Hotărârea nr. 164/2007

164/29.05.2007 Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociaţiei Filantropice Medicale Creştine "CHRISTIANA"
Hotararea Consiliului Local 164/29.05.2007
Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 Asociaţiei Filantropice Medicale Creştine "CHRISTIANA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.30/10.05.2007 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea la plata impozitului pe cladire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01.2007 - 31.12.2007, Asociaţiei Filantropice Medicale Creştine "Christiana" , pentru imobilele situate în Timişoara, Str. Gh. Şincai nr.9, respectiv:
- nr. top parcela: 16563-16564/I - ap. nr.1, CF nr.21177
- nr. top parcela: 16563-16564/III - ap. nr.3, CF nr.27621
- nr. top parcela: 16563-16564/II - ap. nr.2, CF nr.21642

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Asociatiei Filantropice Medicale Creştine "Christiana";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ

PERSOANE JURIDICE

NR._____________________________

REFERAT

Privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2007 ASOCIAȚIEI FILANTROPICE MEDICALE CREȘTINE „CHRISTIANA”

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. E12007-005954/05.03.2007, completată cu adresa nr.E22007-007791/02.05.2007, Asociația Filantropică Medicală Creștină „Christiana”, cu sediul în București, șos. Pantelimon nr.27, sector 2, solicită scutire la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local pentru imobilul situat în Timișoara, str. Gh. Șincai nr.9, precum și la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Scopul asociației, așa cum este prevăzut în Statutul Asociației Filantropice Medicale Creștine „Christiana”, este:

  • - să acorde, în spiritul religiei creștine ortodoxe, asistență medicală, socială și spirituală, cu prioritate cazurilor sociale

  • - să acorde, după posibilități, ajutoare sub formă de bani, îmbrăcăminte, hrană, medicamente, alte bunuri materiale, asistență juridică, consultanță în diferite domenii;

  • - să contribuie la refacerea și menținerea echilibrului moral al societății, (art.5 din Statutul de organizare și funcționare al Asociației Filantropice Medicale Creștine „Christiana”)

În conformitate cu prevederile art.285 alin.(1) litera „c” din codul fiscal:

„1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, precum și alte taxe locale precizate la art. 282 și art. 283 nu se aplica (...):

c) organizațiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unități specializate care asigura găzduire, îngrijire socială și medicală, asistenta, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii. ”

În urma studierii Statutului de Organizare și Funcționare al Asociației Filantropice Medicale Creștine „Christiana”, considerăm că aceasta nu se încadrează în prevederile articolului menționat mai sus, având în vedere faptul că obiectul de activitate al acesteia include și activitate editorială, precum și activitate prin societăți comerciale și activități economice directe (art. 6 alin.4 și alin.5 din statut). Împrejurarea că aceste activități economice au caracter accesoriu și că sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociației nu este concludentă, întrucât legea nu distinge, ci prevede expres tipurile de activități pe care le poate avea asociația.

Având în vedere declarația pe proprie răspundere formulată în numele asociației de către D-na Cseke Elisabeta Emilia, în calitate de președinte al asociației, conform căreia imobilul situat la adresa Str. Gh. Șincai nr.9 este folosit de asociație pentru activități social-umanitare exclusiv, considerăm că asociația se încadrează în prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din codul fiscal, conform cărora nu se datorează impozit, prin efectul legii, pentru clădirile utilizate pentru activități social umanitare, de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădire pentru anul fiscal 2007, respectiv perioada 01.01 - 31.12.2007, Asociației Filantropice Medicale Creștine „Christiana”, pentru imobilul situat în Timișoara, Str. Gh. Șincai nr.9.

DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF SERVICIU DOINA SĂFTOIU


ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC