Hotărârea nr. 18/2007

18/30.01.2007 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei pe sursă, existente în sold la 31.12.2006
Hotararea Consiliului Local 18/30.01.2007
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei pe sursă, existente în sold la 31.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1182/23.01.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art.174 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată şi modificată,
Avand in vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata şi completată de Legea nr. 286/2006 ;
In temeiul art. 46alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificata şi completată de Legea nr. 286/2006 ;


HOTARASTE

Art.1: Se anulează obligaţiile fiscale restante mai mici de 10 lei pe fiecare sursă în parte, aflate în sold la 31.12.2006, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Valoarea totală a creanţelor aflate în sold la 31.12.2006, mai mici de 10 lei pe fiecare sursă în parte, care se anuleaza în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre, este de 71.540,63 lei, defalcata pe surse fiind de:
a. impozit terenuri:.............................................5.625,31 lei
b. taxa asupra mijloacelor de transport:..............30.589,09 lei
c. impozit cladiri:................................................29.824,37 lei
d. taxa concesiune..............................................5.501,86 lei

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                             APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                               PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA            Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NR. ______________________________

REFERAT

Având în vedere prevederile art.174 alin.(2) și (3) din OG nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată și modificată, conform căruia:

(2) Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei (RON), se anulează. Anual, prin hotărâre a Guvernului se stabilește plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate.

(3) În cazul creanțelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) reprezintă limita maxima pana la care, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate.

Anularea acestor obligații restante se justifică prin aceea că cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite, cheltuielile generate de comunicarea somației prin posta sunt suportate de organul fiscal.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Anularea obligațiilor fiscale restante mai mici de 10 lei pe sursă, aflate în sold la 31.12.2006, in valoare totala pe surse de:

a. impozit terenuri:

5.625, 31 lei

b. taxa asupra mijloacelor de transport:

30.589,09 lei

c. impozit clădiri:

29.824,37 lei

d. taxa concesiune:

5.501,86 lei

TOTAL:

71.540,63 lei

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO