Hotărârea nr. 167/2007

167/29.05.2007 Privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru cinci imobile pentru anul 2007 Fundaţiei "PENTRU VOI"
Hotararea Consiliului Local 167/29.05.2007
Privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru cinci imobile pentru anul 2007 Fundaţiei "PENTRU VOI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.29/10.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea la plata impozitului pe cladire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01 - 31.12.2007, Fundatiei "PENTRU VOI", pentru urmatoarele imobile:
- imobilul situat în Timişoara, str. Ioan Slavici nr.47, CF nr.1875, nr. cadastral 143/1
- imobilul situat in Timişoara, str. Ioan Slavici nr.14, ap.4, CF nr.4067, nr. cadastral 1226/1/1/3/IV - locuinţă protejată DINA
- imobilul situat in Timişoara, str. Ioan Slavici nr.14, ap.5, CF nr.4066, nr. cadastral 1226/1/1/3/V - locuinţă protejată DINA
- imobilul situat în Timişoara, str. Ioan Slavici bl.18, CF nr.2657, nr. cadastral 414/2/2-414/3/2/XI - locuinţă protejată DORA
- imobilul situat în Timişoara, str. Ardealului nr.2/16, CF nr.3065, nr. cadastral 1220/IX - locuinţă protejată LAURA

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Fundatiei "PENTRU VOI"
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ

PERSOANE JURIDICE

NR._____________________________

REFERAT

Privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru cinci imobile pentru anul 2007 FUNDATIEI „PENTRU VOI”

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„Clădirilepentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt după cum urmează (■■■):

19. clădirile utilizate pentru activități social umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local. »

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. E12007-008722/29.03.2007, completată cu adresa nr.E12007-010834/20.04.2007, Fundația „PENTRU VOI”, cu sediul în Str. Ioan Slavici nr.47, Timișoara, solicită în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din codul fiscal, invocat mai sus, scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru următoarele imobile:

  • -   imobilul situat în Timișoara, str. Ioan Slavici nr.47, CF nr.1875, nr. cadastral 143/1

  • -   imobilul situat in Timișoara, str. Ioan Slavici nr.14, ap.4, CF nr.4067, nr. cadastral 1226/1/1/3/IV - locuință protejată DINA

  • -   imobilul situat in Timișoara, str. Ioan Slavici nr.14, ap. 5, CF nr.4066, nr. cadastral 1226/1/1/3/V - locuință protejată DINA

  • -   imobilul situat în Timișoara, str. Ioan Slavici bl.18, CF nr.2657, nr. cadastral 414/2/2-414/3/2/XI - locuință protejată DORA

  • -   imobilul situat în Timișoara, str. Ardealului nr.2/16, CF nr.3065, nr. cadastral 1220/IX - locuință protejată LAURA

În conformitate cu prevederile pct. II din Actul de constituire a Fundației „Pentru Voi” din Timișoara, scopul fundației este nepatrimonial, umanitar și constă în realizarea tuturor acțiunilor necesare pentru crearea condițiilor de funcționare a unor instituții pentru adulți handicapați mintal și pentru alte asemenea obiective.

După cum reiese din declarația pe proprie răspundere formulată în numele fundației de către administrator Onu Laila, în imobilele pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități social-umanitare.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01 - 31.12.2007, Fundației „PENTRU VOI” , pentru:

  • -   imobilul situat în Timișoara, str. Ioan Slavici nr.47, CF nr.1875, nr. cadastral 143/1

  • -   imobilul situat in Timișoara, str. Ioan Slavici nr.14, ap.4, CF nr.4067, nr. cadastral 1226/1/1/3/IV - locuință protejată DINA

  • -   imobilul situat in Timișoara, str. Ioan Slavici nr.14, ap. 5, CF nr.4066, nr. cadastral 1226/1/1/3/V - locuință protejată DINA

  • -   imobilul situat în Timișoara, str. Ioan Slavici bl.18, CF nr.2657, nr. cadastral 414/2/2-414/3/2/XI - locuință protejată DORA

  • -   imobilul situat în Timișoara, str. Ardealului nr.2/16, CF nr.3065, nr. cadastral 1220/IX - locuință protejată LAURA

DIRECTOR EXEC UTIV

ȘEF SERVICIU DOINA SĂFTOIU


ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC