Hotărârea nr. 168/2007

168/29.05.2007 privind furnizarea serviciilor sociale de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi "Podul Lung" fără plata unei contribuţii
Hotararea Consiliului Local 168/29.05.2007
privind furnizarea serviciilor sociale de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi "Podul Lung" fără plata unei contribuţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1211/25.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Decizia nr.102/19.01.2007 emisă de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiş;
În conformitate cu prevederile art.40 şi art.41 din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit.d şi alin. 6 lit.a) pct.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă furnizarea serviciilor sociale de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi "Podul Lung" fără plata unei contribuţii pentru un număr maxim de 87 copii cu dizabilităţi.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi "Podul Lung" din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instuţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Consiliul Local al Municipiului Timișoara Direcția de Asistență Socială Comunitară

Se aprobă, PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU


Nr. 1211/25.04.2007

Referat

privind asigurarea fără plata unei contribuții a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung”

În conformitate cu Ordonanța nr. 68/2003 cu modificările și completările ulterioare privind serviciile sociale este stabilită organizarea și acordarea serviciilor cu caracter primar și a celor cu caracter specializat, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Podul Lung” este un serviciu social cu caracter primar care are drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială.

Centrul de zi « Podul Lung » a fost preluat în baza HCL nr. 298/27.06.2006, de către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, devenind din 01.08.2006 Centrul de zi pentru copii cu dizabilități « Podul Lung ».

Având în vedere cadrul normativ amintit, serviciul public de asistență socială organizat la nivel local are printre atribuții (articolele 50/4 punctele b, e și f) : dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale primare în funcție de nevoile locale, organizarea, finanțarea și susținerea serviciilor sociale cu caracter primar și asigurarea administrării de competențe și a resurselor financiare necesare funcționării serviciilor sociale organizate la nivel local.

De asemenea, în Ordinul nr. 25/2004 al Secretariatului de Stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilități, se specifică faptul că misiunea centrelor de zi pentru copii cu dizabilități este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin organizarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Luând în considerare prevederile art.40 și 41 din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială propunem asigurarea fără plata unei contribuții a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” pentru un număr maxim de 87 copii cu dizabilități.

Viceprimar,                                           Director executiv

ADRIAN ORZA                           MARIA STOIANOV

Șef Serviciu Juridic

MIRELA LASUSCHEVICI                             Șef Serviciu

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung”

CAMELIA GIOSAN

Consilier juridic, Mariana Sărac