Hotărârea nr. 176/2007

176/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde"
Hotararea Consiliului Local 176/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9762/27.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde", potrivit proiectului P 03/06//2006 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local capitolul Alimentări cu apă" şi / sau prin cofinanţare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

SE APROBĂ, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ birouL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-9762/27.04.2007

Municipiul Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timișoara, situație întâlnită și pe strada Bobâlna-zona Pădurea Verde . Această deficiență impune realizarea unei rețele de canalizare în acestă zonă.

Prin această investiție se vor rezolva gravele probleme de mediu existente în acest moment în zonă: frecvente inundații,nivel freatic ridicat,evacuare ape menajere și pluviale.Totodată se vor creea condiții tehnice pentru canalizarea ulterioară a întregii zone.

Valoarea totală a investiției „Extindere rețea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde ” este estimată la 1.536.000 lei (cu TVA), respectiv 450.440 Euro .

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului „Extindere rețea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde ” se va face din bugetul local, Capitolul „Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/06//2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,


ȘEF SERVICIU ENERGETIC,


ing. DUMITRU ANDOR


ing. IOAN ZUBASCU


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,


AVIZAT JURIDIC,


ing. MARIUS ONEȚIU

Red. / Dact. : M.O ;

Ex:1

ANEXA la HCL nr........................

„Extindere rețea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde ” Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiției:       1.536.000 RON     450.440 EURO

- construcții-montaj :       1.370.428 RON    401.885 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

Anul I      870.000 / 800. 000 RON

Anul II    666.000 / 570.428 RON

Durata de realizare a investiției:           12 luni

Capacități realizate :

-canal             L =425 m, D=500 mm tuburi PVC cu mufe

L =575 m, D=400 mm tuburi PVC cu mufe

-debit transportat Qmax =87,14 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU