Hotărârea nr. 170/2007

170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
Hotararea Consiliului Local 170/29.05.2007
privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 11542/18.05.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Memoriul nr. RE2007- 919 / 08.05.2007 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;
În conformitate cu prevederile actelor constitutive ale S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;
În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile începând cu data de 01.06.2007, de la 0,4505 lei/ mc.fara T.V.A. în anul 2006 la 0,4729 lei/mc fără T.V.A.
Art. 2 : Ajustarea de tarif s-a făcut ca urmare a ratei inflaţiei de 5%, a creşterii tarifului la energia electrică şi apă rece de 8,9% respectiv 5,6% şi o creştere salarială de 20%.
Art. 3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Timişoara şi S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroulul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ

NR. SC

SE APROBĂ

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

Referat

privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timișoara

În prezent, livrarea apei reci pentru imobilele cu mai mult de P+4 nivele este în atribuția S. C. COLTERM SA și anume :

  • -   întreținere, reparații, exploatare cotă parte stații hidrofor,

  • -   întreținere, reparații, exploatare rețele distribuție,

  • -   activitate de furnizare apă rece hidrofor, contractare, facturare , încasare apă rece hidrofor, întreținere, reparații, exploatare buclă de măsură.

Apa rece este cumpărată de la R.A. AQUATIM la presiunea medie de 1,5 atm ( presiune oraș ), pe bază de măsură la fiecare din cele 51 de puncte, plus 8 centrale termice care au instalație de hidrofor.

La fiecare din ele există instalații individuale pentru ridicarea presiunii de la 1,5 la 4,5 atm. plecare din punctul termic.

Toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele sunt alimentate prin conducte individuale de apă rece hidrofor ( 28.000 ml. conductă ), cei 306 consumatori ( imobile ) fiind contorizați la nivel de racord.

Având în vedere că tariful de hidroforizare al apei reci potabile a rămas la nivelul aprobat în martie 2006 (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/28.02.2006) și În contextul creșterii tarifului la energia electrică de la 0,3226 lei/kw (cuprins în vechiul tarif aplicat de la 08.03.2006 ) la 0,3513 lei/kw cât este în prezent ( creștere de 4,7 % de la 01.12.2006 și o creștere de 4 % de la 01.04.2007 ) și a tarifului la apă rece de la 1,25 lei/mc (cuprins în vechiul tarif aplicat de la 08.03.2006 ) la 1,32 lei/mc ( de la 01.08.2006 ), a tarifului la canal de 0,83 lei/mc ( de la 01.01.2007 ) , o inflație de 5% și o creștere salarială de 20% , SC COLTERM SA propune pe baza referatului înregistrat cu numărul RE2007- 919 / 08.05.2007 o nouă reactualizare pe baza următoarei fundamentări:.

Energia electrică

Din măsurătorile efectuate în anumite perioade a rezultat un consum specific de 0,4755 kwh /mc

1.285.582 mc apă hidrofor livrată x 0,4755 kwh/mc. x 0,3513 lei/kwh = 214.748 lei

214.748 lei : 1.285.582 mc = 0,1670 lei/mc

Pierdere tehnologică de apă

1.367.640 mc apă hidrofor cumpărată x 6 % x 1,32 lei/mc = 108.317 lei

108.317 lei : 1.285.582 mc = 0,0843 lei/mc

Pierdere tehnologică canal

Deoarece RA Aquatim facturează apa la preț de 2,15 lei / mc care include și 0,83 lei/ mc aferent serviciului de canalizare în propunerea noastră am inclus elementul de tarif Pierdere tehnologică canal care a fost calculat după cum urmează:

1.367.640 mc apă hidrofor cumpărată x 6 % x 0,83 lei/mc = 68.108 lei

68.108 lei : 1.285.582 mc = 0,0530 lei/mc

Celelalte elemente: materii prime, materiale, reparații, contorizare, amortizare, cheltuieli salariale sunt cheltuieli fixe ( deci nu variază în funcție de cantitatea de apă rece hidrofor livrată ), fiind indexate cu inflația de 5% respectiv 20 % pentru cheltuieli salariale.

Materii prime, materiale și reparații

Valoare aprobată :

90.417 lei

Inflație     :

Valoare propusă :

5%

94.938 lei

Alte cheltuieli ( contorizare )

Valoare aprobată :

31.086 lei

Inflație     :

Valoare propusă :

5%

32.640 lei

Amortizare

Valoare aprobată :

10.386 lei

Inflație     :

Valoare propusă :

5%

10.905 lei

Cheltuieli salariale

Cost unitar aprobat :

0,0423 lei /mc

Cost unitar propus :

0,0543 lei /mc

Impozite, taxe și alte vărsăminte

Cost unitar aprobat :

0,0137 lei /mc

Cost unitar propus :

0,0166 lei /mc

Având în vedere că s-a solicitat furnizorului de apă rece să nu mai factureze canalizarea aferentă apei reci pierdute pe rețele, întrucât aceste rețele sunt îngropate direct în pământ și nu sunt legate prin dezapări la rețeaua de canal orășenească, și nu s-a primit un aviz favorabil, acest cost a fost inclus în tariful de hidroforizare. Până acum costul hidroforizării nu cuprindea și partea de canalizare.

În consecință trebuie să evidențiem că dacă acest cost nu ar fi fost cuprins, tariful de hidroforizare ar fi fost majorat de la 0,4505 lei / mc la 0,4729 lei / mc, reprezentând o creștere de 5 % .

Incluzând și canalizarea tariful de hidroforizare crește de la 0,4505 lei / mc la 0,5312 lei / mc adică o creștere de 17,9 %.

Pentru consumatorul de apă rece hidrofor, care plătește apa rece consumată, la care se adaugă tariful de hidrofor creșterea este de la 2,60 lei / mc la 2,68 lei / mc, adică 3 %.

Ca urmare a celor prezentate, supunem aprobă rii Consiliului Local propunerea noastră privind noul tarif de prestare a serviciului de apă rece hidrofor la valoarea : 0,4729 lei/mc fară TVA.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC

IO AN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI