Hotărârea nr. 171/2007

171/29.05.2007 privind aprobarea acordării contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţii care se nasc după data de 01 iunie 2007
Hotararea Consiliului Local 171/29.05.2007
privind aprobarea acordării contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţii care se nasc după data de 01 iunie 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.1469 /18.05.2007 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport, şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 3 din 17/01/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 83/01.02.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art.I-IV din O.G. nr..3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."d" şi alin 6, lit. "a" , pct.2, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţii care se nasc după data de 01 iunie 2007, până la apariţia normelor metodologice de aplicare a Legii nr.482/2006.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA            Aprobat,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARA         PRIMAR

NR.1469/18.05.2007                                   Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Pentru aplicarea Legii nr.482/2006 privind acordarea

de trusouri pentru nou-născuți

Legea nr. 482/19.12.2006 prevede:

Art. 1. - (1) Prin prezenta lege se acordă gratuit, pentru fiecare copil nou-născut, un trusou care să cuprindă haine, lenjerie și produse pentru îngrijire, în cuantum de 150 lei.

(2) Trusoul pentru nou-născuți se acordă o singură dată de către autoritățile administrației publice locale, la ieșirea copilului din maternitate sau la eliberarea certificatului de naștere. (...)

Art. 3. - (1) Produsele, transportul și distribuția acestora se contractează de către autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. „

De asemenea, Ordonanța nr. 3 din 17/01/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale , prevede:

Art. III. - (1) Pentru copiii născuți în perioada ianuarie-mai 2007, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, denumite în continuare autoritățile administrației publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuți prevăzut de Legea nr. 482/2006.

Art. IV. - În anul 2007, autoritățile administrației publice locale vor finaliza până la 31 mai procedurile prevăzute de lege pentru achiziționarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-născuți prevăzut de Legea nr. 482/2006.„

În termen de 90 zile de la apariția legii ar fi trebuit emise norme metodologice, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent.

Prin Dispoziția Primarului nr. 887/01.03.2007, s-au delegat Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara atribuțiile privind acordarea contravalorii trusoului pentru nou-născuți.

Până în prezent, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara a preluat cererile și a întocmit documentația pentru emiterea Dispozițiilor Primarului privind acordarea contravalorii trusoului pentru nou-născuți unui număr de 742 solicitări. De asemenea, s-a plătit contravaloarea a 349 trusouri pentru copii nou-născuți.

Având în vedere cele menționate și faptul că nu există încă norme metodologice de aplicare a Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți, propunem acordarea în continuare a contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuți, după data de 01 iunie 2007, pe o perioadă temporară până la apariția normelor metodologice.

VICEPRIMAR

Adrian Orza


Director executiv

Maria Stoianov

Șef Serviciu Juridic

Mirela Lasuschevici

Șef Serviciu Buget Finanțe Contabilitate

Valentina Litră

Consilier juridic

Mariana Sărac