit cu cel condos de D.G.Kiriac;a fost un virtuos pianist și compositor original.

Stradă paralelă cu str.Ion Luca Bănățeanu, se intersectează cu str.Vasile Crețu la nr.18

ZONA CIARDA ROȘIE

TRONSONUL 12   STR.IRENEMOKKA - Scriitoare, de origine germană

născută la în 1915-m.1973 , Timișoara

Stradă perpendiculară pe str.Martir Constantin Radu în dreptul nr.28.

ZONA MEHALA

TRONSONUL 13   INTRAREA PETREPĂCURARIU - scriitor, om politic,

ziarist

Intrare perpendiculară pe str.Ciocârliei( CF nr.12874 Timișoara nr.topo 19059/2, 19060/1/1, 19060/1/4/6 S=910 mp)


PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

SCARA 1:500    "


CF.Nr. 141767 Timișoara

nr.top: 19059/2,19060/1/1,19060/1 /4/5/II Suprafata4ef-cn ~272 mp.--

P.O.T. =32,03% (Existent)

C.U.T. = 0,6403 (Existent)

ORDINUL ARHITECJILOR DIN ROMÂNIA

3293

Ștefan Liviu PUICĂ

Arhitect cu drept de semnături


BENEFICIAR:

......^AZA5 MIHA DORu

AMPLASAMENT:

TIMIȘOARA StrWCARLIEI Nr. 80-82

□ N£ProCTNr.

1O/2O&5


Faza

P.A" «lALu* <D
I        I - Zona d

_ 0rum €- limita c


BILANȚ TERTIO RIAL COMPARATIV

Funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

*

construcții

1933

<57

tona circulații auto

0

0

345

12

i parcaje

■jna verde

2900

lOOffc

000

21

2900

2900numen


□no studiataROMANIA                            SE APROBĂ

JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SC2007-11113/14.05.2007

REFERAT privind atribuirea de nume la treisprezece străzi fără nume din Municipiul Timișoara

Se propune spre analiză Comisiilor nr.II, III și IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Urbanism și Comisia constituită cu Dispoziția Primarului nr.1777/26.06.2006, care propune denumiri unor străzi fără nume din Municipiul Timișoara și anume din Zona Șagului-Bacalbașa( Freidorf), Zona Torontal-Gr.Alexandrescu, Zona Mureș-Muzicescu, Zona Rudolf Walter-Bistrei-Câmpului( Plopi=, Zona Ciarda Roșie și Zona Mehala.

Comisia de denumiri din cadrul Primăriei Timișoara a propus un număr de 16 denumiri stradale și conform adresei nr.SC2007-3987/19.02.2007, 14 denumiri de parcuri, 8 de scuaruri și 5 denumiri de locuri de joacă pentru copii.Comisia județeană a solicitat rediscutarea în altă ședință toate propunerile de denumiri depuse cu adresa SC2007-3987/19.02.2007, adică denumirile de parcuri, locuri de joacă pentru copii și scuaruri.

Comisia constituită cu Ordinul Prefectului nr.817/24.07.2006 a aprobat propunerile de denumiri pentru străzile fără nume cu modificări și anume în loc de Intrarea Ciocârliei au propus Intrarea Florin Medeleț iar trei propuneri de denumiri au fost respinse și anume : str.Ion Duicu , Gheorghe Luminosu și Intrarea Domogled.

Depunem alăturat lista cu denumirile stradale aprobate (anexa nr.1 la prezenta hotărâre), planurile de situație (anexa nr.2 la prezenta hotărâre) precum și Hotărârea Prefecturii nr.4/18.04.2007.

VICEPRIMAR           DIRECTOR URBANISM

ING.DOREL BORZA        ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU

DIRECȚIA DE DRUMURI ȘI TRANSPORTURI ING.CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU B.D.U. ING.DAN ROBESCU


VIZAT JURIDIC

JR.MIRELA LASUSCHEVICI


CONSILIER

ING.LIGIA BĂLĂNESCU


ROMANIA ANEXA NR.1 JUDETUL TIMIS LA HCL NR.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

LISTA CU DENUMIRILE STRADALE

PENTRU 13 STRĂZI FĂRĂ NUME DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

În ședința din data de 25.07.2006, cu completările ulterioare din data de

08.02.2007, s-a propus ca denumirile străzilor fără nume din Municipiul Timișoara, să fie următoarele:

ZONA CALEA SAGULUI-BACALBASA (FREIDORF)

TRONSONUL 1     STR. KARL BROCKY-n.22 mai 1807 la Timișoara-1855,

portretist de renume mondial, primit în rândurile Royal Academy în 1854.

Stradă paralelă cu str. Bacalbașa și perpendiculară pe str.Alma Cornea Ionescu TRONSONUL 2    STR. NICOLESCU VASILE- n.1833-1908 Sânicolaul Mare

Timiș;Învățător situat în fruntea mișcării naționale și sociale alături de Vasile Brediceanu și Coriolan Brediceanu

Stradă paralelă cu str.C.Bacalbașa, poziționată după tronsonul 1.

TRONSONUL 3 STR. KARL KERENYI n.1897 la Timișoara -m.1977 renumit istoric al religiilor de faimă internațională , mai ales în cercetarea mitologiei grecești antice. Stradă perpendiculară pe str.N.Andreescu înante de nr.13.

TRONSONUL 4     STR.BELA LUGOSIn.1883 -m.1956, actor de talie mondială

a creat personajul Dracula.

Stradă cuprinsă între str.N.Filimon( nr.25) și str.Daniel Constantin (nr.24 B).

ZONA TORONTAL - GRIGORE ALEXANDRESCU

TRONSONUL 5    STR.LOICHIȚĂ VA SILE- n.1881 la Jebel-m.1958-

profesor de teologie și publicist

Stradă paralelă cu C.Torontalului (nr.cadastral pt drum Cc 527/1/2-3/2)

ZONA MURES- MUSICESCU

TRONSONUL 6    STR. GROZDAN DORIAN-n.1912 la Gherteniș-Caraș

Severin-m.1991, Timișoara, poet, publicist, dramaturg, prozator

Stradă perpendiculară pe str Mureș în dreptul numărului poștal 133

TRONSONUL 7    STR.FLORIN MEDELEȚ n.1943 la Timișoara-m.2005-

istoric, istoriograf, poet, arheolog și muzeograf s-a dedicat cu devotament muncii de cercetare arheologică a Banatului, a fost directorul Muzeului Banatului și s-a ocupat de modernizarea și dezvoltarea instituției.

Stradă paralelă cu str.Boema și se intersectează cu str.Mareșal C.Prezan înainte de nr.136.

TRONSONUL 8   STR.PREOT ALEXANDRU BĂLAS

Stradă perpendiculară pe str.Mureș (CF 5204 Timișoara, nr.topo 14323-14324/1 S=2179 mp)

Preotul Alexandru Bălaș n.1918 la Timișoara-m.1986, a slujit credincioșii și biserica din Parohia Freidorf timp de 27 ani, apoi Parohia din Elisabetin până în anul 1981.În anul 1973 a fost ridicat la rangul de ICONOM.

ZONA RUDOLF WALTER-BISTREI-CÂMPULUKPlop) TRONSONUL 9   STR. DELINEȘTI

Tronson care se ramifică din strada Bistrei și se continuă cu strada Delinești

S-a propus schimbarea denumirii tronsonului 6 din str.Bistrei în str.Delinești deoarece acestă porțiune de stradă este o ramificație aflată la mijlocul străzii Bistrei iar numerotarea poștală este continuarea celei din str.Delinești.

TRONSONUL 10   INTR. DIPLICH HANS- n.1909 la Comloșul Mare-

m.1990;poet, traducător

Intrare vis-a-vis de Fundația Rudolf Walter( CF 4052 Timișoara topo 8059/2/a-c/3 cu S=345 mp)

TRONSONUL 11   STR.TEMPEA LIVIU- n.1860 la Lugoj, m.1946-muzician, a

organizat un cor bărbătesc care s-a unit cu cel condos de D.G.Kiriac;a fost un virtuos pianist și compositor original.

Stradă paralelă cu str.Ion Luca Bănățeanu, se intersectează cu str.Vasile Crețu la nr.18

ZONA CIARDA ROȘIE

TRONSONUL 12   STR.IRENEMOKKA Scriitoare de origine germană născută

la în 1915-m.1973 la Timișoara

Stradă perpendiculară pe str.Martir Constantin Radu în dreptul nr.28.

ZONA MEHALA

TRONSONUL 13   INTRAREA PETREPĂCURARIU scriitor, om politic,

ziarist

Intrare perpendiculară pe str.Ciocârliei( CF nr.12874 Timișoara nr.topo 19059/2, 19060/1/1, 19060/1/4/6 S=910 mp)