Hotărârea nr. 175/2007

175/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - cartier Kuncz - etapa a II-a"
Hotararea Consiliului Local 175/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal - cartier Kuncz - etapa a II-a"


Consiliul Local al Municipiului TimisoaraAvând în vedere Referatul nr.SC2007-9766/27.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport, şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(b ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică local, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repblicată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major canal - cartier Kuncz-etapa II-a", potrivit proiectului P14/2006 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local capitolul " Alimentări cu apă" şi /sau prin cofinanţare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2007-9766/27.04.2007


SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


Municipiul Timișoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a apelor uzate menajere.

Rețelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timișoara, situație întâlnită și în cartierul Kuntz ,cartier în care au fost demarate lucrările la sistemul major de canalizare.

Prin această investiție, se va realiza canalizarea tuturor străzilor din cartierul Kuntz, rezolvându-se astfel gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier (deversări ale apelor menajere în canalele pluviale deschise).

Valoarea totală a investiției ,,Sistem major canal-cartier Kuntz -etapa II-a ” este estimată la 2.259.882,2 lei (cu TVA), respectiv 646.919 Euro .

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,, Sistem major canal -cartier Kuntz - etapa II-a” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 14/2006 întocmit de S.C. Delta Project S.R.L.


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, ing. DUMITRU ANDOR


ȘEF SERVICIU ENERGETIC, ing. IOAN ZUBASCU


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU


AVIZAT JURIDIC,


Red. / Dact. : M.O ;

Ex:1


ANEXA la HCL nr........................

,, Sistem major canal - cartier Kuntz -etapa II

Municipiul Timișoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiției:

5

- construcții-montaj :


2.259.882,2RON    646.919 EURO

2.054.392,2 RON   588.095 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei


2.259.882,2 / 2.054.392,2 RON

646.919 /588.095 EURO

Durata de realizare a investiției:           6 luni

5

Capacități realizate :

-canal             L =2.250 m, D=315 mm tuburi PVC-cu mufă

-debit transportat          Qmax =10 dmc/sec

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU