Hotărârea nr. 169/2007

169/29.05.2007 privind consumul de carburanti pentru 4 scutere donate de Politia din Palermo Primariei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 169/29.05.2007
privind consumul de carburanti pentru 4 scutere donate de Politia din Palermo Primariei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 11163/15.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.(b) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba consumul lunar de carburanti pentru 4 scutere care deservesc Directia Politia Comunitara, in limita maxima de 70 litri/luna/scuter.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Politia Comunitara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLITIA COMUNITARA

NR. din

APROBAT

PRIMAR

DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT


Prin prezenta solicitam a aproba o cota lunara de benzina pentru 4(patru) scutere din dotarea Primariei Municipiului Timișoara - Directia Politia Comunitara, primite ca donatie de la Politia din Palermo, conform „Acceptului de donatie,, cu nr. SC2007-3809/15.02.2007.

Solicitam a aproba o cota de 70 litri/luna pentru fiecare scuter in parte, aprobată printr-o Hotarire a Consiliului Local.


DIRECTOR ECONOMIC


DIRECTOR


HARACICU SMARANDA


ec. NICUSOR MIUT


DIRECTOR EXECUTIV

Jr. SPATARU DORU


AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI


ȘEF SERVICIU

IOLAN DOBRESCU


INTOCMIT ing. BUZATUADRIAN