Hotărârea nr. 177/2007

177/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a"
Hotararea Consiliului Local 177/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9764/27.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a", potrivit proiectului P07/11/2006 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local capitolul " Alimentări cu apă" şi/ sau prin cofinanţare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-9764/27.04.2007


SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


Municipiul Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timișoara, situație întâlnită și în cartierul Ciarda Roșie, cartier în care au fost demarate lucrările la sistemul major de canalizare.

Prin această investiție se va continua realizarea colectoarelor principale de canal din cartier, asigurându-se astfel condiții tehnice pentru canalizarea ulterioară a tuturor străzilor din cartier, rezolvând și gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier(deversări ale apelor menajere în canalele pluviale deschise).

Valoarea totală a investiției „Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roșie -etapa II-a ” este estimată la 3.325.000 lei (cu TVA), respectiv 977.941 Euro.

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,, Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roșie - etapa II-a” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 07/11//2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L.


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,

ing. DUMITRU ANDOR


ȘEF SERVICIU ENERGETIC, ing. IOAN ZUBASCU


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU


AVIZAT JURIDIC,


Red. / Dact.: MO ;

Ex:1


ANEXA la HCL nr........................


,, Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roșie -etapa II Municipiul Timișoara


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(cu TVA)


Valoarea totală a investiției:      3.325.000 RON     977.941 EURO

- construcții-montaj :       3.013.229 RON     886.244 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei


Anul I

Anul II


1.400.000 / 1.250. 000 RON

1.925.000 / 1.763.229 RON


Durata de realizare a investiției:


20 luni


Capacități realizate :


-canal


L =1.390 m, D=400 mm tuburi PVC

L =660 m, D=500 mm tuburi PVC

L =200 m, D=300 mm tuburi PVC


-debit transportat


Qmax =160 dmc/sec


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU