Hotărârea nr. 17/2007

17/30.01.2007 privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât accea de locuinţă
Hotararea Consiliului Local 17/30.01.2007
privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât accea de locuinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 842/18.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/2006 - privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
Avand in vedere Adresa Institutului National de Statistica nr. 17/11.01.2007;
Avand in vedere art. 4 alin . 2 din contractele de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aprobate prin Hotărârea nr. 34/02.03.1998 - privind utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Incepand cu 01.02.2007 tarifele de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/2006, modificata si completata, se majoreaza cu 6,56 %, reprezentând rata inflatiei pentru anul 2006.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI