Hotărârea nr. 174/2007

174/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere şi modernizare " la Grădiniţa PP nr. 14, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.28
Hotararea Consiliului Local 174/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Extindere şi modernizare " la Grădiniţa PP nr. 14, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.28


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-9124/19.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi alin.4 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI MODERNIZARE" la Grădiniţa PP nr. 14, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.28, conform Proiectului nr.71/GRD/06 întocmit de SC "Atelierele Arhitech" S.R.L. cu caracteristicile şi indicatorii tehnico-economici prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL TEHNIC EDILITATE

Nr. SC2007-9124/19.04.2007

APROBAT

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „EXTINDERE ȘI

MODERNIZARE "la Grădinița PP nr. 14 ,Bv. 16 Decembrie 1989 nr.28

Grădinița nr. PP14 este situată în Timișoara ,bv. 16 Decembrie 1989 nr. 28 unde își desfășoară activitatea patru grupe cu program prelungit și cuprinde preșcolari cu vîrste cuprinse între 3 și 7 ani.

Având în vedere că imobilele unde își desfășoară activitatea învățămîntul preșcolar din zonă sunt revendicate conf. L10/2001 si urmează să fie predate proprietarilor de drept iar copii existenți nu au altă grădiniță în zonă ,rezultînd o creștere a numărului mare de copii din zonă s-a dovedit ca necesară extinderea grădiniței , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea unei mansarde și extinderea în curte a clădirii vechi cu o sală de mese și reamenajarea subsolului . Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcție in regim S+P + M în incinta unității avînd o suprafața construită totala de 551,74mp iar suprafața construită de 1150,90mp.

Construcția veche la subsol deține 7 spații de depozitare și 2 holuri de acces iar prin acest studiu de fezeabilitate se dorește amenajarea lui rezultînd o sala festivă ,o sală multifuncțională , un grup sanitar și unsingur depozit pentru alimente.

La parter construcția veche cuprinde 3 săli de clasă ,un birou,un antreu de acces în grădiniță ,două holuri ,2 grupuri sanitare mici,o spălătorie iar anexa din curte cuprinde bucătătia ,un birou administrativși o magazie.

Constructia noua va cuprinde la parter 4 săli de clasă ,2 vestiare ,2 grupuri sanitare,un antreu,un hol,o cabină portar, o .ncăpere pentru centrala termică ,un cabinet medical ,un grup sanitar pentru personalul grădiniței,un birou director ,o sală de mase, bucătăria existentă ,birou administrativ existent , un hol și un depozit existent.

La mansardă se propune să se construiască 4 săli de clasă cu S=150,20 mp ,un hol cu S= 16,47 mp ,un vestiar cu S= 49,24 mp ,un hol cu S= 5,96 mp , două grupuri sanitare pentru copii cu S=24,32 mp, un grup sanitar pentru personal cu S=4,63mp ,un vestiar pentru personal cu S=4,91mp,un depozit pentru materiale didactice cu S=15,69mp,un birou educatoare cu S=16,39mp și trei terase necirculabile cu S=172,19mp.

Accesul copiilor in grădiniță se va face din exterior,prin intermediul unei intrări uscate deschise,iar accesul la mansardă se va face din interiorul grădiniței rezultînd astfel o compartimentare a spatiilor,mult mai judicioasa,precum si cresterea numarului de locuri pentru copii.

Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ATELIERELE ARHITECH”SRL si pus la dispozitia conducerii Grădinița PP 14 cu titlul gratuit.

Eșalonarea investiției : 2007-2008

Durata de realizare a investiției: 8 luni

P r o p u n e m:

  • 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiții „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE "la Grădinița PP nr. 14 ,Bv. 16 Decembrie 1989 nr.28 în valoare de 1.310.033,50 LEI întocmit de SC' ATELIERELE ARHITECH ”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul .

  • 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008.

  • 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiției.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


Ing. Adrian Orza


ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU, Ing. Marius Duma

CONSILIER,

Ing.Gabriela Danciu

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂ RÎREA NR.

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiției " EXTINDERE ȘI  MODERNIZARE "la

Grădinița PP nr. 14 ,Bv. 16 Decembrie 1989 nr.28 ,Timișoara

4. DEVIZUL GENERAL

4.1

LUCRĂRI DE AMENAJARE TEREN SI IMPREJMUIRI

16.850,00 LEI

4.2

STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE

128.786,49 LEI

4.3

LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

803.624,80 LEI

4.4

INSTALAȚII TERMICE

86.298,96 LEI

4.5

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

35.418,38 LEI

4.6

INSTALAȚII ELECTRICE

18.576,99 LEI

4.7

ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE

220.476,96 LEI

TOTAL FĂ R Ă TVA

1.310.033,50 LEI

TVA

248.906,40 LEI

TOTAL CU TVA

1.558.939,87 LEI

  • 5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiție este de 1.558.939,87 LEI Eșalonarea investiției : Proietare -2007

Execuție -2007- 2008

durata de realizare a investiției :8 luni

  • 6. AVIZE SI ACORDURI

  • -   Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

  • -   Aviz de mediu

  • -  aviz CNCAN

DIRECTOR

ȘEF SERVICIU ing. Marius Duma


Ec. Nicușor C-tin Miuț

CONSILIER

ing. Gabriela Danciu