Hotărârea nr. 173/2007

173/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie" la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 173/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie" la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9122/19.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b) si alin.4 lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitii "Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie" la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara, conform proiectului nr.84/2006 intocmit de SC "EURO CONCEPT INGINERIE" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul TEHNIC-EDILITATE

Nr.SC 2007- 9122 /19.04.2007


Aprobat

P R I M A R,


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Amenajare spatiu ultim nivel- sectia hematologie " la Spitalul Clinic Municipal ,str.Gh.Dima, nr. 5,Timisoara

Având în vedere cresterea numarului de pacienti si a numarului de personal s-a dovedit ca necesara amenajarea spatiului de la ultimul nivel -sectia hematologie a Spitalului Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea unei recompartimentari la ultimul nivel al cladirii (mansarda).

Amenajarea spatiului va cuprinde camere didactice pentru medici rezidenti, laborator clinic, birou stastistica, vestiare si grupuri sanitare, astfel incat parte din spatiile ocupate la nivelele inferioare vor fi eliberate si reamenajate cu destinatia de saloane pentru pacienti.

Accesul personalului sanitar este asigurat din interiorul clinicii, acesta existand deja.


Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”EURO CONCEPT INGINERIE”SRL;


1. Aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiții „Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie - la Spitalul Clinic Municipal, str.Gh.Dima, nr.5, Timisoara, întocmit de SC”EURO CONCEPT INGINERIE”SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul .


VICEPRIMAR,


Ing. Adrian Orza


DIRECTOR, ec. Nicușor C-tin Miuț


ȘEF SERVICIU, Ing. Marius Duma


Întocmit :

Ing.Severina Calinescu


Avizat :

SERVICIUL JURIDIC,


Red. SC

Dact. SC

Ex.2.


ANEXA NR. 1

La referat nr.SC 2007 -9122 /19.04.2007

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea obiectivului de investiție „Amenajare spatiu ultim nivel-sectia hematologie la Spitalul Clinic Municipal,str.Gh.Dima, nr.5,Timisoara.

Valoarea totală a investiției :

3.048.711,88 RON


Eșalonarea investiției :


2007-2008


Durata de realizare :

12 luni


Finanțarea investiției :


Bugetul Local


Avize și acorduri :


Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea și oportunitatea investiției.

Certificat de urbanism

Avize de specialitate.

Autorizația de construire

Oportunitatea investiției :


Finalizarea lucrărilor va asigura buna desfasurare a procesului medical.

ÎNTOCMIT,

Ing.Severina Calinescu