Hotărârea nr. 166/2007

166/29.05.2007 Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociaţiei "CASA FAENZA" Centru Comunitar pentru copii autişti Timişoara-România
Hotararea Consiliului Local 166/29.05.2007
Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociaţiei "CASA FAENZA" Centru Comunitar pentru copii autişti Timişoara-România


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 31/10.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea la plata impozitului pe cladire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01.2007 - 31.12.2007, Asociatiei "CASA FAENZA" - Centru Comunitar pentru copii autisti, pentru imobilul situat in Timisoara, Aleea Sanataţii nr.15, inscris in CF nr.127829, nr. topo 29073/1/1/1/1/2.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociatiei "CASA FAENZA" - Centru Comunitar pentru Copii Autisti;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                              APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                                 PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA              Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ

PERSOANE JURIDICE

NR._____________________________

REFERAT

Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007

ASOCIAȚIEI „CASA FAENZA”

CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII AUTIȘTI TIMIȘOARA-ROMÂNIA

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„Clădirilepentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt după cum urmează (■■■):

19. clădirile utilizate pentru activități social umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local. »

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. E12007-002914/05.02.2007, completată cu adresele nr.E12007-06449/09.03.2007, respectiv nr.E12007-009464/05.04.2007, Asociația „CASA FAENZA” - Centru Comunitar pentru copii autiști, cu sediul în Aleea Sănătății nr.15, Timișoara, solicită scutire la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local pentru imobilul în care își are sediul, în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din codul fiscal, invocat mai sus.

În conformitate cu prevederile art.12 lit.”A” din statut, Primăria Municipiului Timișoara pune la dispoziția asociației, în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, imobilul (construcție și teren) în suprafață totală de 3.000 mp situat în Timișoara, Aleea Sănătății nr.5, înscris în CF nr.127829, nr. topo 29073/1/1/1/1/2

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației „CASA FAENZA”, modificat, scopul asociației CASA FAENZA” este de a îmbunătăți condițiile de viață și adaptabilitate socială având în vedere creșterea calității vieții a copiilor cu elemente și tulburări din spectrul autist cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, din Timișoara (art. 1 din actul adițional nr.2/06.11.2006 la statut).

După cum reiese din declarația pe proprie răspundere formulată în numele asociației de către Director Cristina Piscuc, imobilul Asociația Casa Faenza, situat în Timișoara, strada Aleea Sănătății nr.15, este utilizat pentru activități social-umanitare, și anume acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură îngrijire socială, asistență, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copii cu sindrom autist.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01 - 31.12.2007, Asociației „CASA FAENZA” - Centru Comunitar pentru copii autiști, pentru imobilul situat în Timișoara, Aleea Sănătății nr.15, înscris în CF nr.127829, nr. topo 29073/1/1/1/1/2.

DIRECTOR EXECUTIV                         ȘEF SERVICIU

ADRIAN BODO                             DOINA SĂFTOIU

AVIZAT JURIDIC