Hotărârea nr. 178/2007

178/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a"
Hotararea Consiliului Local 178/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9760/27.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a", potrivit proiectului P 05/06/2006 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local, Capitolul "Alimentări cu apă" şi/sau prin cofinanţare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managamantul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ birouL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-9760/27.04.2007


SE APROBĂ, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


Municipiul Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de canalizare existente nu acoperă toate străzile municipiului Timișoara, situație întâlnită și în cartierul Ghiroda (zona Aleea Ghirodei) , cartier în care există grave probleme de mediu cauzate de situarea cartierului într-o zonă depresionară (frecvente inundații),nivel freatic ridicat,evacuare ape menajere și pluviale.

Prin această investiție se va realiza canalizarea tuturor străzilor adiacente străzii Aleea Ghirodei, finalizând astfel canalizarea întregului cartier.

Valoarea totală a investiției „Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa Il-a ” este estimată la 5.087.000 lei (cu TVA), respectiv 1.449.288 Euro (1 EURO=3,51 lei la data de 25.11.2006).

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului „Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei- etapa Il-a” se face din bugetul local, Capitolul „Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform


proiectului P 05/06/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L.


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, ing. DUMITRU ANDOR


ȘEF SERVICIU ENERGETIC, ing. IOAN ZUBASCU


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU


AVIZAT JURIDIC,


Red. / Dact. : M.O ;

Ex:1


ANEXA la HCL nr

,, Sistem major de canalizare - zona Aleea Ghirodei-etapa II Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiției:        5.087.000 lei

  • - construcții-montaj :        4.461.800 lei

  • - utilaje                        136.946 lei

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

  • - anul I ’             1.672.000 lei / 1.533.000 lei

  • - anul II                 2.750.000 lei / 2.397.690 lei

  • - anul III                 665.000 lei / 531.110 lei

Durata de realizare a investiției:           24luni

Capacități realizate :

- diametrul canalului / lungime PAFS, D= 600/ L=530 m

PVC-KG, SN4 , D= 400/ L=960 m

PVC-KG, SN4, D= 300/ L=2060 m

-diametrul conductei de refulare/lungine PE-HD,D= 180 / L= 315 m

  • -  stația de pompare

total pompe active / pompe active Ape meteorice

Ape uzate

  • - putere instalată / putere simultan funcțiune              98 /51 kw

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU